Máme 50 důvodů, proč NE kaly v Drastech. A co vy?!

15.12.2010

Přínášíme 50 důvodů, proč říci důrazné NE záměru vybudovat ražený přivaděč transportující kaly a odpady z pražské ÚČOV a nové kalové hospodářství v Drastech. Pokud alespoň s některými body souhlasíte, můžete se k našemu negativnímu postoji do 26.12.2010 připojit.

Okolní obce se k tomuto záměru staví negativně. Pokud chcete podpořit jejich úsilí, níže uvedený text Vám pomůže se základní orientací v problematice a pomůže vygenerovat (jako vzor) vyjádření Vám přímo na míru. Pokud pod textem vyplníte adresu, popřípadě upřesníte vzor podle lokality, ve které žijete, automaticky se Vám vygeneruje text vyjádření. Ten si buď můžete překopírovat do textového editoru (MS Word, OpenOffice Writer) a opravit jej podle svých představ, nebo ho ponechat tak, jak je. Vyjádření se posílají přímo na Ministerstvo životního prostředí na uvedenou adresu, musí být doručeny do 26.12.2010.


 Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování EIA
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
Vzor pro lokalitu:
Větrušice, Drasty, Klecany - AstraPark
Klecany - Klecánky, Zdiby - Brnky
Klecany
Zdiby, Praha Bohnice, Praha Troja
Husinec, Vodochody, Klíčany, Máslovice, Zlončice
Praha Čakovice, Kralupy, Měšice
 

Věc: Vyjádření k EIA MZP298
Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

Trvale žiji v jedné z obcí, v jejichž blízkosti má vyrůst ražený technologický přivaděč pro transport odpadů a kalů z pražské Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) a nové kalové hospodářství zpracovávající kaly nejen z pražské ÚČOV, ale i ze Středočeského kraje. Na základě předložené dokumentace a veřejně dostupných informací se obávám, že realizace záměru omezí má práva (včetně práva ústavního na žití v příznivém životním prostředí). Příroda a krajina v okolí záměru je dnes zatížena minimálně, v okolí je hned několik chráněných území (NPR Větrušická rokle zapsaná v systému NATURA2000, PR Máslovická stráň a chráněné území Nové Zámky), avšak realizací posuzovaného záměru dojde k nenávratnému zásahu do místní, zatím minimálně zatěžované, přírody.

K záměru se vyjadřuji negativně, neboť se důvodně domnívám, že

jeho realizací dojde k značnému znehodnocení mého nemovitého majetku
nebyl dostatečně prokázán pozitivní efekt přemístění současného fungujícího kalového hospodářství z ÚČOV
nebyl dostatečně doložen důvod, proč nové kalové hospodářství umístit do Drast nedaleko evropsky významné lokality NPR Větrušická rokle se vzácným biotopem, která je zapsána do systému NATURA2000
není přípustná argumentace MČ Praha Troja, že lokalita Drasty je jediným možným umístěním, neb ona umístění tohoto záměru na svém území kategoricky vylučuje
některé uváděné odpady v záměru likvidované mohou být nebezpečné (zejména infekční a toxické) a není patrné, zda předkladatel podle toho s odpady nakládá
transport shrabků a písku do Drast v případě, že tento odpad nebude moci být využit do výsledného produktu, je neakceptovatelný; z takovém případě požaduji přehodnotit výstavbu technologického přivaděče do Drast v navrhované podobě
zpracování odpadů není v souladu s územně-plánovací dokumentací ani Klecan, ani Středočeského kraje
dokumentace nedává dostatečné záruky, že organický odpad dovážený do Drast za účelem zlepšení výstupních vlastností produktu (zejména biomasa) bude moci být dovážen v dostatečném množství, zejména pak v zimě, a že nedostatek tohoto přídavného odpadu nebude mít za následek ani zhoršení kvality produktu, ani zhoršení funkčnosti provozu (vznik dalších emisí a jiných nežádoucích jevů)
doprava kalů z ostatních ČOV není zahrnuta v sekci doprava, čímž dojde k dalšímu navýšení požadované dopravní zátěže (a přinese další negativní vlivy na životní prostředí)
výstupní produkt nesplňuje veškeré zákonné limity, ať již bude použit pro (spolu)spalování a nebo k aplikaci v zemědělství
dochází pouze k přemisťování zátěže životního prostředí z Císařského ostrova do externích lokalit, přičemž vliv finální likvidace není záměrem vůbec řešen (hnědouhelné elektrárny, cementárny, zemědělství)
nebude po produktu vzhledem k značnému obsahu těžkých kovů a jiných znečišťujících látek poptávka a tak může dojít k totálnímu selhání obchodní modelu a produkt se začně v Drastech nekontrolovatelně hromadit
nedochází k dostatečné hygienizaci kalu (zneškodnění bakterií) tak, aby mohl být aplikován v zemědělství či prodáván ve formě pelet v maloobchodu
dopravní zátěž bude enormní, lokální infrastruktura nebude schopna pojmout dalších 120 kamionů denně
dopravní zátěž ohrozí rozumnou dostupnost okolních obcí a bude docházet ke kumulaci obzvláště v období dopravních špiček (zejména dálniční sjezd Zdiby, ale i návazné křižovatky až k odbočce do Klecan)
intenzita dopravy byla totálně zkreslena, 187 uváděných kamionů projíždí pouze jednou částí komunikace III/24219, v části od křižovatky s III/2425 od betonárky je objem nákladní dopravy minimální, téměř nulový; navíc komunikace ani dnešní provoz bezpečně nestíhá
doprava po železnici je vítána, avšak navážka odpadů a produktu na překladiště v Praze-Čakovicích po přetížené komunikaci kolem obchodního centra ulicí Cukrovarskou není akceptovatelná, obzvláště s ohledem vzdálenosti transportu (uvedená i Malešická spalovna)
alternativa dovážení kalů z ÚČOV automobilovou dopravou je absolutně nepřijatelná
zařízení bude obtěžovat své okolí hlukem a nesnesitelným zápachem
záměr neobsahuje prvky samočinné kontroly provozu a dodržování limitů ze strany obcí a občanů, neobsahuje ani návrh kompenzací za zničení životní úrovně
dokumentace nedává jasnou a čísly podloženou odpověď, kolik pachových látek bude unikat do okolí a tedy, v jak velkém území bude docházet k devastaci životních podmínek
dokumentace se odkazuje až na zkušební provoz s tím, že další zařízení budou instalována, pokud se to nadpochyby prokáže. Vzhledem k tomu, že na pachové látky nejsou dnes žádné legislativní limity, je tento přístup nepřiměřený
použité biofiltry mají účinnost až 85%, tedy více než celá šestina pachových látek bude nekontrolovatelně unikat do okolí, což při objemu řádově milionu m3 vzduchu za hodinu bude představovat enormní zásah do okolí
do ovzduší se uvolní 85 tun vody denně, což jistě bude mít důsledek na mikroklima a tato neustále unikající vodní pára trvale zhorší estetické vnímání lokality
rozptylová studie není postavena na reálných podmínkách, na reálně naměřených hodnotách; uvedené měřící stanice jsou příliš daleko (Praha-Kobylisy signifikantní do 4.5km) a nebo jsou umístěny v lokalitě se specifickými podmínkami (Veltrusy, převažující údolní vliv), přičemž důsledky tohoto zjednodušení vedou k mylným závěrům
hluková studie poukazuje na značné zatížení okolí záměru hlukem
vnitroareálová doprava překládající zapáchající odpad pomocí sklápěček ze skladů do fermentorů bude významným zdrojem zápachu, hluku, prašnosti, případně i jiného znečištění; takový způsob je neakceptovatelný
posouzení provozů nakládajících s organickým odpadem (drtič, sklad a třídící linka) není dostatečné, zejména s ohledem na odstranění pachových a prachových částic a hluku
plánované přemostění přivaděče údolí do Klecánek představuje enormí estetický zásah do údolí
obtěžování okolí přemostění přivaděče vibracemi a hlukem z projíždějících vlaků není relevantně podchyceno
plánované přemostění přivaděče podjezdným profilem zkomplikuje aplikaci protipovodňového plánu (např. neprojede jeřáb či jiná těžká technika), komunikace je jedinou únikovou cestou pro Klecánky
trasa technologického přivaděče vede v okolí domu, kde bydlím; obávám se o narušení statiky domu při výstavbě přivaděče ražbou (trháním, střílením)
trasa technologického přivaděče vede v těsném okolí mnohapatrového panelového domu v Bohnicích, kde bydlím; obávám se o narušení statiky domu při výstavbě přivaděče ražbou (trháním, střílením). Své obavy i opírám o dokumentací uváděný závěr, že v trase přivaděče se žádné takové domy nevyskytují, tedy vůbec nebyl uvažován vliv přivaděče na takovou zástavbu. Takový stav věci je neakceptovatelný
technologický přivaděč ohrozí podzemní vody, případně negativně ovlivní jejich kvalitu
jediná uváděná trasa technologického přivaděče, která vyžaduje přemostění, má pravděpodobně i jiné varianty, které tento nepříznivý aspekt eliminují
technologie přivaděče není dostatečně zvládnutá, opatření proti usazování (ucpávání) potrubí nejsou dostatečná, a proto bude docházet k dlouhodobým výlukám, což povede k dalšímu enormnímu zatížení
důlní železnice ve vnitru přivaděče bude dům, ve kterém bydlím, ohrožovat vibracemi
provoz přivaděče bude ohrožovat mě, mé zdraví, moji bezpečnost a můj majetek hrozící tvorbou bioplynu v potrubí, který obsahuje i výbušný metan a sirovodík H2S, jehož únik může předznamenat totální destrukci přivaděče i jeho okolí
odvoz rubaniny z ražby přivaděče bude enormně zatěžovat infrastrukturu, která k tomu není uzpůsobena (úzké silnice, špatné rozhledové podmínky, značné výškové převýšení)
podloží severně od Prahy je tvořeno algonkickými břidlicemi (velmi tvrdá hornina) překryté křídovými sedimenty, které jsou ve spodní části zastoupeny písčitými, až jílovopísčitými sedimenty (může vést k propadům); bez geologického průzkumu není možné spolehlivě stanovit rizika spojená s ražbou včetně statického narušení staveb na povrchu
záměr zničí rekreační hodnotu území; dnes se v okolí nalézají (i mezinárodní) cyklistické a turistické stezky, mnohé naučné stezky vedoucí po zajímavých a chráněných místech mikroregionu
záměr zničí rekreační hodnotu územní, což se negativně projeví na hodnotě mé nemovitosti, kterou využívám k rekreaci
záměr negativně ovlivní své okolí i světelným smogem
negativní aspekty záměru se budou kumulovat s dalšími vlivy, zejména vlivem letiště Praha Ruzyně, letiště Vodochody, provozem AERO Vodochody či dálnicí D8 a železničním koridorem
nedošlo k odborné, ideálně v zahraničí oponované, diskuzi, která by stanovila finální technologii likvidace kalů
město Praha by mělo hledat jiné řešení likvidace kalů a to na svém území tak, jak je v Evropě běžné, ne předloženým megalomanským způsobem pouze za enormních finančních nákladů přenášející likvidaci kalů „daleko“ za své území

Výsledky


Počet vyjádření podle vzorů k 31.12.2010

Termín pro zasílání vyjádření je již za námi; nelze tedy zaručit, že na další zaslané vyjádření bude brán zřetel. Za posledních 14 dní bylo vygenerováno na 80 vyjádření s úplnými údaji, další přibližně stejný počet tvoří vyjádření, která nebyla vyplněna kompletně (možná sloužila jako podklad pro jiná vyjádření). Na obrázku vpravo přinášíme minimální počet vzorů, podle kterých byla vyjádření generována (jedná se o vzory, nikoliv o obce). Děkujeme za vyjádřenou podporu.