Návrh opatření obecné povahy omezující parkování v obci Větrušice

20.07.2020

Obec Větrušice podala návrh opatření obecné povahy měnící dopravní značení v obci (dále jen Opatření), který mimo jiné značným způsobem omezuje možnost parkování nejen u obecního úřadu, ale i zákazem stání v jedné polovině ulice Severní a označením obytné zóny v ulici Východní. Návrh byl vyvěšen na úřední desce 1.7.2020, od té doby běží 30 denní lhůta pro podávání námitek a připomínek.

Takové omezení možnosti parkovat bude mít zásadní negativní vliv na životní úroveň nejen zde žijících obyvatel, ale i jejich návštěv. Při hlubší analýze opatření se navíc ukazuje, že počet zachovaných odstavných stání neodpovídá závazným technickým normám. I z tohoto důvodu v předloženém návrhu spatřujeme následující nedostatky:

Opatřením navrhovaný počet stání v lokalitě ulice Východní je značně poddimenzovaný, navrhovaných 13 parkovacích stání (z toho jedno rezervované pro invalidy) zásadním způsobem neodpovídá potřebám, ať již s ohledem na zde trvale žijící obyvatele, tak jejich návštěvy. Implementací předloženého návrhu Opatření dojde ke zhoršení životní úrovně obyvatel, kteří v předmětné oblasti žijí.

Opatřením navrhovaný počet odstavných stání v lokalitě ulice Východní není stanoven dle technické normy ČSN 73 6110 odstavce 14.1.11. Ta ke stanovení počtu požadovaných stání využívá tzv. součinitele vlivu stupně automobilizace, který územním plánem obce Větrušice v platném znění není diskutován a je proto nutné jej stanovit přímo; neboť Český statistický úřad k 01.01.2020 eviduje ve Větrušicích 625 trvale hlášených osob a Centrální registr vozidel k 01.01.2020 eviduje ve Větrušicích 311 zde zaregistrovaných osobních automobilů, porovnáním obou údajů lze získat ekvivalentní poměr 530 automobilů na 1000 obyvatel (cca 1 automobil na 2.0 obyvatele), pro který norma ČSN 73 6110 stanovuje součinitel vlivu stupně automobilizace ka=1,25.

Opatřením navrhovaný počet odstavných stání v lokalitě ulice Východní není stanoven dle technické normy ČSN 73 6110, neboť ta závazně při volbě součinitele vlivu stupně automobilizace ka=1,25 stanovuje

  • orientačně při uvažování 8 návštěvníků multifunkční plochy v ulici Východní plnící funkci hřiště na volejbal a dětských volnočasových aktivit (houpačky, pískoviště, posezení) s normovaným požadavkem na 1-2 návštěvníky na jedno odstavné stání, tj. minimálně 8 : 2 · 1,25 = 5 stání (nikoliv jedno rezervované výhradně pro invalidy dle Opatření),
  • v jižní části ulice při uvažování 33 obytných domů s obytnou plochou nad 100m2 s normovaným požadavkem 2 stání na dům na 33 · 2 · 1,25 = 83 stání. Neboť územní plán stanovuje podmínku umístění 2 parkovacích míst na pozemku vlastníka nemovitosti, tedy celkově 33 · 2 = 66 stání, v souladu s normou musí být na veřejné komunikaci umístěno minimálně 82 – 66 = 16 stání (nikoliv 6 uváděných v Opatření)
  • v severní části ulice při uvažování 17 obytných domů s obytnou plochou nad 100m2 s normovaným požadavkem 2 stání na dům na 17 · 2 · 1,25 = 43 stání. Neboť územní plán stanovuje podmínku 2 parkovacích míst na pozemku vlastníka nemovitosti, tedy celkově 17 · 2 = 34 stání, v souladu s normou musí být na veřejné komunikaci umístěno minimálně 43 – 34 = 9 stání (nikoliv 6 uváděných v Opatření)
Vzhledem k skutečnosti, že podmínka na umístění 2 parkovacích stání na vlastním pozemku
  • z územního plánu nemůže být aplikována retroaktivně,
  • v územním rozhodnutí 1745/R/St/2006 ze dne 11.02.2008 povolující výstavbu 37 obytných domů v této lokalitě není stanovena,
  • není u drtivé většiny nemovitostí individuálně stanovena ani jako podmínka zastupitelstva obce Větrušice při souhlasu se stavbou,
je nutné 5 + 16 + 9 = 30 stání považovat za minimální nepodkročitelný počet odpovídající závazné technické normě.
Požaduji proto, aby minimální počet odstavných stání v souladu s § 20 odstavcem 5 písmeno a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území byl stanoven podle závazné technické normy a přesný výpočet počtu stání dle normy byl součástí Opatření nebo jeho zdůvodnění.

Upozorňuji, že některá stání v ulici Východní vymezená Opatřením nesplňují podmínku minimální vzdálenosti 2,5m od vjezdu na soukromý pozemek nebo jsou umístěna do vchodů u nemovitostí. S ohledem na dobré mezisousedské vztahy tak nebudou moci být ani všechna Opatřením navržená stání využívána.

Protože s ohledem na charakter obce není možné využít stání v jiných lokalitách v docházkové vzdálenosti, požaduji vybudování parkoviště odpovídající kapacity a to před účinností tohoto Opatření. Parkoviště pro oblast ulice Východní doporučuji realizovat na pozemku 54/22, který je ve vlastnictví obce.

Opatření navrhuje omezit možnost stání (povoluje pouze zastavení) v ulici Severní v jednom směru (pouze po severní straně), čímž dojde k podstatné redukci počtu stání, které zásadním způsobem neodpovídá potřebám, ať již s ohledem na zde trvale žijící žijící obyvatele nebo obyvatele z širšího okolí, tak jejich návštěvy. Tato skutečnost zásadním způsobem negativně ovlivňuje kvalitu života v celé širší oblasti.

Ulice Severní je umístěna ve starší zástavbě, při její realizaci nebyly uplatňovány žádné regulativy relevantní vůči Opatření včetně podmínky realizace stání na vlastním pozemku. Podmínka na umístění 2 parkovacích míst na vlastním pozemku z Územního plánu obce Větrušice nemůže být retroaktivně aplikována ani s ohledem na charakter ulice, kdy mnohé domy přiléhají jak k ulici, tak k sousedním domům, případně jsou s minimálními rozestupy a toho důsledkem není možné podmínku stání na vlastních pozemcích zpětně implementovat (takové prostory ani neexistují). Ulice Severní v předmětném úseku je nejširší komunikací v obci (uliční profil cca 9m), proto bývá využívána ke stání automobilů z jiných částí obce (například ulice Sluneční), bývá využívána i jako nouzové stání pro automobily v případě, že obec v zimním období není krátkodobě či dlouhodobě schopna udržet sjízdnost ulice Vltavské. Všechny tyto skutečnosti zřetelně implikují veřejný zájem na zachování maximálního možného počtu stání, naopak Opatření takové žádoucí funkce prostoru kategoricky eliminuje.

Z Opatření není zřejmé, kolik odstavných stání bude v oblasti ulice Severní při dodržení zákonných regulativů reálně zachováno. Dle technické normy ČSN 73 6110 odstavce 14.1.11 by jen při uvažování 21 obytných domů v předmětné části ulice Severní (většina s obytnou plochou nad 100m2 vyžadující 2 stání na dům) a při volbě součinitele vlivu stupně automobilizace ka=1.25 mělo být umístěno minimálně 24 · 2 · 1.25 = 60 stání. S ohledem na širší vazby ulice Severní částečně umožňující stání i pro 11 rodinných domů v ulici Slunečná (s limitovaným uličním profilem, s minimální možností stání na vlastních pozemcích), patrně ale i pro nově vznikající zástavbu mezi ulicemi Severní a Skalní, kde již obytná zóna byla označena bez stanovení stání na veřejné komunikaci. Požaduji proto, aby Opatření přezkoumatelným způsobem deklarovalo počet stání v ulici Severní stanovené dle příslušné technické normy ČSN 73 6110 a vzalo v potaz skutečnost, že parkování na vlastních pozemcích je pro orientačně polovinu zde stojících nemovitostí nerealizovatelná.

Pro případ, že žadatel - obec Větrušice - z nejasného důvodu (jedná se o nejširší komunikaci v celé obci) požaduje omezením stání v předmětné části ulice Severní zvýšení její průjezdnosti nad rámec zákonných požadavků, navrhuji, aby komunikace v ulici Severní byla náležitě stavebně upravena vytvořením dostatečného množství zálivů v zeleni způsobem neomezující dopravní obslužnost občanů a to před účinností tohoto Opatření a následně normou předepsaný počet stání byl adekvátně označen, například vodorovným značením (V10a nebo V10c) nebo obdobnou úpravou.

Vzhledem k tomu, že počet stání dle navrhovaného Opatření je mnohonásobně nižší než je závaznou normou v souladu s § 20 odstavec 5 písmeno a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území stanoveno, požaduji, aby Opatření přezkoumatelným způsobem stanovilo přesný počet odstavných stání v souladu s předmětnou normou ČSN 73 6110 a tento výpočet počtu stání dle normy byl součástí Opatření nebo jeho zdůvodnění. Naopak mnohonásobné poddimenzování počtu stání fatálně negativně ovlivňuje kvalitu života v celém širším okolí (nemožnost stání pro návštěvy, a to ani v docházkové vzdálenosti; omezení možnosti stání pro širší okolí). Požaduji proto, aby Opatřením byla tato skutečnost reflektována a počet stání upraven dle reálných místních potřeb tak, aby byly eliminovány negativní vlivy na kvalitu života.

Vzhledem k limitované možnosti parkování na vlastních pozemcích v ulici Severní požaduji, aby v případě nedostatečného počtu stání bylo vybudováno parkoviště odpovídající kapacity a to před účinností tohoto Opatření. Parkoviště pro oblast ulice Severní doporučuji realizovat na pozemcích 140/14 a 140/12, které jsou ve vlastnictví obce. Uvedené parkoviště může pokrýt i potřeby nově budované obytné zóny mezi ulicemi Severní a Skalní.

Opatření navrhuje v profilu ulice Hlavní další dopravní značení. Přestože předložená úprava může mít v řešeném území pozitivní vliv, při komplexním pohledu na stávající, Opatřením doplňovanou dopravní situaci však působí v rozporu s Technickými podmínkami Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikací zcela chaoticky a nekoncepčně, neboť značení není ani výstižné, ani jednoznačné a v rozporu s odstavcem 7.3 výše uvedených podmínek řidiče značně přetěžuje paměťovými nároky a sledováním dopravního značení na úkor sledování situace v nepřehledných zatáčkách s nárazově silným pohybem chodců.

Jako příklad nekoncepčnosti a rozporu s odstavcem 7.3 Technických podmínek Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikací takové situace uvádím průjezd ulicí Hlavní, kdy při příjezdu do obce po minutí odbočky na provizorní komunikaci kolem areálu zemědělského družstva (dále OPK) je nejvyšší povolená rychlost je nejprve omezena značkou 12a obec na 50km/hod následované značkou B12 zákaz vjezdu traktorům a nákladním automobilům s dodatkovou tabulkou „mimo zásobování“ a zónovou značkou IP25a omezující nejvyšší povolenou rychlost na 40km/hod (dále Z40). Opatření v prostoru návsi přidává značku B20a omezující nejvyšší rychlost na 30 km/hod (technické podmínky takové omezení shodného charakteru nevylučují) následované neoznačenou křižovatkou (příjezd z točny autobusu, platná přednost zprava, s ohledem na intenzitu provozu a stávající vodorovné značení V2b nemůže být považován za vjezd na komunikaci/z parkoviště, v souladu s technickými podmínkami není označena značkou A3), tedy rušící omezení nejvyšší povolené rychlosti na 30km/hod. Dle Opatření nově následují 2x příčné prahy před budovou, ve které je provozována dětská skupina. Za křižovatkou s ulicí Severní (v Opatření s nově správně provedenou dodatkovou tabulkou E2d) následuje zónová značka IP25a omezující nejvyšší povolenou rychlost na 30km/hod, bez ukončení zóny Z40 pomocí značky IP25b. Takové značení je v rozporu s odstavcem 9.2.5.47 Technických podmínek, který takový souběh zón považuje za krajně nevhodný. Při odbočení do obytné zóny následují značka IP26a Obytná zóna, která omezuje nejvyšší povolenou rychlost na 20km/hod, opět bez odpovídající značky IP25b ukončující předchozí zónu. Dochází tak ke dvojitému vnoření zón a 5 různým omezením nejvyšší povolené rychlosti na cca 400m dlouhé komunikaci (v neprůjezdné obci s nulovou tranzitní dopravou), což nelze považovat ani za přehledné, natož systematické. Kritická situace však nastává v opačném směru při odjezdu z obytné zóny (ukončené značkou IP26b), kdy není zřejmé (např při výměně řidiče vozidla), v jakém překryvu zón se vozidlo právě nachází. Paradoxně nákladní automobil respektující dopravní značku B12 na začátku obce, který použije provizorní objízdné komunikace, se na křižovatku ulic Severní a Hlavní dostane bez toho, aby minul zónovou značku IP25a i značku 12a obec, tedy s nejvyšší povolenou rychlostí 90km/hod. Výše uvedený příklad ilustruje nekoncepčnost „lesu“ dopravních značek chaoticky posázených po obci, které řidiče již dnes neadekvátně zatěžují (prolínáním a nedostatečným ohraničením zón) a ve svém důsledku nemohou přispět k žádoucímu zvýšení bezpečnosti provozu.

Opatření vyhrazuje parkovací místo před obecním úřadem, není však zřejmé, kolik stání je zde rezervováno. Dle závazné technické normy ČSN 73 6110 odstavce 14.1.11 by zde měla být cca 50 : 25 · 1.25 = 3 stání, což nejspíše není navrhovaným umístěním dopravního značení splnitelné, přestože rozměry stávajícího parkoviště tomuto počtu odpovídají.

Osobně se domnívám, že by obec měla zvyšovat bezpečnost a plynulost provozu nikoliv dopravním značením na rámec obecných zákonných norem omezující dopravní obslužnost občanů včetně potřebných míst ke stání, ale dlouhodobě slibovanými stavebními úpravami komunikací, například výstavbou chodníku mezi zastávkou BUS a křižovatkou ulic Severní a Hlavní po používané pravé (severovýchodní) straně komunikace nebo rozšířením ulice Severní mezi ulicí Hlavní a Východní (obsluhujících cca 200 obyvatel) z 4m na odpovídající šíři včetně chodníku. K žádoucímu zklidnění dopravy by přispěla výstavba parkovacích míst v zálivech nebo realizace efektivního obchvatu návsi prostřednictvím rozšířené účelové komunikace přes areál zemědělského družstva, které současné zastupitelstvo odmítá. Vesnický charakter neprůjezdné obce o 700 obyvatelích je vyhledávanou a ceněnou devizou obce, tedy i dopravní značení by mělo odpovídat tomuto charakteru a sousedským vztahům včetně výpomoci (problematická sjízdnost komunikací v zimě ve stoupání ulice Vltavské, návěje nebo náledí), který je diametrálně jiný od hlavního města, ke kterému někteří zástupci obce nedokonale inklinují a které Opatření reprezentuje.

S ohledem na možnosti zvýšení bezpečnosti provozu navrhuji prověřit v extravilánu obce možnost změny konfigurace křižovatky silnic III/24219 a odbočky 2426 (křižovatka u sadu) tak, aby hlavní silnice byla trasována z Klecan do Větrušic, nikoliv do Drast. Tento návrh zdůvodňuji jak subjektivně pozorovanou převládající hustotou provozu, tak nedostatečnými rozhledovými podmínkami v křižovatce, tvarem křižovatky „T“ s nuceným omezením rychlosti v trase stávající hlavní silnice a nevhodnými (skutečnosti odporujícími) dodatkovými tabulkami tvar křižovatky E2d. Na problematičnost konfigurace křižovatky poukazují i drobné nehody, které se na uvedené křižovatce staly.