Posuzovatel doporučil souhlasné stanovisko k novému kalovému hospodářství na Drastech

29.07.2011

Dne 27.07. byl zveřejněn posudek na řízení EIA MZP298 Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy, které v lokalitě Drasty navrhuje vybudovat nové kalové hospodářství pro zpracování kalů z celé Prahy. Okolní obce se k záměru staví negativně, v předchozích fází řízení EIA navrhovaly buď přepracování dokumentace nebo vydání negativního stanoviska. Mnohé z předložených námitek byly v posudku a následném návrhu stanoviska zohledněny, mnohá požadovaná, v dokumentaci původně neuvedená fakta byla doplněna. Bohužel i přes značné výhrady celkově posuzovatel navrhuje vydat k záměru kladné stanovisko.

V dalším textu přinášíme, až na výjimku nekomentované, závěry posuzovatele. Několikasetstránkový dokument budeme nadále analyzovat a o dalším dění Vás budeme informovat

Kapacita a uvedení záměru

Posuzovatel v první řadě rozporuje navrženou kapacitu (250 tun kalů a 500 tun organického odpadu). Neboť Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) Praha dnes vyprodukuje 150 tun kalu denně (a toto množství nebude znatelně ovlivněno ani plánovanou modernizací), posuzovatel předpokládá, že realizováno bude cca 60% kapacity záměru, dalších 40% je výhledovou rezervou. Výstupem by pak bylo 365 tun produktu denně. Posuzovatel nepředpokládá, že formulace „zpracování surového kalu z velkokapacitních komunálních ČOV“ ani při naddimenzováné kapacitě záměru neznamená, že v Drastech budou zpracovávány kaly mimo ÚČOV.

[11,68,133,137]

Posuzovatel (shodně s vyjádřeními obcí) by považoval za vhodné, pokud by studie stanovovala základní zdroje organického odpadu. Na jiném místě posuzovatel připouští existenci takové analýzy, avšak nekonkretizuje její závěry.

[13,176]

Posuzovatel se podivuje i nad ponecháním části kalového hospodářství na Císařském ostrově (podle předkladatele jako rezerva). Konstatuje, že za takové situace budování kalového hospodářství na Drastech postrádá smyslu (neboť ponecháním této části se ukazuje, že prostor potřebný pro realizaci (jakéhokoliv) kalového hospodářství na Císařském ostrově je dostatečný). Z tohoto důvodu požaduje odsředivky neponechávat a dostatečným způsobem dimenzovat transport kalů tak, aby nebylo nutné/možné kal do Drast dopravovat automobilovou dopravou.

[11,73]

Posuzovatel rozporuje i informaci, že současné kalové hospodářství v Drastech je již dlouhodobě nepoužívané, naopak připouští, že je v omezené míře stále používán.

[11, 19]

Posuzovatel se vyjadřuje i k souladu s územním plánem s tím, že záměr musí brát v úvahu navržené zóny (včetně obytné) stanovené v územním plánu, nikoliv obráceně.

[13]

Posuzovatel na výtku nepřípustnosti zpracování produktu v energetice i zemědělství, tedy dvou jediných způsobu využití, vzhledem k stávajícím legislativním limitům (zmíněných v dokumentaci), uvádí, že tyto parametry lze ladit v průběhu procesu a jsou pro každou šarži jiné. Pakliže šarže nebude vykazovat požadované parametry, bude takový produkt skládkován jako dosud. Podotýkáme, že pak odpadu nebudou dnešních desítky, ale nově stovky tun denně....

Posuzovatel se neztotožňuje s výtkou, že pálením produktu v externích zařízení bude zátěž likvidace kalů z Prahy přes Drasty přesunuta do jiných lokalit a odkazuje se na nutnost provedení spalných zkoušek produktu a předchozích posouzení EIA spalovacích zařízení.

[141]

Posuzovatel naopak souhlasí s výtkou, že zrušení současné bioplynové stanice na Císařském ostrově je zásadním mínusem záměru. Povede ke zvýšení provozních nákladů a snížení soběstačnosti ÚČOV. Konstatuje však, že je to volba oznamovatele, jejíž hodnocení procesu EIA, stejně jako ekonomická stránka věci, nepřísluší.

[142]

Zpracování shrabků, technologický kanál a dopravní obslužnost

Posuzovatel (i na základě obdržených vyjádření) zpochybňuje použití shrabků a písku na Drastech. Z tohoto důvodu doporučuje tuto část v Drastech vůbec nerealizovat, v této souvislosti si vyžádal i doplnění od pražského magistrátu. Na základě jeho neschopnosti doložit pozitivní vliv shrabků a písku na výstupní produkt, sám oznamovatel udal, že od tohoto záměru ustupuje. S tím padá nutnost budovat i ražený technologický kanál (RTK) v navrhovaném rozsahu – s důlní železnicí vyžadující přemostění v ulici Do Klecánek. Z navržených variant dopravy kalů do Drast posuzovatel doporučuje variantu bez důlní železnice, která byla v předložené dokumentaci uvedena jako alternativní možná. Je pravděpodobné, že vedení nového RTK bude v jiné trase. Z tohoto důvodu nařizuje vypracování separátní EIA na nový RTK bez důlní železnice (a bez přemostění).

[23,76,105,111,133]

Ve vztahu k RTK se posuzovatel velmi negativně vyjadřuje ke stavbě RTK, zejména dopravy rubaniny z šachty Š2 (u zoologické zahrady – odvoz po Vltavě není možný) a Š4 (Brnky – dle názoru posuzovatele nelze zrealizovat). Posuzovatel oproti dokumentaci bere v potaz vyhlášené vodní zdroje II. stupně v Brnkách a upozorňuje na EVL Kaňon Vltavy (který opět dokumentace ignoruje) a kulturní památku – zámek v Brnkách (není znám vliv záměru na tento objekt). Upozorňuje i na nekonzistenci dokumentace, zda šachty budou větrané či nikoliv. Posuzovatel označuje označení RTK jako stavby veřejně prospěšné za dikutabilní.

[83,89,94,189,192]

Z navržených variant automobilové dopravy posuzovatel doporučuje ve stanovisku uvést variantu 3, tedy přímé napojení drasteckého areálu na silnici 608 a vybudování kruhové křižovatky silnic 608 a 00583 (obchvat Klecan). To si však vyžádá zábor orné půdy I. kategorie (významný vliv). Proto lze přechodně počítat i s variantou 2 (odbočující na polní cestu až za Aholdem). Naopak adekvátní úpravu dálničního nájezdu posuzovatel do podmínek přímo nezahrnul, připouští však, že ji lze realizovat v rámci dalších kompenzací. S touto tezí nelze zcela souhlasit, zejména z důvodu stále větší intenzity provozu (která patrně ještě vzroste po otevření obchvatu Líbeznic). Již dnešní stav, kdy není výjimkou, že auta stojí již v odbočovacím pruhu dálnice D8, není uspokojivý.

[26]

Upozorňujeme, že dopravní situace se změnila po uzavření silnice III/2427 z Hoštic do Klíčan, kdy jsou komunikace uvedené v dokumentaci přirozenou objízdnou trasou.

Při srovnání provozu současného potrubí a přivaděče není důsledně nakládáno s faktem, že zatímco dnes je transportován kal vyhnilý (který je již stabilizovaný), nově má být čerpán kal surový (aktivní, nestabilizovaný), díky čemuž hrozí, že se samovolně začne stabilizovat (tvorba bioplynu). Srovnání s ostatními i 100km dlouhými produktovody rovněž pokulhává.

[184,193]

Posudek obsahuje ujištění, že výstavba RTK nebude ohrožovat statiku objektů na povrchu.

[186]

Návrh stanoviska obsahuje podmínky, že zkušební provoz v Drastech může být spuštěn až po realizaci RTK. Toto opatření má omezit možnost dovážení kalů z ÚČOV do Drast automobilovou dopravou.

Rozptylová studie, zápach

Posuzovatel konstatuje, že pokud nejsou k dispozici emisní měřící stanice, mohou být použity dostupné (aproximované) imisní mapy CHMÚ. I podle těchto map je oblast klasifikována jako se zhoršenou kvalitou ovzduší, navíc náchylná k krátkodobou imisi škodlivého PM10 a rakovinotvorného benzoapyrenu.

[46]

Posuzovatel napadá vypracovanou rozptylovou studii, které pouze modeluje rozptyl v okolí Drast, avšak nic neříká o velikosti znečištění, které je potřeba rozpýlit. Na problematické emise vodních par byl vyžádán doplňující posudek, který nespatřuje zásadní vliv záměru. Bohužel, posudek konstatuje, že v okolí není zvýšená intenzita mlh a námraz... Kdo nepotkal u větrušických sadů mlhu, co by se dala krájet téměř měsíc v kuse, neuvěří...

[49-52,165]

Vzhledem k nemalým imisím pachových látek doporučuje zdvojit filtrační zařízení (do serie), čímž dojde ke zvýšení účinnosti filtrace z 85% na cca 95%.

[144]

Posuzovatel nedoporučuje rozvážet odstředěné kaly po areálu vnitřní automobilovou dopravou, naopak požaduje celý provoz hermeticky uzavřít a vybavit separátními filtry.

Hmotný majetek

Jako jediný hmotný majetek, který bude záměrem znehodnocen, je 5 rodinných domů v Drastech těsně u areálu. Posuzovatel připouští možnost zhoršení kvality bydlení a to i v souvislostí se zvýšenou intenzitou dopravy, což navrhuje minimalizovat volbou silničního napojení ve variantě 3 (viz výše).

Zpracovatel posudku se domnívá, že vliv nového provozu bude menší nežli stávající, kdy kal je dnes odvodňován přirozeným odpařením do ovzduší z kalových polí. O tomto závěru lze pochybovat, neboť nebere v úvahu, že dnes je provoz používán již pouze nouzově, nárazově a pokrývá pouze cca 5% produkce ÚČOV. I tak je i dnes místními znatelně poznatelný...

Vzhledem k podlimitní zátěži posuzovatel souhlasí se závěrem oznamovatele, že na další kompenzace není právní nárok. Na straně druhé posuzovatel navrhuje v této oblasti zlepšit kominukaci s místními orgány.

[123]

Vliv na faunu

Na základě vyjádření si posuzovatel vyžádal nové stanovisko Středočeského kraje k zapsání NPR Větrušická rokle do soustavy NATURA2000. Kraj své stanovisko změnil, již nepopírá její existenci, avšak nově popírá jakýkoliv vliv záměru na biotopy, což zdůvodňuje podlimitním ovlivněním provozem záměru v této oblasti a faktem, že biotop je vázaný na skalní stěny, jenž jsou od záměru odvráceny.

[60]

Variantní posouzení, doplnění dokumentace

 • Důvody uvedené pražským magistrátem pro umístění kalového hospodářství v Drastech
  • Stávající areál je prostorově vyhovující včetně možného umisťování dodatkové technologie.
  • Je v soulad UP nadřazeného celku.
  • Je vybudován před 40 lety a stále mimo obydlenou oblast.
  • Možnost přímého napojení na státní silnici
  • Odborná komise doporučila 3 varianty ze 72
   • spalování vyhnilého kalu (anarobní stabilizace - aktuální stav)
   • spalování surového kalu (spalovna)
   • aerobní stabilizace (navržený provoz)
  • Proti spalovně surového kalu byl odpor, zbyly dvě varianty, po oznámení již pouze jedna
 • Proč nelze kaly zpracovávat na Císařském ostrově dle pražského magistrátu
  • komplikované odvážení materiálu z lokality, v okolí přírodní park Stromovka
  • protipovodňová opatření v aktivní záplavové zóně
  • nesouhlas okolních obyvatel s výstavbou (s tímto bodem se posuzovatel neztotožňuje)

Doplnění nadále konstatuje, že na rozdíl od ÚČOV měření pachové zátěže v lokalitě Drasty neprobíhalo.

Jak je patrné, uvedené argumenty nejsou "zcela přesvědčivé".

Závěr

Zpracovaný posudek je k předložené dokumentaci značně kritický, v mnohém dává za pravdu zaslaným vyjádřením a ve svém stanovisku tyto požadavky zapracovává včetně např. podmínky stanovení dohledové komise se zástupci okolních samospráv. I na základě zaslaných vyjádření obcí (včetně 75 vyjádřeních individuálních občanů) došlo k přehodnocení zpracování shrabků a písku v drasteckém areálu, což v principu znamená nerealizování důlní železnice v přivaděči a tedy nepřemostění ulice Do Klecánek v Klecanech.

Na straně druhé k záměru jako takovému vydává kladné stanovisko, což bude znamenat zvýšení dopravy i hlukové a imisní zátěže. Některé připomínky (uvedené v textu posudku) nejsou zcela vypořádány, proto bude nezbytně nutné v blízké budoucnosti na ně, stejně jako na doplnění dokumentace, adekvátním způsobem reagovat.

Jedním z požadavků souhlasného stanoviska je i analýza ekologických a ekonomických parametrů možné anaerobní stabilizace kalů (bioplynka), pokud by se k ní oznamovatel přiklonil, musel by zpracovat novou EIA. V této souvislosti je vhodné se pokusit vrátit do hry i původní varianty na Císařském ostrově.


Sdělte nám svůj názor na nový drastecký provoz i své postřehy prostřednictvím otázky a komentářů na Facebooku!