EIA MZP257 Vodochodské letiště - Komentář k posudku

01.06.2013

Řízení EIA MZP257 Vodochodské letiště je v předposlední fázi. Byl zveřejněn posudek doporučující k záměru vydat kladné stanovisko. Nyní do 14.06. následuje lhůta, po kterou se každý může k posudku vyjádřit. Součástí kladného stanoviska jsou i jeho podmínky; v článku vybíráme navržené podmínky po provoz letiště a komentujeme je.

Vyjádření se k posudku je poslední písemnou možností, jak se široká veřejnost může k řízení EIA připojit a vyjádřit tak svůj názor na realizaci tohoto záměru.


Letiště Vodochody Vás vítá na RWY28
(převzato z aktuálně.cz)

Cílem řízení EIA (tj. Hodnocení vlivu na životní prostředí) je vydání stanoviska, zda posuzovaný projekt má či nemá zásadní negativní vliv na životní prostředí. Mnohdy je řízení vedeno jako variantní s tím, že pakliže je řízení ukončeno kladně, je vybrána optimální (z hlediska ochrany životního prostředí a následně životní úrovně obyvatel) varianta.

Řízení EIA MZP257 Vodochodské letiště se dostalo do předposlední fáze, ve které byl vydán posudek na (základě protestů k původní dokumentaci přepracovanou) dokumentaci. Posudek sic přiznává nablahý vliv záměru na životní prostředí, avšak konstatuje, že realizací záměru dle dokumentace nebude docházet k překračování legislativních limitů a následně doporučuje vydat k záměru kladné stanovisko. Toto kladné stanovisko je ale podmíněno splněním 116 podmínek pro přípravu, stavbu a provoz záměru.

Provozu záměru je dle návrhu stanoviska omezen následujícími podmínkami (přejato z návrhu stanoviska MZP257):

 • Ovzduší
  • přibližovací světelná soustava a návěstidla dotykové zóny RWY budou rozsvěcována jenom po nezbytnou dobu před přistáním letadla; přibližovací světelná soustava bude vybavena směrovými návěstidly - světelný paprsek bude vyzařován pouze ve směru definovaném v předpisu L14
  • z hlediska zajištění odpovídající úrovně provozní bezpečnosti musí být na letišti pohybová plocha kontinuálně udržována tak, aby byla zajištěna její naprostá čistota a bezprašnost; letiště bude mít zaveden a propracován systém důkladné údržby a čištění pohybové plochy; v provozní době bude probíhat průběžné čištění a mytí pohybové plochy letiště pro zajištění odpovídající úrovně provozní bezpečnosti
  • v rámci prováděné údržby letištních ploch bude probíhat pravidelné odgumování zatížených letištních ploch; vlastní odstraňování pogumování se bude provádět vysokým tlakem vody za použití speciálních vozidel vyvinutých pro práci bez chemikálií; tato vozidla budou vybavena vlastním zdrojem napájení, odsávacím systémem a hydraulickým pohonem, který umožňuje pojezd nejnižšími rychlostmi
 • Hluk
  • letiště Vodochody budou využívat pouze letadla s rozpětím křídel do 36 m; s výjimkou ojedinělých letů nezbytných pro zajištění výrobního programu AERO Vodochody a.s (dle historických dat lze předpokládat cca 4 lety za rok)
  • letiště Vodochody budou využívat pouze letadla certifikovaná podle ICAO Annex 16/1, část II, u kterých součet hodnot rozdílu hlukových hladin uvedených v osvědčení hlukové způsobilosti od odpovídajících limitních hodnot podle příslušné hlavy časti II dokumentu ICAO Annex 16/1 je větší než 4,9 EPNdB; tato podmínka neplatí pro letadla s maximální vzletovou hmotností nižší než 9 tun a pro letadla, která využijí letiště Vodochody v souvislosti s výrobním programem AERO Vodochody a.s.; tato výjimka nezbavuje provozovatele letadel povinnosti používat provozní postupy, které jsou z hlediska hlukových dopadů co nejšetrnější vůči okolí letiště
  • na letišti Vodochody bude uskutečněno maximálně 35 000 pohybů letadel za rok, přičemž pohybem letadla je start nebo přistání letadla
  • při plánování využití letiště a uzavírání smluvních vztahů s jednotlivými dopravci s ohledem na minimalizaci vlivů hluku v ukazateli LDVN směrovat hlavní využití letiště v kategorii dopravních letadel, vojenských letadel a vrtulníků do denní doby 6 - 18 hodin, v době večerní (18 - 22 hodin) plánovat pouze nezbytné pohyby letadel
  • ve vztahu k omezení hluku z nepravidelného nočního provozu budou respektována následující opatření:
   • v noční době, tj. od 22 do 06 hodin ráno nebudou realizovány žádné starty, nebudou plánována žádná přistání, nebude prováděno okruhové (zejména výcvikové) létaní
   • provoz letiště v noční době bude omezen maximálně do 24 hodin (tj. 22 – 24 hod) a to pouze pro neplánované zpožděné přílety; počet takovýchto příletů nesmí překročit max. 4 pohyby za jeden kalendářní den a 730 pohybů za jeden kalendářní rok
   • v době od 24 do 06 hodin bude letiště pro vzlety a přistání uzavřeno
  • v rámci pozemních operací letadel musí být respektovány následující požadavky:
   • motorové zkoušky dopravních letadel v jiném než volnoběžném režimu budou prováděny pouze na stanoveném a nově vybudovaném motorovém stání s patřičnými protihlukovými opatřeními, a to pouze v denní době od 6 do 18 hodin; ve večerních hodinách (18 -22 hod) pouze ve výjimečných případech; v případě víkendů budou motorové zkoušky povolené pouze v době od 9 do 18 hodin
   • brzdění reverzací tahu bude minimalizováno, v noční době nepoužívat vůbec s výjimkou případů, kdy je to nutné z bezpečnostních důvodů
   • provoz APU jednotek bude povolen pouze na dobu nezbytně nutnou pro připojení pozemního zdroje energie
   • bude respektován zákaz provádění jakýchkoliv motorových zkoušek v noční době
  • na letišti bude zaveden systém CDM (Collaborative Decision Making), který umožní optimalizovat okamžik spuštění motorů a minimalizovat dobu chodu leteckých motorů na zemi
  • postupy po vzlety a přistání budou respektovat následující zásady:
   • vzlet ve směru 28 nesmí být především pro kategorie dopravních letadel, vojenských letadel a vrtulníků realizován v přímém směru; odlet je odkloněný ihned po vzletu o 15° doleva; tento postup eliminuje přelet přes centrální část obce Dolany. Potom letadlo pokračuje kurzem přibližně 270° na bod VO501, vzdálený 5 NM od DME VO, kde bude letadlo napojeno na odletové tratě z letiště Praha- Ruzyně
   • způsoby provedení vzletu a odletu budou upravovány podle moderních poznatků o protihlukových postupech
   • pro obě dráhy bude publikován požadavek na standardní úhel stoupání 6-10° a na minimální úhel stoupání pro omezení hluku, stejně jako na letišti Praha Ruzyně
   • vzlet ve směru 10 nesmí být veden v celé délce v přímém směru. V tomto přímém směru bude veden pouze v počáteční fázi. Mezi obcemi Panenské Břežany a Bašť z důvodu vyhnutí se zástavbě obce Bašť a Líbeznice následuje zatáčka doleva o 45°, t.j. cca 5 300 m od bodu rozjezdu; dráha letu je navržena tak, aby vedla mimo obec Předboj; napojení na tratě LKPR je na stejném principu jako v případě odletů z dráhy 28
   • pro IFR postupy ve směru RWY 28 realizovat přílet po stejné příletové trati jako pro LKPR a LKKB až do bodu ERASU; potom již samostatný postup pro LKVO, který musí být ve vzdálenosti minimálně 5 NM od bodu dotyku již v přímém směru, s úhlem klesání 3° z minimální letové hladiny 2 500 ft AMSL (cca 450 m nad úrovní letiště); příletová trať na RWY 28 je možná z 3 navigačních bodů IAF SULOV, IAF EKROT a IAF PRAHA; z prvních dvou bodů je možné realizovat CDA přiblížení
   • směr 10 RWY není vybaven pro přesné přístrojové přiblížení a bude prozatím realizován vektorováním letadla řídícím letového provozu; finální řešení přiblížení bude vytvořeno ve spolupráci s ŘLP ČR v souvislosti s finalizací standardních příletových tratí na letiště Ruzyně
   • pro VFR přiblížení na LKVO (mimo přímých přiblížení v ose dráhy, tj. ±15°od osy) proběhne tak, že se letadlo zařadí do řídícím určené polohy na okruhu
 • Monitoring hluku
  • po dosažení 1 400 pohybů proudových letadel za rok budou zahájena reálná měření hluku z leteckého provozu a zbytkového hluku v předpokládaných oblastech a zahájeny práce na finalizaci výběru vhodné lokality a konkrétních monitorovacích bodů, včetně zajištění budoucích smluv o pronájmu měřicích míst
  • po dosažení 1 400 pohybů proudových letadel v charakteristickém letovém období bude v následujícím roce zahájen postupně průběžný monitoring hluku z leteckého provozu a to tak, aby prioritně byl zprovozněn monitorovací bod v lokalitě Panenské Břežany
  • plné nasazení a plná funkce monitorovacího systému kontinuálního monitoringu hluku pro kontrolu navrženého OHP bude při dosažení 2 850 pohybů proudových letadel za rok
  • provoz systému monitoringu hluku bude garantován nezávislou příslušně akreditovanou laboratoří, kontrolován orgánem ochrany veřejného zdraví
  • systém monitoringu hluku bude sloužit k ověření správnosti výpočtového modelu hlukového zatížení území z budoucího provozu letiště a jeho porovnání s reálně naměřenými hodnotami a pro případná opatření na eliminaci hlukového zatížení území
  • systém monitoringu hluku bude mít zajištěn výstup ke zveřejnění výsledků, kontroly a postupů
  • systém monitoringu hluku bude využíván pro informování veřejnosti o hlukové zátěži v okolí letiště, o dodržování podmínek ochranného hlukového pásma a o účinnosti protihlukových opatření
  • systém monitoringu hluku bude využíván k důsledné kontrole dodržování zákonných ustanovení na poli ochrany zdraví obyvatel před hlukem
  • bude zajištěna nezávislá kontrola věcné správnosti provádění monitoringu hluku a výsledků měření (ÚCL, KHS)
  • systém monitoringu hluku bude vybaven predikčním modelem; pokud bude signalizováno, že by mohlo dojít k překročení zákonem stanovených hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory staveb u staveb bytových a rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb, definovaných zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které vznikly před datem účinnosti opatření obecné povahy o ochranném hlukovém pásmu letiště Vodochody, budou provozovateli letiště neprodleně navržena organizační a technická opatření (např. snížení maximálního možného počtu pohybů letadel za rok, úprava vzletových a přistávacích postupů apod.), která zajistí dodržování hlukových limitů pro uvedené chráněné venkovní prostory staveb; tato opatření budou projednána s ÚCL a KHS; provozovatel letiště bude podávat informaci o plnění těchto opatření; zvláštní pozornost bude věnována případu podstatné změny složení leteckého parku
  • predikčnímu modelu bude podroben každý roční letový plán letiště na následující rok; v případě, že bude signalizováno překročení zákonem stanovených hygienických limitů, bude příslušný roční plán upraven tak, aby k překračování limitů nemohlo dojít OHP
  • po uvedení letiště do provozu provést ověření zvukových izolačních vlastností obvodového pláště všech objektů Střední školy letecké a výpočetní techniky; v případě nevyhovění hygienickým limitům je třeba navrhnout dodatečná protihluková opatření na obvodových pláštích objektů školy, u nichž nebudou splněny hygienické limity pro chráněný vnitřní prostor staveb
  • provozovatel letiště Vodochody zajistí na své náklady administrativně technická a organizační opatření při provozu letiště tak, aby nebyly v rámci plochy navrženého OHP překračovány limity hluku pro venkovní chráněný prostor u staveb bytových a rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb, definovaných zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým vzniklo právo užívání k datu účinnosti opatření obecné povahy o ochranném hlukovém pásmu letiště Vodochody; uvedená opatření bude pravidelně konzultovat s Úřadem pro civilní letectví a Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje
  • v rámci provozu letiště Vodochody věnovat v rámci monitoringu pozornost všem stavbám bytových a rodinných domů, stavbám pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobným stavbám, definovaných zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v navrženém OHP, které vznikly před datem účinnosti opatření obecné povahy o ochranném hlukovém pásmu letiště Vodochody, které vyžadují v rámci provozu letiště Vodochody zajištění ochrany v souvislosti s chráněným vnitřním i vnějším prostorem stavby
 • Voda
  • odpadní vody z toaletních systémů letadel budou vypouštěny do samostatné akumulační jímky situované u SO 08; z této jímky budou odpadní vody přečerpávány do vlastní ČOV nebo převáženy autocisternou na smluvní městskou čistírnu odpadních vod s dostatečnou volnou kapacitou
  • na výstupu vod z ČOV LV budou odebírány vzorky a prováděny rozbory akreditovanou laboratoří; četnost vzorkování a rozsah sledovaných ukazatelů stanoví příslušný vodohospodářský úřad
  • provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený Plán opatření pro případ havárie (Havarijní plán) dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách
 • Vegetace
  • zajistit důslednou údržbu a výchovu všech vysázených porostů
 • Ornitologická ochrana
  • v rámci ornitologické ochrany trvale kvalitativně i kvantitativně monitorovat výskyty jednotlivých druhů ptáků a na základě tohoto monitoringu operativně upravovat plán ornitologické ochrany a zpřesňovat konkrétní způsoby jednotlivých zásahů v rámci této ochrany, v rámci operativního vyhodnocování situace preferovat způsob ochrany prostřednictvím sokolovitých dravců; zvláštní pozornost věnovat monitoringu havranovitých ptáků na zimovišti Kralupy/Veltrusy
  • navázat spolupráci (koordinaci) s útvary biologické ochrany na LKPR – některé letové trasy ptáků vedou současně přes LKVO a LKPR; zahájit spolupráci a výměnu zkušeností i s jinými pracovníky biologické ochrany letišť
 • Podmínky pro kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí
  • v případě realizace záměru „Letiště Vodochody“ se stane Veřejný příslib letiště Vodochody ze dne 11.8.2011 závaznou nabídkou kompenzačních opatření pro Sdružení obcí dotčených provozem letiště Vodochody; provozovatel letiště bude aktivně spolupracovat při zřízení Sdružení obcí dotčených provozem letiště Vodochody
  • kompenzace nejvíce hlukově exponovaným obcím Dolany, Bašť a Panenské Břežany ze strany provozovatele letiště směřovat i do zlepšení podmínek školní a předškolní výuky dětí (protihluková opatření na objektech, nižší počet dětí ve třídách, vybavení k výuce, apod.)

Komentáře k posudku

Samotný text posudku uvádí, že záměr bude zejména obtěžovat emisemi hluku, emisemi škodlivých látek a přinese do místa realizace další automobilovou dopravu. Posudek rovněž záměru stanovuje mnohá omezení, jejihž cílem je eliminace negativních aspektů na životní prostředí a životní úroveň obyvatel (zejména otěžování hlukem). Základním takovým omezením je nepřekročitelná hranice 35000 pohybů za rok, která byla stanovena (za jisté nejistoty) tak, aby záměr nepřekračoval legislativní limity.

Zásadní nedostatky posudku lze zejména spatřovat v nerefletování následujících skutečností

 • Hluk
  • Stanovené limity jsou definovány pouze pro kontinuální hlukovou zátěž (tj. způsobem, který je vyžadován českou legislativou), kdy dochází k 24hodinovému průměrování okamžitých emisí hluku (vzlet letadla) s tichem (kdy žádný provoz není). Takové posuzování je vhodné pro perzistentní provozy (dálnice, těžký průmysl), avšak nikoliv pro provozy s nárazovými emisemi. Na základě tohoto "průměru" byl stanoven i limit 35000 pohybů denně.
  • Veškeré hlukové studie počítaly s kontinuálním hlukem, tedy neberou v úvahu značnou směrovost hluku leteckých motorů - 10sekundová silná expozice je během dne průměrována tichem, což v hlukových studií vede k závěru, že mimo nejbližší postiženou oblast (danou osou dráhy) je hluková zátěž zanedbatelná. Ani oponentní studie na tuto nesrovnalost nepoukázaly.
  • Jako problematické se jeví konstatování posuzovatele, že hladinu kumulovaného hluku ze všech zdrojů v oblasti nelze stanovit, neb v modelu hlukové záteže neexistují koeficienty pro jejich přepočet (tj. zjednodušeně nelze "sčítat" hluk z dálnice s hlukem leteckých motorů). To však neznamená, že každý ze zdrojů bude každého člověka obtěžovat zvlášť, ale je to nedostatečnost použitých metodik. Marnou náplastí je expos monitorovací systém, který tento kumulativní hluk bude (od určitého počtu pohybů proudových letadel) hlídat a do budoucna případně dále omezovat celkový počet pohybů letadel.
  • Trajektorie pohybu letadel jsou vedeny optimálně tak, aby byl minimalizován hluk v nejexponovanějších obydlených lokalitách (Dolany, Bášť). Tyto (zejména vzestupové) trajektorie jsou pro každé letiště doporučením, avšak pouze doporučením, které nemusí být (a v praxi nebývá) bezvýhradně piloty respektováno (např. z bezpečnostních důvodů, ale třeba i z důvodů ekonomických - podstatně menší spotřeba paliva ve vyšších výškách, které je optimální dosáhnout co nejrychleji, tedy za maximálního tahu motorů). Tyto naprojektované optimální trajektorie jsou tedy pouze teoretické a na jejich používání má provozovatel letiště minimální vynucovací prostředky. Zároveň prokázání odchylek od těchto trajektorií není jednoduché.
  • Problematická je sestupová trajektorie na RWY28, která se v trojúhelníku obcí Líbeznice, Hovorčovice, Mratín kříží s sestupovou trajektorií na letiště Praha-Ruzyně; při výhledovém provozu paralelní dráhy ruzyňského letiště se průsečík posouvá dále jižněji až k Dřivčicím. To buďto povede ke snížení kapacity obou letišť o 50% a nebo bude sestup na letiště Vodochody posunut na nižší letovou hladinu (letiště Vodochody je blíže), přičemž tato letová hladina musí být udržována tahem motoru až do bodu, kdy se potká s trajektorií udanou dokumentací. Jinými slovy, emise hluku v této trajektorii budou patrně vyšší v důsledku nízkých průletů letadel v leteckých špičkách (Bášť, Panenské Břežany).
  • Problematický počet nočních letů (které jsou dle dokumentace nouzové, neplánované) je stanoven velmi benevolentně na 4 denně, 730 ročně. Do jisté míry lze chápat nutnost takových nouzových letů, avšak nikoliv v tomto rozsahu. Takové pohyby letadel jsou penalizovány příplatkem, avšak postiženým obcím (podle veřejného příslibu letiště Vodochody ze dne 11.8.2011) přísluší kompenzace v úhrnné výši 5000 Kč (penalizace není součástí EIA, neb se jedná o ekonomický aspekt). Při všeobecně známých cenách letištních poplatků je taková penalizace absolutně neodpovídající. Tento bod je problematický i vzhledem k delaraci provozovatele, že chce obsluhovat zejména nízkonákladové a charterové lety a faktu, že dokumentace v charakteristickém období (6 po sobě jdoucích měsíců s nejvyšší zátěží, zpravidla květen-říjen) uvádí průměrně 4 pohyby v noci - tedy nejvýše přípusné maximum je zároveň průměrem, tedy nematematicky řečeno každý den budou realizovány 4 pohyby (tomu odpovídá i plánovaných 16 autobusů Praha-Letiště mezi 22-06 hodinou).
 • Automobilová doprava
  • Závazek vybudování a schválení dálničního přivadeče v místě křížení dálnice I/D8 a III/00087 je uveden v textu posudku, však v návrhu stanoviska tato podmínka chybí (včetně podmínky na jeho zprovoznění před zprovozněním letiště)
  • Posudek označuje stávající autobusové nádraží za předimenzované, souhlasí s vybudouvání nových autobusových zástavek. Objem individuální automobilové dopravy je bagatelizován, neb se předpokládá používání MHD (10km za hranicí města...), na místě se počítá s cca 500 parkovacími místy pro osobní automobily a 6 míst pro autobusy. Ani s jedním výrokem nelze souhlasit.
  • Objem automobilové dopravy je odhadnut na 5500 aut denně, část z nich (a to včetně kamionové) je trasována ze Zdib po již dnes kapacitně nevyhovující silnici II/608. Posuzovatel toto bez povšimnutí akceptuje.

  Fakt, že k realizaci záměru bylo vydáno doporučení na kladné stanovisko, nutně ještě neznamená, že kladné stanovisko bude ministerstvem finálně vydáno. Je otázkou, zda jakýkoliv záměr přesně splňující zákonné normy musí být povolen, i když prokazatelně negativně ovlivňuje životní prostředí; nehledě na to, že již v dnešní době existuje a kapacitně vyhovuje jeho alternativa (EIA MZP090 Paralelní dráha letiště Praha-Ruzyně získalo v roce 2011 kladné stanovisko, navíc realizací letiště Vodochody dojde k nežádoucímu kapacitnímu omezení provozu tohoto již schávelného záměru a k rozmělnění téže zátěže životního prostředí na větší území), tedy nejedná se o záměr ani nutný, ani ve veřejném zájmu, jak tvrdila původní dokumentace. Jinými slovy všechny negativní vlivy záměru vedou pouze ke zbytečnému poškozování životního prostředí a zbytečnému snižování životní úrovně obyvatel v postižených obcích. Ani proklamovaný obchodní model slibující nižší letištní poplatky za tuto ztrátu dle našeho názoru nestojí.

  Momentálně záleží na tom, jak silné se najdou argumenty vyvracející závěry posudku. Poslední písemnou možností je zaslání vyjádření k posudku Ministerstvu životního prostředí do 14.06.2013; úplně poslední šancí bude v blízké budoucnosti nařízené veřejné slyšení, kde každý může uplatnit svůj názor k záměru jako celku.