Rozšíření letiště Vodochody

Severní okruh Prahy

ÚČOV Praha, kalové hospodářství Drasty

Z okolí Klecan a Větrušic

Telegraficky odkazem

Další odkazy

Víte, že

 • Návrh opatření obecné povahy omezující parkování v obci Větrušice
  20.07.2020

  Obec Větrušice podala návrh opatření obecné povahy měnící dopravní značení v obci (dále jen Opatření), který mimo jiné značným způsobem omezuje možnost parkování nejen u obecního úřadu, ale i zákazem stání v jedné polovině ulice Severní a označením obytné zóny v ulici Východní. Návrh byl vyvěšen na úřední desce 1.7.2020, od té doby běží 30 denní lhůta pro podávání námitek a připomínek.

  >>> Celý článek

 • Připomínky k návrhu územního plánu obce Větrušice
  17.7.2018

  Obec Větrušice pořizuje územní plán, obecný dokument specifikující, jakým způsobem bude katastrální územní obce využíváno, jakou základní technickou a sociální infrastrukturou by území mělo disponovat a jak se tyto aspekty promítají do urbanistiky či do ochrany životního prostředí (chráněná území či půdní fond). Aktuálně se nacházíme ve stavu po zveřejnění návrhu územního plánu, ke kterému může každý zaslat své připomínky do 19.7.2018. Pokud tedy s libovolnou pásáží nesouhlasíte, můžete nesouhlas sdělit pořizovateli územního plánu, kterým je ORP Brandýs nad Labem.

  >>> Celý článek

 • Připomínky k přepracovanému záměru výstavby hal Goodman Zdiby Logistics Centre
  03.01.2018

  Společnost Goodman dodala dokumentaci o posouzení záměru Goodman Zdiby Logistics Centre v řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí). Předmětem dokumentace je výstavba dvou skladovacích hal (s uvažovanou tzv. nerušící výrobou) umístěných ve Zdibech severovýchodně od MÚK Zdiby. Dokumentace předpokládá, že haly bude obsluhovat cca 800 osobních a 800 nákladních automobilů denně. Neboť takové zvýšení dopravní zátěže bude mít následky v celém mikroregionu Klecanska, společnost navrhuje přestavbu současné okružní, již dnes kapacitně nevyhovující, křižovatky dálnice I/D8 a silnic I/9 a II/608. Dokumentace v některých aspektech počítá s realizací Pražského silničního okruhu, v takovém případě připouští změnu dopravního systému eliminující další dopravní zátěž směrem do Zdib. V neposlední řadě se záměr ne zcela vypořádává s ustanoveními územního plánu Zdib, kde na jedné straně je v souladu s typem užití předmětných pozemků, však koliduje s jinými obecnými podmínkami výstavby jako je například ochrana kulturních památek zabraňující stavbám narušujícím svým měřítkem či provedením prostředí památek nebo skutečnost, že stavba, která by měla stát na předmětném pozemku nesmí mít negativní vliv na okolní obytná území. Protože původní verze dokumentace Goodman Zbiby Logistics Centre obsahovala řadu nepřesností, posuzovatel se rozhodl požádat o přepracování dokumentace, čemuž bylo vyhověno. Nyní je k připomínkování přepracovaná (doplněná) verze. Termín podání připomínek je 11.leden 2018.

  >>> Celý článek

 • Kopie dokumentace pro Územní rozhodnutí Kanalizace a ČOV Větrušice
  05.12.2017

  Přinášíme kopii dokumentace k územnímu rozhodnutí na projekt Kanalizace a ČOV Větrušice. V souladu s opakovaným oznámením Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání mohou účastníci řízení (t.j. zejména osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům a stavbám v katastrálním území Větrušice u Klecan) podat své podněty k územnímu řízení nejpozději do ústního projednání, které je nařízeno na pondělí 18. prosince 2017 v kanceláři stavebního úřadu.

  >>> Celý článek

 • Místní monitoring zápachu z kalového hospodářství Drasty - Dotazník
  21.06.2017

  Ve dnech 21.6. až 26.6. probíhá místní monitoring zápachu šířeného z kalového hospodářství Drasty. V této souvislosti si dovolujeme oslovit širokou veřejnost s prosbou o pomoc spočívající ve vyplnění krátkého dotazníku.

  >>> Celý článek

 • Připomínky k záměru výstavby hal Goodman Zdiby Logistics Centre
  20.03.2017

  Společnost Goodman dodala dokumentaci o posouzení záměru Goodman Zdiby Logistics Centre v řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí). Předmětem dokumentace je výstavba dvou skladovacích hal (s povolenou tzv. nerušící výrobou) umístěné ve Zdibech severovýchodně od MÚK Zdiby. Dokumentace předpokládá, že haly bude obsluhovat cca 800 osobních a 800 nákladních automobilů denně. Neboť takové zvýšení dopravní zátěže bude mít následky v celém mikroregionu Klecanska, společnost navrhuje přestavbu současné okružní, již dnes kapacitně nevyhovující, křižovatky dálnice I/D8 a silnic I/9 a II/608. Dokumentace v některých aspektech počítá s realizací Pražského silničního okruhu, v takovém případě připouští změnu dopravního systému eliminující další dopravní zátež směrem do Zdib. V neposlední řadě se záměr ne zcela vypořádá s ustanoveními územního plánu Zdib, kde na jedné straně je v souladu s typem užití předmětných pozemků, však koliduje s jinými obecnými podmínkami výstavby, například ochrana kulturních památek zabraňující stavbám narušujícím svým měřítkem či provedením prostředí památek.

  >>> Celý článek

 • Připomínky k návrhu zadání územního plánu obce Větrušice
  8.1.2017

  Obec Větrušice pořizuje územní plán, obecný dokument specifikující, jakým způsobem bude katastrální územní obce využíváno, jakou základní technickou a sociální infrastrukturou by území mělo disponovat a jak se tyto aspekty promítají do urbanistiky či do ochrany životního prostředí (chráněná území či půdní fond). Územní plán je do 20. ledna ve stavu, kdy každý je oprávněn zaslat své připomínky; pokud vám tedy v návrhu zadání chybí některé ustanovení, můžete svůj názor sdělit pořizovateli územního plánu, kterým je ORP Brandýs nad Labem.

  >>> Celý článek

 • Revokace souhlasného stanoviska EIA pro Letiště Vodochody zrušena rozsudkem městského soudu v Praze
  18.12.2015

  Výsledek řízení EIA letiště Vodochody byl opětovně změněn, tentokráte rozhodnutím městského soudu v Praze o zrušení revokace původního souhlasného stanoviska. Toho se domáhala společnost Penta, jenž argumentovala, že jednou udělené souhlasné stanovisko nelze zvrátit. Stanovisko EIA je pro realizaci modernizace letiště klíčové, bez něj nelze pokračovat v územním řízení ani požádat o stavební povolení. Po nabytí právní moci uvedeného rozsudku chce společnost Penta pokračovat s přípravou projektu.

  >>> Celý článek

 • Ministerstvo životního prostředí definitivně zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody
  29.10.2014

  Společnost Penta, která se snaží rozšířit Vodochodské letiště o veřejný provoz, podala rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí revokovat souhlasné stanovisko EIA. Ministerstvo tento rozklad odmítlo, potvrdilo svůj nález, že proces EIA neproběhl podle všech regulí a všechny vznesené připomínky nebyly uspokojivě vypořádány.

  >>> Celý článek

 • Zásahy územního rozvoje Prahy schváleny včetně severního obchvatu Prahy v jižní variantě
  12.09.2014

  Pražští zastupitelé odhlasovali zásady územního rozvoje, které opětovně vymezily plochy pro dostavbu Pražského okruhu vedoucí přes Běchovice, Černý Most, Březiněves, Dolní Chabry a Suchdol. Do hry se vrátil i koridor pro vysokorychlostní železnici a paralelní dráha letiště Václava Havla.

  >>> Celý článek

 • Ředitelství silnic a dálnic opravuje D8 u Prahy
  12.08.2014

  ŘSD v polovině srpna 2014 započala s rekonstrukcí dálnice D8 ve směru na Ústí nad Labem na kilometru -2.4 až 5.4 kilometru. Rekonstrukce má tři etapy, vybudování přejezdů přes dělící pás, oprava levého pruhu a opravu pravého pruhu. Během poslední etapy bude docházet k uzavírání sjezdů z dálnice. Předpokládáná celková doba rekonstukce je 10 týdnů.

  >>> Celý článek

 • Ministerstvo životního prostředí zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody
  13.06.2014

  Na základě četných podnětů od starostů, občanů, občanských iniciativ i odborníků přistoupilo Ministervo životního prostředí k přeskumu dříve vydaného souhlasného stanoviska k EIA Vodochodské letiště. Přeskum ukázal na závažné nedostatky mající zásadní dopady na životní prostředí, a konstatoval, že jejich nedostatečné vyhodnocení mohlo mít zásadní vliv na povahu stanoviska. Na základě zjištění o vadách stanoviska ministerstvo původní souhlasné stanovisko zrušilo.

  >>> Celý článek