• Připomínky k návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
  24.01.2023

  Ústecký kraj aktuálně projednává 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZUR). Aktualizace obsahuje změnu vedení plánovaných dopravních koridorů vysokorychlostních tratí (VRT). Aktualizace byla veřejně projednána 24.1.2023 a do 7 pracovních dnů je možné podat připomínky. Některé z nich Vám přinášíme.

  >>> Celý článek

 • Připomínky k návrhu 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
  09.12.2022

  Středočeský kraj aktuálně projednává 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZUR). Aktualizace například obsahuje změnu vedení plánovaných dopravních koridorů vysokorychlostních tratí (VRT). Aktualizace byla veřejně projednána 9.12.2022 a do 7 pracovních dnů je možné podat připomínky. Některé z nich Vám přinášíme.

  >>> Celý článek

 • Připomínky k dokumentaci rozšíření klecanského lomu
  10.10.2022

  Společnost Lom Klecany dodala dokumentaci k posouzení záměru Lom Klecany - rozšíření DP Husinec (Klecany) a pokračování hornické činnosti v řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí). Předmětem dokumentace je rozšíření dobývacího prostoru směrem do Klecánek a jeho další zahloubení. Přestože dokumentace deklaruje, že intenzita záměru zůstane stejná (160 pohybů nákladních automobilů denně, stejný objem těžby, atp.), nelze se ztotožnit s absencí jakýchkoliv opatřeních, které by se snažila vliv záměru na okolní životní prostředí minimalizovat, naopak negativní vlivy záměru na okolní krajinu včetně krajinného rázu a ochranu ohrožených druhů ve stávající lokalitě prakticky pouze bagatelizuje. Termín pro připomínkování dokumentace je 24.říjen 2022.

  >>> Celý článek

 • Návrh opatření obecné povahy omezující parkování v obci Větrušice
  20.07.2020

  Obec Větrušice podala návrh opatření obecné povahy měnící dopravní značení v obci (dále jen Opatření), který mimo jiné značným způsobem omezuje možnost parkování nejen u obecního úřadu, ale i zákazem stání v jedné polovině ulice Severní a označením obytné zóny v ulici Východní. Návrh byl vyvěšen na úřední desce 1.7.2020, od té doby běží 30 denní lhůta pro podávání námitek a připomínek.

  >>> Celý článek

 • Připomínky k návrhu územního plánu obce Větrušice
  17.7.2018

  Obec Větrušice pořizuje územní plán, obecný dokument specifikující, jakým způsobem bude katastrální územní obce využíváno, jakou základní technickou a sociální infrastrukturou by území mělo disponovat a jak se tyto aspekty promítají do urbanistiky či do ochrany životního prostředí (chráněná území či půdní fond). Aktuálně se nacházíme ve stavu po zveřejnění návrhu územního plánu, ke kterému může každý zaslat své připomínky do 19.7.2018. Pokud tedy s libovolnou pásáží nesouhlasíte, můžete nesouhlas sdělit pořizovateli územního plánu, kterým je ORP Brandýs nad Labem.

  >>> Celý článek

 • Připomínky k přepracovanému záměru výstavby hal Goodman Zdiby Logistics Centre
  03.01.2018

  Společnost Goodman dodala dokumentaci o posouzení záměru Goodman Zdiby Logistics Centre v řízení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí). Předmětem dokumentace je výstavba dvou skladovacích hal (s uvažovanou tzv. nerušící výrobou) umístěných ve Zdibech severovýchodně od MÚK Zdiby. Dokumentace předpokládá, že haly bude obsluhovat cca 800 osobních a 800 nákladních automobilů denně. Neboť takové zvýšení dopravní zátěže bude mít následky v celém mikroregionu Klecanska, společnost navrhuje přestavbu současné okružní, již dnes kapacitně nevyhovující, křižovatky dálnice I/D8 a silnic I/9 a II/608. Dokumentace v některých aspektech počítá s realizací Pražského silničního okruhu, v takovém případě připouští změnu dopravního systému eliminující další dopravní zátěž směrem do Zdib. V neposlední řadě se záměr ne zcela vypořádává s ustanoveními územního plánu Zdib, kde na jedné straně je v souladu s typem užití předmětných pozemků, však koliduje s jinými obecnými podmínkami výstavby jako je například ochrana kulturních památek zabraňující stavbám narušujícím svým měřítkem či provedením prostředí památek nebo skutečnost, že stavba, která by měla stát na předmětném pozemku nesmí mít negativní vliv na okolní obytná území. Protože původní verze dokumentace Goodman Zbiby Logistics Centre obsahovala řadu nepřesností, posuzovatel se rozhodl požádat o přepracování dokumentace, čemuž bylo vyhověno. Nyní je k připomínkování přepracovaná (doplněná) verze. Termín podání připomínek je 11.leden 2018.

  >>> Celý článek

 • Kopie dokumentace pro Územní rozhodnutí Kanalizace a ČOV Větrušice
  05.12.2017

  Přinášíme kopii dokumentace k územnímu rozhodnutí na projekt Kanalizace a ČOV Větrušice. V souladu s opakovaným oznámením Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání mohou účastníci řízení (t.j. zejména osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům a stavbám v katastrálním území Větrušice u Klecan) podat své podněty k územnímu řízení nejpozději do ústního projednání, které je nařízeno na pondělí 18. prosince 2017 v kanceláři stavebního úřadu.

  >>> Celý článek

 • Rešerže používání domácích čistíren odpadních vod k recyklaci odpadních vod
  18.12.2016

  Situace kolem používání domácích čistíren odpadních vod není zcela jednoduchá, podle mnohých zdrojů nastává rozpor mezi aktuální legislativou a reálným (konzervativním) rozhodováním úřadů. Podle všeho základním kritériem je využívání vyčištěné vody, které rozhoduje, zda předmětné dílo spadá do kategorie vodních děl (regulovaných podle příslušného zákona) či nikoliv. Čtenáři dáváme k uvážení následující rešerži včetně uvedených zdrojů, ze kterých bylo čerpáno.

  >>> Celý článek

 • Nových 16ha hal ve Zdibech předmětem oznamovacího řízení EIA
  2.5.2016

  Předmětem oznamovacího řízení jsou skladovací haly (s povolenou tzv. nerušící výrobou) umístěné ve Zdibech těsně severovýchodně od MUK Zdiby. Studie se sice opírá o oznámení přechozího záměru - reprezentativní areál pro společnost Mazda - nově oznámený záměr na 16ha orné půdy předpokládá výstavbu dvou hal generující 800 osobních a 800 nákladních automobilů denně. Takové zvýšení dopravní zátěže bude mít následky v celém mikroregionu Klecanska.

  >>> Celý článek

 • EIA MZP257 Vodochodské letiště - Komentář k posudku
  01.06.2013

  Řízení EIA MZP257 Vodochodské letiště je v předposlední fázi. Byl zveřejněn posudek doporučující k záměru vydat kladné stanovisko. Nyní do 14.06. následuje lhůta, po kterou se každý může k posudku vyjádřit. Součástí kladného stanoviska jsou i jeho podmínky; v článku vybíráme navržené podmínky po provoz letiště a komentujeme je.

  Vyjádření se k posudku je poslední písemnou možností, jak se široká veřejnost může k řízení EIA připojit a vyjádřit tak svůj názor na realizaci tohoto záměru.

  >>> Celý článek

 • Mraky nad modernizací ÚČOV Praha
  27.01.2012

  Druhá polovina ledna byla bohatá na události spojené s modernizací pražské ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Nejprve Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k záměru umístění nového pražského kalového hospodářství v Drastech, krátce na to se objevily zprávy o poslední šanci Prahy získat na první etapu modernizace ÚČOV finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí následované zprávou, že Praha o dotaci definitivně přišla (i zde), avšak potřebné finance chce žádat ze státního rozpočtu. Do toho je poprvé médii reflektována zpráva o nesouhlasném stanovisku a začíná se analyzovat, co bude dál.

  >>> Celý článek

 • Posuzovatel doporučil souhlasné stanovisko k novému kalovému hospodářství na Drastech
  29.07.2011

  Dne 27.07. byl zveřejněn posudek na řízení EIA MZP298 Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy, které v lokalitě Drasty navrhuje vybudovat nové kalové hospodářství pro zpracování kalů z celé Prahy. Okolní obce se k záměru staví negativně, v předchozích fází řízení EIA navrhovaly buď přepracování dokumentace nebo vydání negativního stanoviska. Mnohé z předložených námitek byly v posudku a následném návrhu stanoviska zohledněny, mnohá požadovaná, v dokumentaci původně neuvedená fakta byla doplněna. Bohužel i přes značné výhrady celkově posuzovatel navrhuje vydat k záměru kladné stanovisko.

  >>> Celý článek

 • Středočeský kraj plánuje nové zásady územního rozvoje.
  18.04.2011

  Od prvního dubna je k dispozici návrh nových zásad územního rozvoje. Dokument mimo jiné vyjmenovává nově zamýšlené stavby (respektive jejich koridory), které mají zásadního dopadu na celý region. Například zmiňuje obchvat Prahy, modernizaci letiště Ruzyně a Vodochody i modernizaci silnice I-9 včetně jejího dálničního připojení.

  >>> Celý článek

 • Praha:Brno Třikrát víc, desetkrát dráž
  25.01.2011

  Modernizace čistíren odpadních vod není doménou jen hl.m. Prahy, ale tuto problematiku řešily i jiné obce a města. Přinášíme srovnání veřejně dostupných informací o modernizaci čistírny odpadních vod prvního a druhého největšího města v České republice - Prahy a Brna. Zatímco čistírna odpadních vod v Brně Modřicích byla totálně zmodernizována již v roce 2005, Praha má na stole stále jen několik variant, ke kterým byla za posledních 8 let intenzivních příprav "již" vydána první stavební povolení.

  >>> Celý článek

 • Tiskové prohlášení: Přidělení dotace na modernizaci pražské čistírny odpadních vod pod korupčním tlakem?
  15.12.2010

  V souvislosti s aktuální kauzou nekalých praktik na Státním fondu životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí vydává Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí následující prohlášení:

  >>> Celý článek

 • Co skrývá dokumentace EIA kalového hospodářství v Drastech?
  03.12.2010

  Dne 18.11.2010 byla zveřejněna dokumentace k procesu EIA (posuzování záměru na životní prostředí) Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy. Dokumentace došla 1.12. do Klecan a 3.12. do Větrušic, tedy celou polovinu času (zákonem stanovených 30 dnů) se toulala kdesi poštou. Z dokumentace vyplývá, že pražský magistrát rozhodl na základě zjišťovacího řízení pokračovat pouze ve variantě II, tedy kalové pole. Oproti oznámení dokumentace obsahuje několik dalších nepříjemných upřesnění.

  >>> Celý článek

 • Nahnuté dotace na modernizaci ÚČOV Praha a kalového hospodářství
  03.11.2010

  Praha se od roku 2004 snaží získat dotaci na modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod, která zahrnuje výstavbu nové vodní linky, rekonstrukci staré vodní linky a modernizaci nebo přemístění kalového hospodářství. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že Praha dnes žádá v rámci Operačního programu Životního prostředí 6 mld Kč, které pokrývají pouze výstavbu nové vodní linky. Podmínky tohoto dotačního titulu však ukládají realizovat komplexní záměry řešící danou problematiku zcela, nikoliv hradit náklady na částečné modernizace provozů. Tato podmínka však není jediným zádrhelem stojící mezi Prahou a dotací...

  >>> Celý článek

 • Odpovědi na petici NE rozšíření kaliště v Drastech
  01.11.2010 (aktualizace 05.11.2010)

  Adresáti petice NE rozšíření provozu v kališti Drasty odpovídají na petici.

  >>> Celý článek

 • Stejný metr na elektrárnu Čimice i kalové hospodářství Drasty?
  13.10.2010

  Na jaře 2010 odmítla městská část Praha 8 výstavbu špičkové plynové elektrárny použitelné i při tzv. blackoutu v areálu rozvodny 110kV Praha-Sever. Zatímco stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí bylo souhlasné, na základě veřejného mínění a tlaku městské části žadatel - Pražská energetika - od záměru ustoupil. A to i přes to, že již byla Praha ze strany Evropské unie upozorňována na její nedostatečnou zálohu pro případ blackoutu, totálního výpadku proudu. Jak si stojí toto zamítavé stanovisko v porovnání s prosazováním nového kalového hospodářství v Drastech, na které naléhá pražský magistrát v rámci modernizace Ústřední čistírny odpadních vod?

  >>> Celý článek

 • Co říkají územní plány na provoz v Drastech?
  18.09.2010

  V poslední době se objevují v souvislosti s plánováním nového provozu v Drastech prohlášení, že vše je v souladu s územním plánem jak Klecan, tak Středočeského kraje. Není - víte proč?

  >>> Celý článek

 • Veřejné besedy u Vás, podpora petice, propagační materiály
  07.07.2010

  Petici NE rozšíření provozu v kališti Drasty je nyní možné podepsat na mnohých obecních a městských úřadech v nejbližším okolí Drast. Připojíte se i Vy svým podpisem?

  >>> Celý článek

 • Jak dostat kaly z Prahy do Drast aneb drastecké metro
  24.07.2010

  Pražský magistrát plánuje do roku 2015 vymístit kalové hospodářství z pražského Císařského ostrova do Drast. Pokud by k tomu došlo, je potřeba kal a další odpady dopravit z Císařského ostrova do drasteckého provozu. K tomuto účelu má být vybudován přivaděč - pod tímto označením se však skrývá 9.5 kilometru ve skále raženého tunelu velikosti metra, ve kterém bude jezdit úzkorozchodný důlní vláček...

  >>> Celý článek

 • Energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech - závěr zjišťovacího řízení
  03.06.2010

  Ministerstvo životního prostředí oznámilo závěr zjišťovacího řízení k návrhu Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy. Jednou větou lze konstatovat, že bagatelizace vlivů záměru na životní prostředí ze strany navrhovatele nenašla úrodnou půdu, neboť ministertvo životního prostředí jako ve věci příslušný úřad rozhodlo, že vliv záměru na životní prostředí je významný a tudíž záměr musí být posuzen ve smyslu zákona 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí, jinými slovy, musí být na záměr zpracována tzv. EIA.

  >>> Celý článek

 • Spalovna za humny aneb energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech
  05.05.2010

  Zastupitelstvo obce Větrušice se v nedávné době zabývalo návrhem Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy. Návrh je první oficiální zprávou popisující první etapu přemístění kalového hospodářství Ústřední čističky odpadních vod z pražského Císařského ostrova na dnes již téměř nepoužívané kaliště u Drast. Návrh předkládá dvě varianty: první varianta (upřednostněná pražským magistrátem) počítá s anaerobní stabilizací kalů (vyhníváním kalu bez přístupu vzduchu za produkce bioplynu, který bude v místě spalován); druhá varianta pak s aerobní fermatací odpovídající "modernizaci" současného stavu (rozklad organických látek z kalu za přístupu vzduchu na jednodušší, dále energeticky využitelné, látky). Obě dvě varianty představují enormní zásah do současného klidného a čistého prostředí naší obce.

  >>> Celý článek