Modernizace kalového hospodářství Drasty. Modernizace ÚČOV Praha.

Magistrát Hlavního města Prahy v rámci modernizace Ǔstřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) navrhoval přemístit stávající poslední stupeň čištění odpadních vod, tzv. kalové hospodářství z Císařského ostrova do areálu na Drastech, kde je umístěna původní technologie ze 70tých let, která se v běžném provozu již nepoužívá. V oznamovací části řízení EIA navrhoval posoudit pro umístění na Drastech dvě technologie, aerobní a anerobní stabilizaci kalu; neoficiálně přišlo na přetřes i fluidní spalování kalů, jenž je obsaženo v pražské energetické koncepci. Pro posouzení v řízení EIA magistrát ponechal pouze aerobní variantu s denní kapacitou 250 tun kalů, však proti oznámění zdvojnásobil kapacitu biologického odpadu na 500 tun. Kal a velké pevné části z česel, tzv. shrabky navrhl do Drast dopravovat potrubím a důlní železnicí, která by přemosťovala klecanskou ulici Do Klecánek. Zatímco závěry oznamovací části EIA požadovaly posouzení vlivu všech součástí záměru, do posuzujícího procesu byla zaslána sic dokumentace jedna, avšak o dvou na sobě nezávislých dílech. Zatímco s navrženou aerobní (vyhnívání kalu za přístupu vzduchu) technologií na Drastech posuzovatel dokumentace souhlasil, způsob dopravy - včetně přemostění - z druhé části se mu zdál neadekvátní a nešetrný k životnímu prostředí a vydal k němu doporučení na nesouhlasné stanovisko. V poslední fázi řízení EIA se naše sdružení i okolní postižené obce domáhaly ustanovení, že záměr má být posouzen jako celek - je-li tedy k jedné části záměru doporučeno nesouhlasné stanovisko, musí být k záměru jako celku rovněž vydáno nesouhlasné stanovisko. K tomuto závěru se nakonec přiklonilo i Ministerstvo životního prostředí a k záměru vydalo nesouhlasné stanovisko. Tím záměr o přemístění kalového hospodářství z Císařského ostrova na Drasty v této podobě zastavilo. Projekt modernizace ÚČOV Praha však běží dál.

Aktuální dění viz záložka ÚČOV Praha

 • Z kalového hospodářství Drasty se kontinuálně šíří zápach - květen 2017
  30.05.2017

  V důsledku havárie kalového hospodářství ÚČOV Praha, která byla vyhlášena v říjnu 2016 a do dnešních dnů trvá, bylo uvedeno do provozu kalové hospodářství na Drastech. Stránka mapuje aktuální dění.

  >>> Celý článek

 • Mraky nad modernizací ÚČOV Praha
  27.01.2012

  Druhá polovina ledna byla bohatá na události spojené s modernizací pražské ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Nejprve Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k záměru umístění nového pražského kalového hospodářství v Drastech, krátce na to se objevily zprávy o poslední šanci Prahy získat na první etapu modernizace ÚČOV finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí následované zprávou, že Praha o dotaci definitivně přišla (i zde), avšak potřebné finance chce žádat ze státního rozpočtu. Do toho je poprvé médii reflektována zpráva o nesouhlasném stanovisku a začíná se analyzovat, co bude dál.

  >>> Celý článek

 • PVK opětovně nabízí kofinancování modernizace ÚČOV
  18.01.2012

  Vodárenství.cz: Praha nezíská evropskou dotaci, PVK nabízí řešení kofinancováním projektu

  • Radek Lohyňský (pražský radní)
   • Problém provozní smlouvy byl po celou dobu projektu identifikovaným problémem
   • Přestavba čistírny odpadních vod
    • cena: 11 mld Kč
    • výše žádané dotace: 5.8 mld Kč
  • Pražské vodovody a kanalizace
   • nabízejí magistrátu kofinancování modernizace
    • toto řešení bude mít menší dopad na cenu vodného a stočného

 • MZP298 - Vydáno NESOUHLASNÉ stanovisko
  18.01.2012

  Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k EIA záměru Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy, které nejprve navrhovalo v současném areálu kalového hospodářství na Drastech postavit pro zpracování pražských kalů budto bioplynovou stanici nebo provoz na jejich řízené vyhnívání. V další fázi posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA) pražský magistrát nechal posuzovat pouze druhou zmíněnou variantu, která denně 250 tun neodvodněných pražských kalů navrhovala míchat s 500 tunami organického odpadu. Provoz zde měl směs nechat postupně řízeně vyhnívat a vysušovat, následně měla být použita v externích spalovacích zařízení jako horší náhražka hnědého uhlí. Tato varianta s sebou přinášela značnou dopravní zátěž, navíc řešení transportu samotných kalů raženým přivaděčem s kolejovou dopravou (s přemostením v ulici Do Klecánek) bylo více než komplikované.

  Zatímco zpracovatel posudku na EIA doporučoval vydat kladné stanovisko k technologické části a přepracovat část týkající se transportu kalů v rámci nové EIA, ministerstvo dnes - v souladu se svým nařízením, že obě části záměru (technologie a trasport) musí být posouzeny v jednom řízení - s přihlédnutím ke vzneseným připomínkám místních samospráv, občanů a občanských sdružení i kraje vydalo k celému záměru EIA

  NESOUHLASNÉ STANOVISKO

  >>> Celý článek

 • Vyjádřete se k novému provozu v Drastech i Vy!
  20.08.2011

  Do 04. září se může každý vyjádřit k zveřejněnému posudku v řízení EIA MZP298 Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy. V textu přinášíme seznam základních připomínek. Zárověň navazujeme na zkušenosti z akce Máme 50 důvodů, proč NE kaly v Drastech. A co vy?!, kterou pro své individuální vyjádření použila sedmdesátka lidí; pomocí jednoduché služby se k posudku můžete vyjádřit i Vy.

  >>> Celý článek

 • Hodnotící komise doporučila vítěze tendru na 1. etapu modernizace ÚČOV
  12.08.2011

  Magistrát Hl.m. Prahy - Hodnotící komise ÚČOV dnes doporučila vítěze veřejné zakázky

 • Aktualizace ÚP Prahy diskutuje rozšíření skládky v Ďáblicích
  05.08.2011

  iDnes - Na seznam nejdůležitějších staveb Prahy se dostaly i dva bytové domy, rozhlas Pražané mohou naposledy připomínkovat rozšíření skládky v Ďáblicích :

  • Změna územního plánu Hl.m. Prahy:
   • obsahuje:
    • rozšíření skládky v Ďáblicích
     • na místo orné půdy skládka
     • magistrát explicitně varuje, že neschválení změny by vedlo k nutnosti platit za odvoz a skládkování odpadů [MHMP]
     • starosta Březiněvsi pro
      • MČ dostávají kompenzace v řádu milionů ročně
     • starosta Ďáblic proti
      • unikání plynu ze skládky, zejména za vlkého počasí
      • možná kontaminace spodních vod
      • nutnost hledat jiné lokality na okraji Prahy
       • argument, že odvážením dále od Prahy dojde
        • k větším ekologických škodám - spotřeba pohoných hmot
        • k nutnosti platit externím subjektům za skládkování, takto Praha nebude inkasovat poplatky
    • absence odborného posudku, zda
     • rozšiřovat skládku
     • iniciovat vznik několika menších, dopravně dostupných, skládkovacích lokalit na okraji Prahy
      • ředitelka odboru územního plánovaní: nákladná varianta, žádná obec si nenechá vyvážet pražské odpadky na svůj katastr.

  Poznámka k poslednímu bodu: Tedy není důvodu, proč by se odpad měl vozit do Drast, že....?

 • Náš region: Kde skončí kaly z Prahy?
  27.07.2011

  Současná ústřední čistírna odpadních vod umístěná na Císařském ostrově nesplňuje limity na kvalitu vypouštěných vod, u celkového dusíku jsou dokonce překračovány dvojnásobně. Z tohoto důvodu je naplánována modernizace celého provozu, v opačném případě hrozí značné sankce.

  >>> Celý článek

 • Tendr na 1. etapu modernizace ÚČOV ukončen
  23.06.2011

  Magistrát Hl.m. Prahy - O stavbu nové vodní linky ÚČOV se ucházejí tři zájemci:

  • Tendr na první etapu modernizace ÚČOV Praha:
   • Přihlášky:
    • sdružení ÚČOV Praha (nabídnutá cena 6.22 mld Kč bez DPH)
    • koncorsium Strabag a Hídépítö (cena 6,45 mld Kč bez DPH)
    • OHL ŽS (6,75 mld Kč bez DPH)
  • 1. etapa - Předpokládaná celková cena za 1. etapu: 8.15 mld Kč
  • 2. etapa (rekonstrukce původní technologie): 2.89 mld Kč
  • Výhledově 3. etapa (modernizace kalového hospodářství)

 • Výjimka na benevolentní limity na kvalitu vod vypouštných z ÚČOV zrušena
  17.05.2011

  Ministerstvo životního prostředí

 • Lhůta tendru na modernizaci ÚČOV v tichosti prodloužena
  30.04.2011

  Tendr na první etapu modernizace ÚČOV Praha:

  • Vypsán 10.09.2010, viz Vypsán tendr na modernizaci ÚČOV Praha
  • Na základě rozhodnutí primátora Prahy tendr nejprve prodloužen do 22.01.2011
  • Následně dochází ke změně podmínek a prodloužení lhůty pro podávání příhlášek do tendru do konce dubna 2011
  • Nově prodloužena lhůta do 21.06.2011, stanoveny kritéria hodnocení:
   • nabídková cena: 80%
   • rychlost vypracování dokumentace a získání stavebního povolení: 10%
   • technické řešení: 10%

 • Praha:Brno Třikrát víc, desetkrát dráž
  25.01.2011

  Modernizace čistíren odpadních vod není doménou jen hl.m. Prahy, ale tuto problematiku řešily i jiné obce a města. Přinášíme srovnání veřejně dostupných informací o modernizaci čistírny odpadních vod prvního a druhého největšího města v České republice - Prahy a Brna. Zatímco čistírna odpadních vod v Brně Modřicích byla totálně zmodernizována již v roce 2005, Praha má na stole stále jen několik variant, ke kterým byla za posledních 8 let intenzivních příprav "již" vydána první stavební povolení.

  >>> Celý článek

 • Kraj odmítá splašky z Prahy, čistička má další potíž
  05.01.2011

  Aktuálně.cz:

  • Středočeský kraj se postavil proti plánu vymístění kalového hospodářství v Drastech
   • odmítnutí Radou kraje na konci roku
  • proti obyvatelé okolních obcí i obce samotné
  • možné protažení celého projektu:
   • hrozí sankce ze strany EU za nedodržení přístupových podmínek
    • Praha coby největší znečišťovatel vod v ČR s modernizací ještě ani nezačala
  • Praha možná přijde o dotaci z OPŽP
   • na základě skandálu na SFŽP, předražení 1. etapy modernizace ÚČOV o 50%
  • Karel Březina (ČSSD, radní pověřený řízením odboru životního prostředí)
   • nechávám zpracovat analýzu jiných možností umístění kalového hospodářství nežli Drasty
   • nabízí jednání se Středočeským krajem, požaduje ale ponechání kalové koncovky v Drastech
  • Petr Štěpánek (SZ, pražský radní pro životní prostředí do 2009)
   • jednání o Drastech proběhla, výměnou měl Středočeský kraj mít možnost likvidace odpadů v ZVO Malešice
   • magistrát zkomplikoval situaci zasláním varianty nevylučující vybudování spalovny
   • referendum Klecany: obyvatelé záměr odmítli
  • Středočeský kraj:
   • vlastnictví pozemku a rozhodnutí magistátu není dostatečným důvodem pro umístění kalového hospodářství v Drastech (viz Usnesení 045-45/2010/RK z 13.12.2010)
   • umístění kalového hospodářství na Císařském ostrově není technicky vyvráceno
   • požaduje dopracování dokumentace EIA

 • Podle Svobody bude tendr na čističku zrušen, nebo přepracován
  04.01.2011

  České noviny:

  • Tendr na novou linku ÚČOV
   • podle primátora Svobody má být tendr zrušen nebo přepracován
   • právní posudek objednaný Hl.m. Prahu označil tendr za špatný, doporučuje jej zrušit
   • rozhodnutí o dalším vývoji: do 22.ledna 2011
   • nutná analýza rozhodnutí na získaná povolení a možnost evropské dotace

 • Česko nestíhá stavět čističky odpadních vod. Hrozí za to obří pokuty do kasy EU.
  03.01.2011

  iHned.cz:

  • 137 měst a obcí nemá dosud vybudovánu odpovídající ČOV (čistírnu odpadních vod)
  • předpokládá se, že ČOV budou v průběhu roku 2011 dobudovány
  • jen za "nedostavěnou" ÚČOV Praha hrozí pokuta až 50 mil Kč.

 • Ani obce ani občané nesouhlasí s výstavbou nového kalového hospodářství v Drastech
  27.12.2010

  Do 27.12.2010 bylo možné zaslat Ministerstvu životního prostředí vyjádření k záměru vybudovat v Drastech kalové hospodářství pro celou Prahu a část Středočeského kraje. Všechny okolní obce se vyjádřily k záměru negativně, obávají se zejména o zhoršení životního prostředí a životní úrovně obyvatel, obce v trase přivaděče se dále obávají narušení statiky domů a ohrožení kvality a kvantity podzemních vod.

  >>> Celý článek

 • Peníze na novou čističku nabídla firma Veolia
  12.12.2010

  iDnes.cz:

  • Veolia chce přispět na rekonstrukci ÚČOV, kterou má dnes v nájmu
  • Praha má alokováno na modernizaci pouze 9 mld. Kč
  • Praha prodloužila uzávěrku tendru na novou linku ÚČOV do 28.01.2010
  • Alternativně bude žádat o dotaci z EU (Viz komentář Nahnuté dotace na modernizaci ÚČOV Praha)
  • Pomoc od Velolie:
   • ne klasická investice
   • splácení: formou předplacených nájmů
   • částka: v současné době v jednání
   • pouze krátkodobé řešení: do 7 let bude muset Praha intenzifikovat ÚČOV (??)
  • Druhou možností: Vypovědění smlouvy s Veolií
   • Konec 2028 EU požaduje do 2024
   • Primátor Svoboda chce zjistit, zda by EU vůbec na ÚČOV přispěla

 • Tendr šitý na míru. Termín posunut do 28.01.2011
  08.12.2010

  Ihned.cz:

 • Pozvánka na veřejné slyšení ke kalovému hospodářství Drasty a letišti Vodochody
  08.12.2010

  Ve středu 08.12.2010 od 18 hodin proběhne na městském úřadu Klecany mimořádná veřejná společná schůze stavební komise a komise pro životní prostředí při městě Klecany. Na programu je podání informace o problematice kalového hospodářství v Drastech a letiště Vodochody. Schůze se vedle členů komisí budou účastnit i členové našeho občasnkého sdružení, pravděpodobně zde mohou výt i zastupitelé z okolních obcí. Přijďte o problematice diskutovat, přijde sdělit svůj názor.

 • Co skrývá dokumentace EIA kalového hospodářství v Drastech?
  03.12.2010

  Dne 18.11.2010 byla zveřejněna dokumentace k procesu EIA (posuzování záměru na životní prostředí) Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy. Dokumentace došla 1.12. do Klecan a 3.12. do Větrušic, tedy celou polovinu času (zákonem stanovených 30 dnů) se toulala kdesi poštou. Z dokumentace vyplývá, že pražský magistrát rozhodl na základě zjišťovacího řízení pokračovat pouze ve variantě II, tedy kalové pole. Oproti oznámení dokumentace obsahuje několik dalších nepříjemných upřesnění.

  >>> Celý článek

 • Pražští radní rozhodnou o zvýšení ceny vody na 60 Kč
  18.11.2010

  Idnes: Radní rozhodnou o ceně vody v Praze. Mohla by stoupnout na 60 Kč za kubík

  • Návrh zvýšení vodného a stočného v Praze: o 5% na 60 Kč/m3
  • Odůvodnění zdražení v jiných městech: nutnost dosáhnout evropských limitů do 2010 (byť záměry byly financovány z EU)
  • Praha - o dotaci možná nestačí požádat, možné skokové zdražení o dalších 20 Kč/m3 na pokrytí nákladů na výstavbu nové čistírny.

 • Dodání dokumentace pro EIA kalového hospodářství Drasty
  18.11.2010

  Pražký magistrát přepracoval dokumentaci k EIA MZP298: Energetické řešení organických odpadů a kalů z Prahy. Součástí dokumentace jsou i odpovědi na vzenesené připomínky v rámci zjišťovacího řízení, bohužel, předkladatel se rozhodl je opět bagatelizovat a snaží se je shodit ze stolu, na mnohé z nich není uspokojivým způsobem odpovězeno. Nyní následuje lhůta 30 dnů, ve kterých je možné dodat vyjádření k předmětnému záměru.

  >>> Celý článek

 • ÚČOV v koaliční smlouvy ODS a ČSSD
  16.11.2010

  ODS - Návrh pražské koaliční smlouvy s ČSSD:

  • Finální velkokoaliční smlouva rovněž obsahuje problematiku ÚČOV, v sekci životní prostředí bod 12.1 ukládá: zahájit stavbu Ústřední čistírny odpadních vod.

 • Revize projektu modernizace ÚČOV v návrhu koaliční smlouvy
  11.11.2010

  TOP09 - Návrh pražské koaliční smlouvy s ODS

  • Sekce Životní prostředí, bod 10.2:
   • rychlé provedení revize projektu nové čističky odpadních vod na Císařském ostrově v Bubenči a vypsání takového výběrového řízení na dodavatele, které umožní nabídnout i levnější alternativní technologie.

 • Biomasa je výhodná jen s dotací
  05.11.2010

  Idnes.cz:

  • Ministr ŽP Drobil upozorňuje:
   • elektrická energie vyrobená z biomasy je dotovaná a hrozí další boom jako u fotovoltaiky
    • (při uvedení zařízení do provozu 2010: 1460 - 4580 Kč/MWh podle typu spalované biomasy
   • bez dotace se elektrárnám spalování biomasy nevyplatí
    • Cena hnědého uhlí: 800 Kč/tuna
    • Cena biomasy: 2200 Kč/tuna
  • návrh novely zákona o obnovitelných zdrojí omezující tuto podporu

  Poznámka: Se zpracováním biomasy a následným prodejem "substrátu" počítá varinta II kalového hospodářství podle MZP298.

 • Nahnuté dotace na modernizaci ÚČOV Praha a kalového hospodářství
  03.11.2010

  Praha se od roku 2004 snaží získat dotaci na modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod, která zahrnuje výstavbu nové vodní linky, rekonstrukci staré vodní linky a modernizaci nebo přemístění kalového hospodářství. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že Praha dnes žádá v rámci Operačního programu Životního prostředí 6 mld Kč, které pokrývají pouze výstavbu nové vodní linky. Podmínky tohoto dotačního titulu však ukládají realizovat komplexní záměry řešící danou problematiku zcela, nikoliv hradit náklady na částečné modernizace provozů. Tato podmínka však není jediným zádrhelem stojící mezi Prahou a dotací...

  >>> Celý článek

 • Odpovědi na petici NE rozšíření kaliště v Drastech
  01.11.2010 (aktualizace 05.11.2010)

  Adresáti petice NE rozšíření provozu v kališti Drasty odpovídají na petici.

  >>> Celý článek

 • Kam s kaly čistírny odpadních vod
  18.10.2010

  Reportéři ČT se v reportáži Kam s kaly čistírny odpadních vod zabývají problematikou možného budoucího provozu v Drastech a vnáší ve věci nové informace. ČT24 téma převzala, viz Co radním nevoní, přesunou za Prahu.

 • Vypsán tendr na modernizaci ÚČOV
  16.09.2010

  Vladislav Mareček (radní magistrátu Hl.m. Prahy pro životní prostředí):

  • Magistrát vypsal výběrové řízení na první etapu modernizace ÚČOV na Císařském ostrově, na tzv. novou vodní linku.
   • Hodnota tendru: 6.3 mld Kč
   • Přilášky do: 9.12.2010
   • Kauce: 125 mil Kč
   • Tendr obsahuje:
    • zpracování kompletní dokumentace potřebné k podání žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu,
    • získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu, povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu, kolaudačního souhlasu
    • realizace kompletní stavební a technologické části stavby včetně provozování stavby v režimu Fáze A zkušebního provozu
    • provozování stavby v režimu Fáze B zkušebního provozu
  • Magistrát může od smlouvy odstoupit, pokud nedostane od Bruselu dotaci
  • Provozoval ÚČOV není schopen dostát limitům na vypouštěný dusík

  >>> Celý článek

 • Klecanské referendum ROZHODLO
  08.09.2010

  Klecany:

  Klecanského referendum rozhodlo o problematice rozšíření provozu letiště Vodochody i kaliště Drasty. V obou případech se občané Klecan vyslovili PROTI záměru. Podle těchto neoficiálních výsledků jsou výsledky referenda jsou závazné. Děkujeme všem, kteří podpořili naši iniciativu a přišli hlasovat v referendu.

  >>> Celý článek

 • Lidé se v Klecanech vysloví v referendu ke spalovně
  07.09.2010

  Radiožurnál:

  Radiožurnál se od rána věnuje ve své zpravodajské relaci i problematice klecanského referenda. Škoda jen, že - jak je již v našich končinách zvykem - zaměnil bioplynku a spalovnu kalů.

 • Klecanské referendum rozhodne o budoucnosti kaliště Drasty
  07.09.2010

  Městský úřad Klecany vypsal referendum k otázkám rozšíření provozu kaliště Drasty a rozšíření provozu letiště Vodochody. Referedum je určeno pouze místním oprávněným voličům (tedy občané s trvalým pobytem na území Klecan starší 18-ti let). Výsledek referenda je závazný, pokud se jej zúčastní více než 50% oprávněných voličů. Vzhledem k tomu, že oba problémy negativně ovlivní vedle životního prostředí i kvalitu života v našem regionu, což zákonitě povede k poklesu aktraktivity celého mikroregionu Klecanska spojeném i se značným znehodnocením hodnoty majetku nejen obcí, ale i obyčejných občanů, apelujeme na všechny klecanské obyvatele a vyzývýme je k účasti. Referendum se bude konat 07.09.2010 od 14 do 22 hodin.

  >>> Celý článek

 • Porovnání množství vyčištěné vody 2007-2009
  16.08.2010

  Pražské vodovody a kanalizace, a.s. udávají tabulku udávající množství vyčištěné vody z pražské aglomerace.

  >>> Celý článek

 • Žádost o dotace z Bruselu
  14.07.2010

  Vladislav Mareček (radní magistrátu Hl.m. Prahy pro životní prostředí):

  • Žádost o dotace z evropských fondů
   • Magistrát se vypořádal s připomínkami Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a expertní skupina JASPERS
   • Jedná se o vyjmutí celé ÚČOV z provozních smluv z Veolií.
   • Naopak Veolie navrhuje její převzení celého provozu ÚČOV a následné financování modernizace
   • Výše dotace: min 6 mld Kč
    • podmínkou čerpání: začít financování do konce roku 2010
   • Celkové náklady na modernizaci stávající ÚČOV a vybudování zařízení na využití kalů: 20 mld Kč
  • Viz také: Ekolist.cz

 • Praha vykročila k rekonstrukci ÚČOV
  13.07.2010

  Magistrát Hl.m. Prahy:

  • Rada vzala na vědomí informaci o stavu přípravy stavby a rozšíření ÚČOV a uložila zahájit zadávací řízení pro tuto stavbu.
  • Pokud by nedostala dotaci z OP Životní prostředí, zruší se toto zadávací řízení
  • Rada odmítla nabídku Veolie na převzetí a zajištění rekonstrukce ÚČOV, naopak navrhuje ustoupit bruselkým podmínkám, tedy vyjmout ÚČOV z provozních smluv s Veolií.
  • Žádost do Bruselu připravena.
  • Etapa:
   • Levý nátokový labyrint - stavební povolení od 30.05.2009
   • Pravý nátokový labyrint - stavební řízení v běhu (stavební povolení očekáváno do konce července 2010)
  • Vypsání výběrového řízení pro stavbu Nové linky

 • Prodloužení doby platnosti výjimky pro vypouštění vyčištěné vody z ÚČOV Praha
  30.06.2010

  Odbor ochrany prostřední Magistrátu hl.m. Prahy jako příslušný vodoprávní úřad na základě žádosti Hl.m. Prahy již po třetí prodloužil dobu platnosti výjimky z nařízení vlády 82/1999 sbírky stanovující ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod . Výjimka umožňuje z pražské Ustřední čistírny odpadních vod vypouštět vodu až čtyřnásobně převyšující limity stanovené výše uvedeným nařázením až do roku 2017.

  >>> Celý článek

 • Miliardový tendr na čistírnu má skluz
  14.06.2010

  E-15:

  • Výstavba nové linky na Císařském ostrově
   • Cena: 10.9 mld Kč
   • započatí se odkládá už více než rok
   • možné nestihnout dotaci z evropských fondů (2007 - 2013) - 6 mld Kč
   • výhrady EK k dlouhodobému pronájmu ÚČOV Veolii - do 2028
    1. Brusel: nelze oddělit novou linku od stávající
    2. Magistrát: zachovat dlouhodobou smlouvu
  • Výstavba nové linky je pouze první částí. Mají následovat (cena dalších 10 mld Kč):
   • rekonstrukce stávající linky
   • výstavba kalového hospodářství

 • Klecanské referendum rozhodne o budoucnosti kaliště Drasty
  10.06.2010

  Zastupitelstvo města Klecan schválilo na svém červnovém zasedání vypsání referenda k otázkám spojených s rozšířením letiště Vodochody a rozšíření provozu kaliště Drasty. Referendum se bude konat 07.09.2010 od 14 do 22 hodin.

  >>> Celý článek

 • Zveřejněn závěr zjištovacího řízení MZP298
  02.06.2010

  Zjištovací řízení pro záměr MZP298 Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy bylo ukončeno se závěrem, že oznámený záměr má významný vliv na životní prostředí a tudíž tento vliv musí být posouzen - jinými slovy proběhne tzv. EIA. Detailnější informace jsou v článku Energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech - závěr zjišťovacího řízení.

 • Co říkají územní plány na provoz v Drastech?
  18.09.2010

  V poslední době se objevují v souvislosti s plánováním nového provozu v Drastech prohlášení, že vše je v souladu s územním plánem jak Klecan, tak Středočeského kraje. Není - víte proč?

  >>> Celý článek

 • Aktuální stav modernizace ÚČOV a její financování
  17.05.2010

  Magistrát Hl.m. Prahy, výbor pro infrastrukturu:

  • žádost o prodloužení výjimky na limity vypouštěných odpadních vod
  • zpracovány podklady pro výběrové řízení na modernizaci - Novou vodní linku
  • dotace až 6 mld z OP ŽP, požadavek MŽP na vyjmutí ÚČOV z provozního pronájmu Veolii
  • nové kalové hospodářství v Drastech ve fázi studie proveditelnosti a oznámení EIA
   • možnost čerpat dotace z OP ŽP, 4. osa odpadové hospodářtví
  • zpoždění harmonogramu modernizace ÚČOV
  • P. Mareček:
   • Veolie chce jednat
   • Návrh nulové varianty Veolií: rekonstrukce stávající ÚČOV
   • Nové kalové hospodářství:
    • varianta se "spalovnou" a bez "spalovny"
    • jednání se Středočeským krajem, Klecany
  • Miloš Gregar:
   • pozastavení nad tím, že modernizace má 2 koordinátory: Vladislava Marečka a Petra Skokana
   • chce písemné výstupy ze všech jednání
   • skepse k nulové variantě
  • Veolie souhlasí s vyjmutím Nové linky z provozní smlouvy, nikoliv pak s vyjmutím celé ÚČOV.

 • Praha dává čistírně šanci. Bez dotace
  07.05.2010

  E-15:

  • modernizace i bez šestimiliardové dotace z fondů EU.
  • varianty:
   1. půjčka od Evropské investiční banky
   2. levnější úprava staré linky čistírny
    • oddělení dešťové vody od splaškových, investice ve výši 2-3 miliard Kč z PVK a.s.
    • Výstavba nové linky by se tak fakticky odložila o 5-8 let.
    • „Stačí rekonstrukce staré linky,“ uvedl Miloš Janů z firmy Ecofluid ( technologie vločkového mraku - fluidního filtru k oddělení suspenze biologického aktivovaného kalu od vyčištěné vody - USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration); soustředí všechny procesy čištění odpadní vody (Denitrifikaci, Aktivaci, Separaci) do jedné jediné nádrže).

 • Spalovna za humny aneb energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech
  05.05.2010

  Zastupitelstvo obce Větrušice se v nedávné době zabývalo návrhem Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy. Návrh je první oficiální zprávou popisující první etapu přemístění kalového hospodářství Ústřední čističky odpadních vod z pražského Císařského ostrova na dnes již téměř nepoužívané kaliště u Drast. Návrh předkládá dvě varianty: první varianta (upřednostněná pražským magistrátem) počítá s anaerobní stabilizací kalů (vyhníváním kalu bez přístupu vzduchu za produkce bioplynu, který bude v místě spalován); druhá varianta pak s aerobní fermatací odpovídající "modernizaci" současného stavu (rozklad organických látek z kalu za přístupu vzduchu na jednodušší, dále energeticky využitelné, látky). Obě dvě varianty představují enormní zásah do současného klidného a čistého prostředí naší obce.

  >>> Celý článek

 • Brusel nechce dát Praze ani na kanalizaci
  28.04.2010

  E-15:

  • chybějící napojení některých částí na kanalizaci
  • Praha nyní zkoumá i možnosti, jak získat finance i bez evropské dotace. Patří mezi ně půjčka od Evropské investiční banky nebo pouhá levnější rekonstrukce staré linky čistírny, do níž by investoval soukromý provozovatel - PVK a.s.

 • Brusel pohrozil Praze stíháním kvůli čistírně
  14.04.2010

  E-15:

  • v 2004 prodloužení smlouvy s Veolií do 2028
  • nutnost čerpat z fondů EU do 2007-2013

 • Zveřejněn záměr MZP298
  08.04.2010

  Magistrát Hl.m. Prahy podal Ministerstvu životního prostředí záměr MZP298 Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy. Nyní se mohou dotčené obce, dotčené orgány i veřejnost k materiálu vyjádrřit.

 • Rada projednala stav příprav rekonstrukce a výstavby ČOV
  30.03.2010

  Magistrát Hl.m. Prahy:

  • Jednání o "prodloužení vyjímky k vypouštění odpadních vod do 2016"
  • "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ dokončena do 2016, náklady zhruba 20 mld. Kč.
   • Zahrnuje:
    1. rekonstrukce stávající čistírny
    2. stavby nové vodní linky
    3. kalového hospodářství a kolektoru pro kalové hospodářství
   • celkovou kapacitu 1 612 500 EO (tj. 8,2 m³/s mechanicko-biologicky čištěných odpadních vod) + mechanicko-chemické čištění odpadních vod v množství max. 3 m³/s při srážkových průtocích.
   • Stávající kalové hospodářství bude pro obě vodní linky společné do roku 2015 a je založeno na termofilní anaerobní stabilizaci s předřazeným zahušťováním kalu.
   • I nadále se počítá s využíváním bioplynu spalováním v kogeneračních jednotkách a s odvozem odvodněného kalu ke zpracování na průmyslový kompost, souběžně je však připravováno vymístění kalového hospodářství z prostoru Císařského ostrova po roce 2015 ve smyslu Smlouvy o spolupráci mezi hl. m. Prahou a Městskou částí Praha – Troja z ledna 2009. Tato příprava je ve fázi zpracované studie proveditelnosti a oznámení záměru EIA pod názvem Řešení energetického využití organických odpadů a kalů.
   • mezním termínem pro čerpání peněz z Evropských fondů pro tuto investici je říjen roku 2015.

 • Experti: Projekt přestavby pražské čistírny je naddimenzovaný
  13.03.2010

  E-15:

  • aktuální stav: 1.0E6 EO, plánovaný 1.6E6 EO
  • PVK - příjem z ÚČOV: 30E6 Kč/rok
  • Náklady na přístavba nové čistírny, vybudování kalového hospodářství a rekonstrukce stávající ÚČOV: 19,8 E9 Kč.
   • Přes 6E9 Kč může město získat z EU.
   • Podle Pocheho Praha zároveň jedná s Evropskou investiční bankou - půjčka
   • Praha musí vybudovat novou i opravit současnou čistírnu v Troji, až pak splnění evropské směrnice.
   • Podle MŽP obě etapy hotovy nejdříve v roce 2015.

 • Kapitálové výdaje - 2009 - položka "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově"
  31.12.2009

  Město Praha:

  • K již zpracované dokumentaci pro „etapu 0001 – nová vodní linka“ pokračovat v přípravě zadávacích dokumentací pro další etapy
  • Etapa 0001- nová vodní linka:
   • Zpracovány architektonicko urbanistické studie, vybráno nejvhodnější koncepční řešení, které projektově zpracováno finální architektonické řešení nové vodní linky. Zároveň dokumentace pro stavební povolení, která byla rozšířena o „Nátokový labyrint – pravobřežní část – na ÚČOV“ v rozsahu jeho části „opatření umístěná na Císařském ostrově“. Byla aktualizována žádost o podporu z OPŽP.
   • Zahájeno zpracování zadávací dokumentace. Technická část zadávací dokumentace zpracována zhotovitelem projektu, na části obchodních podíl poradenská právní kancelář.
  • Etapa 0003 – kalové hospodářství:
   • Zadána studie, která z tří variantních řešení navrhla nejvhodnější koncepci kalového hospodářství v lokalitě Drasty. Podkladem Analýza pro zpracování kalů a Studie proveditelnosti zpracování výstupního produktu z aerobní termofilní stabilizace PGV (plazmové zplynování a vitrifikace) technologií. Součástí celkové koncepce bylo zpracování Architektonické studie kalového hospodářství Drasty.
   • Uvedené studie byly zapracovány do Oznámení záměru “Řešení kalového hospodářství na Drastech“, které bylo předloženo k schválení na MŽP: Možnosti financování této etapy byly shrnuty v „Analýze možností získání dotačních finančních prostředků na kalové hospodářství ÚČOV“.

 • Centrální čištění odpadních vod města Prahy II
  01.08.2009

  Časopis Stavebnictví:

  • ÚČOV bude ponechána na Císařském ostrově
  • rozdělení na stavbu nové vodní linky a rekonstrukci stávající technologie
  • stávající kalové hospodářství zůstane v provozu. Nové kalové hospodářství bude již podle nových legislativních parametrů umístěno mimo ÚČOV.
  • Současné kalové hospodářství
   • 3x4 vyhnívací nádrže
   • provozní teplota: 55 °C
   • výstupní koncentrace: 60 kg/m3
   • produkovaný bioplyn:
    • 16.4 Nm3 bioplunu ročně
    • kogenerační jednotky: zpracování 75% bioplynu, 5x 1MW, denní průměr 74.4 MWh, roční produkce 27629 MWh (rok 2007)
   • Vyhnilý kal:
    • odvodněn v odstředivkách na 33% sušiny, odvážen na průmyslový kompost
    • 120 m3/den (44400m3/rok), cca 5% dopravován na kalová pole v Drastech
  • Modernizované kalové hospodářství
   • intenzifikace a rozšíření stávajícího kalového hospodářství
   • možné technologie:
    • anaerobní stabilizace (vyhnívání, bioplynová stanice)
    • přímé spalování
    • aerobní fermentace
   • Možné lokality
    • spalovna Malešice
    • areál Drasty
     • preference - logisticky vhodné obzvláště při budocím umístění ÚČOV do lomu v Klecanech

 • 100 let pražské kanalizace a současné problémy ČOV
  20.6.2006

  TZB-Info:

  • pokuta 2 000 000 Kč ročně za nesplnění limitů pro vypouštění vod (2005)"
  • odvoz 400 tun/den kalů na skládku do Benátek nad Jizerou
  • Spalovna na Císařském ostrově Michal Dohanyos (VŠCHT Praha)
   • dost rizikové z hlediska čistoty spalin, enormě vysoké náklady na čištění
   • neexistuje spalovna s dokonale zabezpečenými dioxiny a furany
   • ideální řešení: spoluspalování v cementárnách

 • Interpelace primátora - kalové hospodářtví, spalovna
  26.10.2004

  Magistrát Hl.m. Prahy:

  • Pokus o vyjmutí hl.m. Prahy z územní "citlivé oblasti" - odmínuto MŽP (vedlo by k benevoletním parametrům pro posuzování znečištění).
  • Inspirace kalovým hospodářtsvím pro Hamburk (anaerobní stabilizace, vysoušení, spalovna), finální návrh KH zatém není.
  • Oponentní řízení: Vedle odborníků na čištění odpadních vod bylo potřebné oslovit i odborníky na spalovací procesy, protože koncepce čištění odpadních vod hl.m. Prahy, přijatá   usnesením ZHMP č.17/10 ze dne počítá s realizací kalového hospodářství založeného na využití energetického potenciálu surového směsného kalu.Rada odmítla nabídku Veolie na převzetí a zajištění rekonstrukce ÚČOV, naopak navrhuje ustoupit bruselkým podmínkám, tedy vyjmout ÚČOV z provozních smluv s Veolií.

 • 15. zasedání výboru pro infrastrukturu ZHMP
  19.05.2004

  15. zasedání výboru pro infrastrukturu magistrátu Hl.m. Prahy:

  • Průměrné výsledky ÚČOV za 2003, překročení celkového dusíku 2x (21,5 / 10 mg/l)
  • Bioplyn na ÚČOV, spotřeba ve vlastní elektrárně, přebytečný bioplyn spalován.
  • příčina výrazného zápachu? bioplyny jsou spalovány 5 hořáky (kogenerace), zápachy jsou způsobeny kalovými nádržemi ( po přestavbě budou kryté) dalším zdrojem zápachu je převoz kalů
  • Hlavním problémem je překroční dusíku pro jehož odstranění je nutné ztrojnásobit objem aktivačních nádrží.
  • Čištění bude probíhat kaskádovým aktivačním systémem (ALPHA) stávající se ze dvou linek. Nádrže budou 12m hluboké (nyní 4m). Současných 100 t sušiny kalů denně se zvýší na 145 t sušiny.

 • Prezentace obnovy ÚČOV Praha
  19.03.2003

  4. zasedání výboru pro infrastrukturu magistrátu Hl.m. Prahy:

  • prezentace 5. varianty
   • od 31.12.2005 přísnější limity na kvalitu vypouštěné vody, neschopnost stávající technologie tyto limity splnit
   • posuzovány možnosti
    • vymístění ÚČOV z Prahy
     • lokalita: Klecany (lom) nebo Hostín
     • rozpočet: 20 - 30 mld Kč
     • zavrženo s ohledem na legislativní, kompetenční, majetkové komplikace a vysokou finanční náročnost
    • zachování ÚČOV na územní hl.m. Prahy
     • postupná modernizace technologie, finančně nejvýhodněnjší, avšak schválený územní plán počítá s rekreační zónou od 2010
     • rozpočet: 12-15 mld Kč
     • preferevaná varianta 5: finance, rozhodování v kompetenci hl.m. Prahy, možnost etapizace
     • protipovodňová opatření: navýšení hrází, nasedlání nebo kontejnery
   • Dotaz na technologii likvidace kalů
    • zemědělské využití (s mezikrokem kompostace)
    • přímé spalování
    • likvidace kalů z 100 m3 vody ročně
   • Dotaz na analýzu umístění ÚČOV do Čimic
   • Klíčové i umístění spalovny kalů
   • Spalování kalů
    • problém s rtutí
    • předpoklad fluidního spalování, alterantivně spoluspalování (3-5%) s hnědým uhlím v elektrárně Mělník
     • test přerušily povodně