Mraky nad modernizací ÚČOV Praha

27.01.2012

Druhá polovina ledna byla bohatá na události spojené s modernizací pražské ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Nejprve Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k záměru umístění nového pražského kalového hospodářství v Drastech, krátce na to se objevily zprávy o poslední šanci Prahy získat na první etapu modernizace ÚČOV finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí následované zprávou, že Praha o dotaci definitivně přišla (i zde), avšak potřebné finance chce žádat ze státního rozpočtu. Do toho je poprvé médii reflektována zpráva o nesouhlasném stanovisku a začíná se analyzovat, co bude dál.

Nesouhlasné stanovisko

Ministerstvo životního prostředí vydalo k záměru pražského magistrátu zmodernizovat současné, dnes již pouze nouzově používané kalové hospodářství v Drastech a převést do něj veškerý provoz nesouhlasné stanovisko. Občanům i místním samosprávám se tedy podařilo přesvědčit ministerstvo o svém nesouhlasu, který je zejména dán

 • neprovedením variantního řešení záměru (umístění – Drasty vs. Císařský ostrov, technologie),
 • předimenzovanou kapacitou záměru, problematickým energetickým využívání odpadů (jeho ne/provozování v lokalitě KH na Drastech, odběratelů a odbytu koncového produktu a jeho využitelnost),
 • nedostatky týkající se převážně osobní a nákladní dopravy (napojení areálu na dopravní síť, na dálnici D8, na silnici č. II/608, vybudování kruhového objezdu),
 • nesouladu s územními plány,
 • volbou raženého technologického kanálu (RTK) s přemostěním údolí u Klecánek, kolejové dopravy),
 • dopravou shrabků a písku na KH Drasty, přičemž záměr měl být pouze jejich překladištěm
 • možným zápachem, geologií (tektonické poruchy v trase RTK), nedostatečným hydrogeologickým průzkumem,
 • problematickým výčtem kumulativních a synergických vlivů (silničního okruhu kolem Prahy, letiště Vodochody, dálnice D8, skládky Ďáblice),
 • možnostmi rekreace a trávení volného času, kompenzacemi za snížení finanční hodnoty rodinných domů v blízkém okolí KH,
 • studií výskytu hmyzu a zkušebního provozu,

V této souvilosti je uváděn i nesouhlas obyvatel vyjádřený ve formě závazného referenda (Klecany), petice (celý mikroregion Klecanska) i více než 240 samostatných vyjádření "podle vzoru" [50 důvodů, proč ne kaly v Drastech] [ vyjádření k posudku]. I z tohoto důvodu ministerstvo doporučuje před dalším postupem jednání s okolními obcemi o směřování možných alternativních záměrů v předmětné lokalitě.

Vydáním nesouhlasného stanoviska tedy záměr míchající denně 250 tun pražských kalů s 500 tunami (zejména pražského, ale i středočeského) organického odpadu, zde řízeně aerobně vyhnívající a vyšující se s následným energetickým využitím realizován nebude. Na straně druhé toto rozhodnutí neříká, že nemůže být navržen záměr nový - v takovém případě však udává, že záměr musí být řešen variantně a to jak z hlediska technologií, tak lokalit.

Dotace

Média krátce po vydání nesouhlasného stanoviska přinášejí zprávu, že Praha nezíská dotaci [dřívější komentář] z operačního programu životní prostředí ve výši 6 mld Kč, která byla určena na první etapu modernizace ÚČOV Praha - na výstavbu tzv. nové linky. To je jednak dáno "nestandardní" provozní smlouvou pražkého magistrátu se společností Veolia (kterou se nepodařilo změnit) a jednak podmínkami pro kofinancování záměrů z operačního programu (o čemž masová media zatím neinformovala). Ta jasně říkají, že jsou dotovány komplexní záměry vedoucí ke zlepšení kvality životního prostředí, avšak nesmí být podpořen projekt,

 • u kterého nebude provedeno posouzení EIA
 • s nesouhlasným stanoviskem EIA (při realizaci nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí)

Vzhledem k tomu, že pražský magistát rozdělil komplexní řešení čistění pražských odpadních vod na dvě části

 • pražskou - EIA PHA154 - modernizace ÚČOV Praha bez kalového hospodářství (souhlasné stanovisko)
 • a drasteckou - EIA MZP298 - kalové hospodářství (nesouhlasné stanovisko),

lze tedy dovozovat, že pokud libovolná z částí komplexního záměru získá nesouhlasné stanovisko, nelze o dotaci žádat - pokud bylo požádáno a předschváleno, nelze již alokované prostředky uvolnit (aktuální situace Prahy).

Sankce

Podle posledních zpráv se Praha snaží žádat chybějící finance na rekonstrukci ÚČOV ze státního rozpočtu. Odůvodňuje to skutečností, že k zavázání se k plnění přísnějších limitů na vypouštěné vyčištěné odpadní vody rozhodla vláda (a Praha vždy byla proti tomuto nařízení), nikoliv hlavní město. Zároveň se odvolává na fakt, že dodržování těchto limitů bude požadováno po republice jako celku a tedy Česká republika jako celek bude za jejich nedodržování platit nemalé sankce.

Nelze však nepodotknout, že právě na základě slibu plnění přísnějších limitů Česká republika obdržela o to vyšší možnost kofinancování z evropských fondů. Nyní se blíží lhůta, kdy evropská unie začne kontrolovat, co za tyto, mnohdy "problematicky přidělené a zužitkované" finanční prostředky, bylo ve skutečnosti realizováno. Tedy pokud byly uvolněny prostředky, které zajišťovaly možnost plnění přísnějších limitů, zda skutečně tyto limity naplňovány jsou.

Minimálně Praha coby největší producent odpadních vod má k jejich plnění na hony daleko (limit na vypouštěný celkový dusík bývá běžně překračován dvojnásobně). Což nikoho, ani obce pod Prahou, nemůže těšit...