Prodloužení doby platnosti výjimky pro vypouštění vyčištěné vody z ÚČOV Praha

30.06.2010

Odbor ochrany prostřední Magistrátu hl.m. Prahy jako příslušný vodoprávní úřad na základě žádosti Hl.m. Prahy již po třetí prodloužil dobu platnosti výjimky z nařízení vlády 82/1999 sbírky stanovující ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod . Výjimka umožňuje z pražské Ustřední čistírny odpadních vod vypouštět vodu až čtyřnásobně převyšující limity stanovené výše uvedeným nařázením až do roku 2017.

Neschopnost zastaralých technologií čistění odpadních vod na ÚČOV Praha dostát zákonným limitům je veřejným tajemstvím.

Rozpor mezi nařízením vlády 82/1999 sbírky stanovující ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod a realitou se podařilo v roce 2000 "vyřešit" tak, že tehdejší odbor výstavby Magistrátu hl.m. Prahy vydal usnesení o výjimce stanovující méně přísné limity. Výjimka byla udělena na dobu určitou, do 31.12.2005. Tento čas měl být využit pro modernizaci technologie na ÚČOV.

Podle informací z článku 100 let pražské kanalizace a současné problémy ČOV byla provozovateli ÚČOV v roce 2005 udělena pokuta ve výši 2 000 000 Kč za nesplnění limitů vypoštěných vod. Ani v červnu 2005, tedy půl roku před vypršením platnosti první výjimky, však parametry vypouštěných vyčištěných odpadních vod nesplňovaly zákonem předepsané limity. Během jednání o prodloužení první výjimky hl.m. Praha slíbilo, že do konce roku 2010 provede nápravu vedoucí ke splnění zákonné intencí. Na základě tohoto slibu byla výjímka prodloužena, tenktokráte do 31.12.2010.

V červnu 2010 hl.m. Praha konstatovalo, že se slib nepodařilo zrealizovat, ale že o jeho naplnění usiluje - v letošním roce byla vydána/jsou vydávána stavební povolení vedoucí k  modernizaci provozu ÚČOV, tzv. Nové lince. Ta by měla být zprovozněna do 5 let. Na základě tohoto faktu Odbor ochrany prostředí Magistrátu Hl.m. Prahy na konci června 2010 rozhodl, že stávající (druhou) výjimku prodlužuje do 31.12.2016. V odůvodnění rozhodnutí argumentuje tím, že nebyly změněny žádné vstupní parametry provozu (což je zákonný důvod pro prodloužení výjimky).

Porovnání limitů 

Limity jsou stanoveny nařízením vlády 82/1999, aktualizovány 61/2003. Kvalita vypouštěné vyčištěné vody je posuzována pomocí několika kritérií, pro většinu kritérií jsou stanoveny 2 hodnoty

  • maximální hodnota m specifikující nepřekročitelnou mez
  • přípusná hodnota p specifikující mez, která nesmí být překročena ve více než 7-20% měření (počet měření podle velikosti ČOV)
Kapacita ÚČOV [Ekvivalentních obyvatel]Od roku CHSKCr [ug/l] BSK5 [ug/l] NL [ug/l] N-NH4+ [ug/l] N-anorg * [ug/l] Ncelk [ug/l] Pcelk [ug/l]
pm pm pm pm pm průměrm průměrm
< 500 2003 stanoví vodoprávní úřad - - - -
201015022040805080
500 - 2000 2003 125 180 30 60 35 70 - 2030 - -
2010 40 20 40 -
2001 - 10 000 2003 120 170 25 50 30 60 15 30 2030 - -
2010 - 3 8
10 001 - 100 000 2003 90 130 20 40 25 50 - 2030 15 20 2 6
2010 - 30
> 100 000 2003 75 125 15 30 20 40 - 15 20 10 20 1 3
2010 -
výjimka pro ÚČOV Praha léto 80 140 20 40 25 70 12 18 22 32 - 1.8 4
zima 18 32 32 40

* přechodné ustanovení do 31.12.2010 umožňující rekonstrukci ČOV z prostředků EU

Jak je z uvedené tabylky patrno, čím větší čistírna odpadních vod, tím přísnější limit. Důvod je nasnadě, čím větší znečištovatel, tím větší množství škodliv je vypouštěno. Pro ilustraci, celková roční produkce dusíku je v řádu tisíců tun ročně, fosforu pak stovky tun ročně.

Velká města jsou tedy značnými producenty tohoto druhu znečištění. Jak je patné z porovnání mezi zákonou mezí nad 100000 EO a schválenou výjimkou pro ÚČOV Praha, Praha může čistit vodu minimimálně o stupěň horším způsobem, avšak v sjednaný limit pro celkový dusík překračuje tuto hranici přibližně 4x. V tomto ohledu výjimka znamená, že parametry celkového dusíku na pražské ÚČOV jsou na stejné úrovni jako hodnoty zákonem stanovené i pro nejmenší obce s povinností čistit odpadní vody.

Z hlediska zákona je udělení výjimky možné, z hlediska etiky je přinejmenším sporné - nehledě na fakt, že narozdíl od Prahy možnosti malých obcí získat finanční prostředky na zřízení čistíren odpadních vod jsou podstatně omezenější.