Revokace souhlasného stanoviska EIA pro Letiště Vodochody zrušena rozsudkem městského soudu v Praze

18.12.2015

Výsledek řízení EIA letiště Vodochody byl opětovně změněn, tentokráte rozhodnutím městského soudu v Praze o zrušení revokace původního souhlasného stanoviska. Toho se domáhala společnost Penta, jenž argumentovala, že jednou udělené souhlasné stanovisko nelze zvrátit. Stanovisko EIA je pro realizaci modernizace letiště klíčové, bez něj nelze pokračovat v územním řízení ani požádat o stavební povolení. Po nabytí právní moci uvedeného rozsudku chce společnost Penta pokračovat s přípravou projektu.

Rekapitulace

Ministerstvo životního prostředí na jaře 2015 na základě podnětu iniciativy Stop letišti Vodochody shledalo pochybení v průběhu řízení EIA MZP257 Letiště Vodochody, ke kterému jako příslušný správní orgán vydalo souhlasné stanovisko. Argumenty se opíraly o nedostatečné vypořádání se s připomínkami (vypořádáné odůvodněním, že se připomínka zamítá, protože se investor takto nerozhodl). Nedostatečné vypořádání vedoucí k revokaci souhlasného stanoviska k EIA Vodochodské letiště z června 2014 bylo prokázáno zejména v oblasti

  • hydrogeologické situace v areálu letiště (a na připomínky vznesené v průběhu hodnocení EIA oznamovatel nebral zřetele), kdy není patrné, zda navržené řešení zasaku a odvodu (nejen srážkových) vod je dostatetečné a nadlimitně neovlivňuje spodní vody
  • hlukové zátěže, kdy nebyly vyhodnoceny tzv. synergické vlivy ostatních zdrojů hluku; odpověď posuzovatele ve smyslu "máme dvě hlukové studie, které hodnotí hlukovou zátěž z leteckého provozu, avšak uvažování jiných zdrojů není díky odlišným charakteristikám korektní", které sami o sobě o skutečné hladině obtěžujícího hluku kumulovaného z více zdrojů (např. dálnice) neříká vůbec nic. Tyto hlukové studie jsou pro rozšíření letiště klíčové, neboť z nich byl určen maximální povolený počet vzletů a příletů tak, aby těsně odpovídal zákonné hranici. Viz náš Komentář o odmítnutí posudku EIA MZP257 Vodochodské letiště.

Penta se následně proti revokaci souhlasného stanoviska ohradila (znemožnila jí další přípravu územněplánovací dokumentace k letišti), rozhodnutí o revokaci označila za bezprecedentní a veřejně hrozila právními kroky včetně arbitráže. Neveřejně podala rozklad k revokaci stanoviska. Ministr Brabec na konci října 2014 rozklad společnosti Penta proti revokaci souhlasného stanoviska zamítl a trval tak na svém původním stanovisku, že výše uvedené dva okruhy připomínek nebyly (za jeho předchůdce) dostatečně vypořádány.

Penta se domáhá zrušení revokace soudní cestou a podává příslušnou žalobu k městskému soudu v Praze. Argumentuje, že jedou vydané rozhodnutí nelze změnit. Soud označuje vydané rozhodnutí za soudně nepřezkoumatelné (neb by takové rozhodnutí zasahovalo do výkonné moci) a s tímto odůvodněním žalobu odmítá. Penta se proti tomuto odvolává, Nejvyšší správní soud následně květnu 2015 nařizuje městskému soudu nové projednání.

Aktuální stav - zrušení revokace

Aktuálně též na

Městský soud v prosinci 2015 rozsudkem 10A 204/214-194 (zatím bez odůvodnění) překvapivě (bylo prokázáno, že původní rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem) rozhoduje o zrušení revokace souhlasného stanoviska EIA, společnost Penta ihned deklaruje připravenost pokračovat v projektové dokumentaci modernizace letiště a oznamuje, že po nabytí právní moci rozsudku holdá předložit žádost o územní rozhodnutí a návazné stavební povolení. V těchto dokumentech se musí vypořádat s všemi 120 podmínkami souhlasného stanoviska EIA, mimo jiné s vlastním dálničním přivaděčem.

Naopak iniciativa Stop letišti Vodochody připravuje podklady pro kasační stížnost na rozsudek městského soudu zrušující revokaci souhlasného stanoviska EIA. Paralelně k tomu běží řízení o schválení výjimky ze silničních norem, neboť plánovaný, v podmíkách zanesený přivaděč MÚK Odolena Voda nesplňuje limit pro minimální vzdálenost mezi dálničními sjezdy. Připomínky k možnému udělení vyjímky lze směřovat do 28.12.2015.