Vyjádřete se k novému provozu v Drastech i Vy!

20.08.2011

Do 04. září se může každý vyjádřit k zveřejněnému posudku v řízení EIA MZP298 Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy. V textu přinášíme seznam základních připomínek. Zárověň navazujeme na zkušenosti z akce Máme 50 důvodů, proč NE kaly v Drastech. A co vy?!, kterou pro své individuální vyjádření použila sedmdesátka lidí; pomocí jednoduché služby se k posudku můžete vyjádřit i Vy.

Vzhledem k tomu, že zpracovatel posudku doporučil Ministerstvu životního prostředí vydat k záměru kladné stanovisko, aniž by všechny kontroverze vyvolávané záměrem byly odstraněny, přinášíme seznam připomínek, které považujeme za vhodné zohlednit v poslední fázi projednávání EIA. Ze zákona každý se k posudku může vyjádřit; pokud tedy s uvedenými připomínkami souhlasíte, můžete ve formuláři níže vyplnit svoji adresu a vygenerovaný (popřípadě z vygenerovaného upravený) dopis individuálně zaslat přímo na ministerstvo. Veřejná podpora nesouhlasného stanoviska okolních obcí může být konečnému odmítnutí záměru více než nápomocna.


Pokud se rozhodnote podpořit negativní stanovisko obcí v okolí záměru, vygenerovaný, popřípadně upravený dopis zašlete na uvedenou adresu Ministertva životního prostředí tak, aby zde byl do 04.09.2011.

Za každé zaslané vyjádření předem děkujeme; ukazuje, že záměr není přijatelný pouze pro obce, ale i pro občany v nich žijicí.

Seznam připomínek - koncept vyjádření

Věc: Vyjádření k posudku EIA MZP298
Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy

Ve smyslu §9 zákona 100/2001 Sb O posuzování vlivů na životní prostředí Vám zasílám své nesouhlasné vyjádření k posudku řízení EIA „Řešení energetického využití odpadů a kalů z Prahy“, neboť se domnívám, že posudek nedostatečně reflektuje jak negativní aspekty, které realizace záměru přinese, tak způsob, jakým byla dokumentace vedena. Nesouhlasím s návrhem souhlasného stanoviska, jelikož případnou realizací záměru dojde ke zhoršení životní úrovně v mém širším okolí, zejména spojené s navýšením dopravní zátěže i emisemi hluku a pachových látek, které se mě osobně dotýkají.

Posudku zejména vytýkám konstatování, že záměr

 1. je v souladu s územním plánem (ÚP) Klecan. Sama dokumentace uvádí, že záměr je posuzován jako zařízení pro zpracování ostatního odpadu, které s účelem vymezeným ÚP - tedy koncového zařízení technické infrastruktury, areálu likvidace odpadních vod souhlasí při poměru 250 tun kalů na 500 tun odpadu pouze z jedné třetiny (při přepočtu na sušinu je tento poměr dokonce vyšší než 1:18 ve prospěch odpadu). Zpracovávání jakýchkoliv odpadů však ÚP nepřipouští, přičemž zátěž je zejména generována právě zpracováním odpadu. Zpracovatel posudku sice uvádí, že záměr musí respektovat ÚP včetně návrhu obytných zón v okolí, což však bude velmi těžko realizovatelné. V této souvislosti a v souvislostí s možným rozšiřováním záměru o dodatkové technologie, jak uvádí oznamovatel v doplnění dokumentace, striktně odmítám jakékoliv (i „doplňkové“) zpracování pražských organických, slovy zpracovatele posudku zejména komunálních, odpadů na Drastech.
 2. je značně předimenzován (pro zpracování kalů z pražské ÚČOV postačuje realizace pouze 60% záměru), avšak jedná se pouze o rezervu. Sám oznamovatel v doplnění odmítá kapacitní etapizaci realizace záměru. Lze se tedy důvodně obávat, že 40% kalů zpracovávaných v Drastech bude dováženo z jiných ČOV, což povede k dalšímu nárůstu dopravní zátěže, kterou však stávající dokumentace neuvažuje. Mnohé z těchto kalů však mohou spadat do nebezpečných odpadů.
 3. nedostatečně vyřešenu dopravní obslužnost. Při realizaci finálního napojení areálu vlastní silnicí připojenou s komunikací II/608 mezi křižovatkou II/608 a III/00583 (odbočka na Sedlec a Klecany) a Klíčany (varianta 3) dojde k dalšímu navýšení intenzity provozu na komunikaci II/608, kterou adekvátně neřeší ani realizace kruhové křižovatky silnic II/608 a III/00853 (Klecany-Sedlec). U dočasné varianty (varianta 2) napojení areálu (odbočkou na stávající polní cestu za distribučním centrem Ahold Klecany) posudek nestanovuje žádný termín, do kdy tato provizorní komunikace může být provozována. V ostrém rozporu s každodenní realitou je odmítnutí zkapacitnění návazného křížení silnic I/D8, I/9 a II/608 v MUK Zdiby, které je již dnes v denních špičkách značně přetíženo, tvoří se zde dlouhé kolony; lze předpokládat, že se situace při plném provozu ještě zhorší, neboť během prázdnin byl na silnici I/9 otevřen obchvat města Líbeznice směrující do tohoto uzlu dopravní zátež z části Mělnicka. Další zvyšování dopravní zátěže v tomto uzlu aditivně přispěje k další emisní zátěži a povede i k sekundárnímu přesměrování individuální automobilové dopravy z tohoto uzlu přes centrum Klecan a Zdib, které jsou jeho přirozenou objízdnou trasou.
 4. nemá vliv na Národní přírodní rezervaci Větrušická rokle, zapsanou v soustavě Natura2000 jako evropsky významná lokalita, na které se vyskytuje několik (i kriticky) ohrožených druhů živočichů i rostlin. Dle původního sdělení příslušného úřadu ochrany přírody se žádná taková oblast v okolí záměru nenachází, dle nového sdělení téhož úřadu se takové území sic v oblasti nachází, avšak uvedené chráněné biotypy vyskytují na od záměru odvrácené straně, takže nelze očekávat jejich ovlivnění nad rámec platné legislativy. S takovým sdělení se lze ztotožnit jen stěží, neb přítomnost této NPR byla důvodem i pro odmítnutí realizace cyklostezky na jejím okraji.
 5. není dostatečně ověřeno, že technologií vyráběný produkt bude mít požadované parametry (zpracovatel posuzovatel doplňuje, že pokud produkt předepsané parametry nesplní, bude skládkován, v takovém případě však skládkovaný objem oproti dnešnímu objemu kalů naroste o řád).

Zároveň se ohrazuji proti tendenčně zkresleným podkladům, které oznamovatel předložil ve vyžádaném doplnění dokumentace.

 1. Dokumentace opakovaně uvádí jako hlavní důvod přemístění kalového hospodářství (KH) z pražského Císařského ostrova do Drast ve Středočeském kraji, že umístění KH na Císařském ostrově si Pražané nepřejí. Kde v dokumentaci či doplnění je uvedeno, že obyvatelé všech obcí v okolí záměru odmítají jeho realizaci jak prostřednictvím místního referenda, tak peticí? Nemá být posouzení EIA čistě odborným stanoviskem oproštěné od subjektivních pocitů a nátlaků jakýchkoliv stran?
 2. Doplnění argumentuje, že na Císařském ostrově není na realizaci (jakéhokoliv) kalového hospodářství místo a jakákoliv dopravní obslužnost je problematická. Oba argumenty lze spolehlivě vyvrátit, neboť nebylo prokázáno, že nové KH nemůže být realizováno podpovrchově stejně jako zbytek nové čistírny odpadních vod (což rozporuje i argument, že KH by bylo umístěno do povodňově aktivní zóny). Dopravní obslužnost Císařského ostrova v porovnání s Drasty je téměř ideální, 250 m od současného KH je železniční stanice Praha-Bubeneč a na ostrově je umístěno i přístaviště nákladní lodní dopravy. I samotné nedostatečné prostorové dispozice mohou být vyvráceny, neboť s vymístěním KH se počítá až ve třetí etapě přestavby ÚČOV, následující po etapě druhé, během které bude stávající KH na Císařském ostrově zachováno. Navíc téměř celý Císařský ostrov je ve vlastnictví, stejně jako drastecký areál, magistrátu Hl.m. Prahy.
 3. KH nemůže být na Císařském ostrově realizováno, neboť se v jeho okolí nalézá park Stromovka, který Pražané využívají k rekreaci. Lehce lze ověřit, že nejbližší zákoutí Stromovky je od současného KH vzdáleno na 650 m, místa běžně využívaná k rekreaci jsou pak až o dalších 300 m dále. V případě Drast se v blízkosti (krom 5 rodinných domů v těsném sousedství areálu) 350 m nachází obytné zóny (Drasty a Větrušice), ve kterých lidé bydlí, ve vzdálenosti 1 km se pak nalézá NPR Větrušická role, viz výše.

Zároveň rozporuji návrh souhlasného stanoviska k záměru, neboť Ministerstvo životního prostředí v závěrech zjišťovacího řízení jasně požadovalo, aby technologie kalového hospodářství a ražený technologický přivaděč (RTK) byly posouzeny v komplexním řízení jako jeden nedílný celek, neb prvé vyžaduje druhé. Následně oznamovatel dodal dokumentaci v požadovaném formátu, avšak v dokumentaci ponechal pouze jednu technologickou variantu, aniž by dostatečně vysvětlil důvody, proč alternativní technologii uvedenou ve zjišťovacím řízení nepředložil do dalšího stupně posouzení. Zpracovatel posudku doporučením souhlasného stanoviska k dodané dokumentaci oproti nálezu zjišťovacího řízení opětovně záměr rozdělil, neb celou část RTK vrátil k přepracování (a posouzení v separátním procesu EIA). Zároveň požaduje zpracovat analýzu (případně následovanou dalším procesem EIA) na alternativní technologii zpracování kalů, která je dnes součástí ÚČOV na Císařském ostrově (mimochodem té, která byla z dokumentace vyjmuta). K čemu je tedy vlastně vydáváno souhlasné stanovisko, když komplexní záměr má být dále "doposouzen" v dalších dvou řízení EIA?

Možným důvodem pro zpracování doplňkové analýzy použití alternativních technologií je patrně nevěrohodné energetické využití kalů. Zatímco dnes jsou kaly produkované ÚČOV Praha 70MWovým zdrojem elektrické energie a přibližně stejným zdrojem tepla (oba zdroje většinově zajišťují energetickou soběstačnost zbylých technologií ÚČOV Praha), přemístěním KH mimo areál tato soběstačnost nebude zachována, což i zpracovatel posudku udává jako zásadní mínus celého záměru). Dále energetické využití kalů v navrhované technologii je diskutabilní, neboť kaly s minimální výhřevností jsou míchány s odpadem výhřevnosti 18-22 MJ/kg, přičemž předpokládaná výhřevnost produktu, směsi kalů a odpadů, je 14-16 MJ/kg (tedy je oproti samotnému odpadu o třetinu menší). Pro dosažení této hodnoty výhřevnosti je nutné směs dále dosoušet, což naopak další energii spotřebovává (cca 1 m3 zemního plynu na vyprodukovanou tunu produktu).

Zpracovatel posudku dále uvádí, že toto řízení EIA je důsledkem podmínky souhlasného stanoviska v řízení EIA PHA154 Celková přestavba ÚČOV Praha. V takovém případě se však domnívám, že samostatná EIA na realizaci KH měla být vedena ve formátu variantního posouzení, které nemělo ignorovat

 • existenci současného (od povodně v roce 2002 zcela zrekonstruovaného) kalového hospodářství na Císařském ostrově a uvedení jeho provozních parametrů jako výchozích.
 • požadavek obcí ve Středočeském kraji sdělený již ve zjišťovacím řízení, že řízení má být vedeno variantně i ve smyslu lokalit.

Současné zpracování dokumentace i posudku však nedává ani základní, argumentačně nezpochybnitelnou odpověď, proč má být KH vůbec vymísťováno z Císařského ostrova, natož aby specifikovalo, v čem je nový provoz postavený za značné finanční účasti daňových poplatníků (realizace má být spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí) lepší než aktuální zmodernizovaný provoz. Další nezpochybnitelným argumentem proti vymístění jsou i vyšší provozní náklady na vynucený transport kalů i ztráta energetické soběstačnosti zbylých technologií.

Vzhledem k tomu, že

 • ve světle uvedených skutečností lze způsob vedení dokumentace, a to i z důvodů zjevných zásahů některých (rovných) účastníků řízení do dokumentace na úkor účastníků jiných, považovat za obcházení smyslu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí,
 • RTK - podstatná část, jejíž realizace je podmínkou nutnou pro realizaci záměru, byla odmítnuta (stejně jako megalomanské zpracování cca 15 tun shrabků a písku denně, pro které měla být součástí RTK důlní železnice s denní kapacitou 137 tun)
 • není adekvátně vyřešena otázka dopravní obslužnosti záměru ve vztahu ke stávající dopravní zátěži a otázka odbytnosti produktu, které jsou potenciálním zdrojem dalších negativních aspektů vyplývajících z realizace záměru,
 • není dána jasná odpověď, proč vůbec má k přemístění KH dojít (což lze u řízení EIA očekávat),
 • mnohé dílčí podklady jsou zpracovány za značně zkreslených údajů (rozptylová studie bez udaných imisí, údajná neprovozuschopnost současného zastaralého KH na Drastech, vyžádaná studie vlivu záměru na mikroklima, které totálně ignoruje značnou frekvenci mlh a námraz v oblasti v zimním období).

Z uvedených důvodů žádám Ministerstvo životního prostředí, aby

k záměru vydalo nesouhlasné stanovisko

a odmítlo tak záměr, který se v souladu s koncepcemi Hl.m. Prahy s velkou pravděpodobností stane záminkou pro další přemisťování nepopulárních provozů řešící pražské problémy za hranicemi Prahy. Odmítnutím tohoto záměru bude oznamovatel nucen řešit své problémy na svém území tak, jak je to u ostatních (nejen) evropských metropolí běžné.