Ministerstvo životního prostředí zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody

13.06.2014

Na základě četných podnětů od starostů, občanů, občanských iniciativ i odborníků přistoupilo Ministervo životního prostředí k přeskumu dříve vydaného souhlasného stanoviska k EIA Vodochodské letiště. Přeskum ukázal na závažné nedostatky mající zásadní dopady na životní prostředí, a konstatoval, že jejich nedostatečné vyhodnocení mohlo mít zásadní vliv na povahu stanoviska. Na základě zjištění o vadách stanoviska ministerstvo původní souhlasné stanovisko zrušilo.

Před několika týdny proběhla schůzka zástupců obcí v okolí letiště Vodochody s ministrem životního prostředí, kteří si stěžovali na průběh řízení EIA MZP257 Letiště Vodochody, zejména pak na nedostatečné vypořádávání vznesených připomínek ze strany oznamovatele, potažmo zpracovatele dokumentace. Výstupem této schůzky byl příslib minitra, že celý poces nechá přeskoumat.

V pátek 13.06.2014 Ministersvo životního prostředí zveřejnilo výsledky přeskumu, ve kterých dává zapravdu odpůrcům rozšiřování letiště, neb zjistilo závažné nedostatky u vypořádání připomínek v oblasti vodního hospodářství a u posouzení vlivů hlukové zátěže. Obě tyto oblasti mají zásadní dopady na životní prostředí, a proto jejich nedostatečné vyhodnocení mohlo mít zásadní vliv na povahu vydaného stanoviska. Na základě zjištění o závažných vadách stanoviska se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo toto stanovisko ve správním řízení zrušit.

Ministerstvo vytýká, že studie EIA podhodnotila problematiku hydrogeologické situace v areálu letiště (a na připomínky vznesené v průběhu hodnocení EIA oznamovatel nebral zřetele), kdy není patrné, zda navržené řešení zasaku a odvodu (nejen srážkových) vod je dostatetečné (při hrozícím podmáčení, sesuvům půdy a nebo kontaminaci starými ekologickými zátežemi přítomnými v areálu) a zda je technicky realizovatelné. U vyhodnocení hlukové záteže došlo k nesprávnému postupu - připomeňme, že dokumentace EIA vzala nevyšší přípustný hluk kumulovaný za 24 hodin, vydělila jej předpokládanou dobou expozice (tj. odlet nebo přílet letadla) a získala tak maximální počet tzv. pohybů letadel 35000 pohybů letadel ročně. I naše sdružení v rámci řízení EIA upozorňovalo, že takto vypočítaná hluková zátěž předpokládá, že žádný další zdroj hluku se v posuzované oblasti nevyskytuje (odpověď oznamovatele na tuto naši připomínku se dá shrnout jako "máme dvě hlukové studie, které hodnotí hlukovou zátěž z leteckého provozu, avšak uvažování jiných zdrojů není díky odlišným charakteristikám korektní"), viz publikovaný náš Komentář o odmítnutí posudku. Ministerstvo životního prostředí ve zdůvodnění zrušení souhlasného stanoviska navíc uvádí, že hlukové limity jsou v okolí letiště překračovány už nyní (znalost tohoto faktu mohla být příčinnou odmítání zahrnout do hlukové studie i jiné zdroje), což z pohledu EIA znamená zásadní komplikace pro jakýkoliv záměr.

Oznamovatel může proti rozhodnutí do 15 dnů podat rozklad k ministrovi životního prostředí (podle iDnes.cz tuto variantu zvažuje), pokud tak neučiní, záměr nemá souhlasného stanoviska a příprava jeho realizace nemůže pokračovat. Pokud by od realizace neustoupil, bude muset nepožádat o nové posouzení EIA.

Viz také