Připomínky k návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje

24.01.2023

Ústecký kraj aktuálně projednává 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZUR). Aktualizace obsahuje změnu vedení plánovaných dopravních koridorů vysokorychlostních tratí (VRT). Aktualizace byla veřejně projednána 24.1.2023 a do 7 pracovních dnů je možné podat připomínky. Některé z nich Vám přinášíme.

Každá obec a město má mít svůj Územní plán. Každý kraj musí podle stavebního zákona mít i plán „krajský“. A tím jsou Zásady územního rozvoje (ZUR). Nejsou tolik detailní jako územní plán. Je to jako bychom se na kraj dívali z větší výšky, protože jejich cílem je především mít jasná obecná pravidla rozvoje a zajistit návaznost na plány sousedních krajů. I proto v něm najdete především plánované dopravní stavby, například koridory vysokorychlostních tratí (VRT) ve formě územních rezerv nebo návrhových koridorů v šíří stovek metrů.

ZUR nejsou řešena tak detailně, aby uměly odpovědět např. na výškové řešení staveb (násyp, zářez atd.) či konkrétní zábory pozemků. To řeší další stupně projektové přípravy, případně plány územního rozvoje jednotlivých samosprávných celků. Na straně druhé se schválené ZUR stávají nadřazenou územně plánovací dokumentací, které jsou podřazené dokumentace samosprávných celků přebírat.

Zároveň je ale možné zaslanými připomínkami proaktivně požadovat detailnější prověření v následujících stupních projektové přípravy, tak aby je projektant při svém práci již od počátku zohlednil. Mezi hlavní takové připomínky lze považovat zejména:

Podatel požaduje doplnit a řádně vyhodnotit kumulativní a synergické vlivy záměru VRT Podřipsko s dalšími záměry v území, zejména záměrem souběžně vedené dálnice D8, záměry železničních tratí č. 090 a č. 096 a záměrem terminálu VRT Roudnice nad Labem. Požadujeme na základě doplněného vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů do návrhu 5. AZUR doplnit konkrétní opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů zjištěných nebo předpokládaných negativních vlivů na životní prostředí.

Podatel požaduje do návrhu 5. AZUR ÚK zapracovat dodatečná opatření k minimalizaci vlivu záměru VRT Podřipsko na Národní kulturní památku (NKP) Hora Říp, a to ve formě vedení VRT minimálně v překrytém zářezu, případně tunelu, a ve formě pohledového odstínění dálnice D8 v ochranném pásmu NKPHora Říp (jako kompenzační opatření za existenci terminálu VRT v jeho ochranném pásmu)

Podatel požaduje do návrhu 5. AZUR ÚK zapracovat dodatečná opatření k minimalizaci vlivu záměru VRT Podřipsko v katastru obcí Mnetěš, Vražkov a Straškov a to ve formě vedení VRT v tunelu, který by byl prodloužením tunel Ledčice. Výše 3 zmíněné obce se nacházejí v úzkém hrdle (zejména bootleneck - Vražkov a Straškov) a v případě vedení VRT výškově jako je současná nivelita dálnice D8 by byly velmi silně zasaženy dvěma liniovými stavbami s neakceptovatelnými kumulativními a synergickými vlivy. Povrchová varianta záměru (výškově jako dálnice D8) by měla zásadní negativní dopady na pohodu života v obci a zhoršení životního prostředí v území. Tunelové řešení v katastru obcí Mnetěš, Vražkov a Straškov zajistí nulový zábor ploch a plné využití nadzemní části jednotlivých pozemků. Tunelové vedení zajistí minimalizaci vlivů záměru na zdraví obyvatel, ochranu životního prostředí a rozvoj obce. Již na úrovni ZUR lze vymezit části záměru, kde je povinné podpovrchové vedení.

Podatel požaduje v souvislosti se záměrem VRT Podřipsko zpracovat jako územně plánovací podklad územní studii podle § 30 ve spojení s § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro ORP Roudnice nad Labem, která bude řešit záměr VRT, terminál Roudnice a související vazby v území (z pohledu dopravního, urbanistického, socioekonomického a environmentálního) v návaznosti na územní studii VRT Podřipsko ve Středočeském kraji.

Podatel požaduje doplnit do návrhu 5. AZUR adekvátní kompenzační opatření pro dotčené obce (tj. obce přes které je záměr veden a sousední katastry obcí).

Připomínky k 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje formuloval Koridor D8, sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8, které koordinují spolupráci k ochraně svých obyvatel před negativními dopady investičních záměrů s územní působností v širším okolí dálnice D8.