Odpovědi na petici NE rozšíření kaliště v Drastech

01.11.2010 (aktualizace 05.11.2010)

Adresáti petice NE rozšíření provozu v kališti Drasty odpovídají na petici.

Naše občanské sdružení zaslalo petici NE rozšíření provozu v kališti Drasty, kterou podepsalo na 750 občanů, adresátům s doprovodným dopisem, který upozorňuje na námitky našeho občanského sdružení proti záměru, zejména pak na potencionální možností výstavby spalovny odpadů v dalších etapách realizace záměru.

První reakce přišla 8.10.2010 od Středočeského kraje. Ten konstatuje, že je pouze jedním z účastníků řízení, který ve svém prohlášení k procesu EIA MZP298: Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy doporučuje se zaměřit na ochranu podzemních a povrchových vod a ochranu ovzduší, tedy zpracovat rozptylovou studii a vyhodnotit vliv pachových látek a sulfanu. Podotýká, že v případě realizace upřednosťňuje variantu číslo 2, tedy aerobní stabilizici ("hermeticky" uzavřená kalová pole). Odpověď upozorňuje i na fakt, že při povolení provozu bude nutné získat integrované povolení (IPPC). V závěru dopisu se kraj zavazuje, že bude dbát v předmětné věci dodržení všech platných předpisů a v případě realizace záměru v maximální míře eliminovat možný nežádoucí dopad na občany z okolních obcí.

Druhá reakce přišla po urgenci 22.10.2010 z Ministerstva životního prostředí s tím, že analýza problematiky stále ještě probíhá a o jejích závěrech nás budou informovat. Samotný nález Ministerstva životního prostředí byl odeslát o týden později. Ministerstvo slibuje použít připomínky z petice v potaz při posuzování vlivu na životní prostředí, deklaruje, že zpracováníá EIA je ryze odborný problém (s odvoláním na následující proces IPPC, pro něhož je EIA podkladem). Požadavek na vypracování SEA v odpovědi není nikterak uveden, stejně jako rozdělení celého projektu na dílčí části.

Jinou odpověď jsme zatím neobdrželi. O případných změnách Vás budeme informovat.