Připomínky k návrhu 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

09.12.2022

Středočeský kraj aktuálně projednává 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZUR). Aktualizace například obsahuje změnu vedení plánovaných dopravních koridorů vysokorychlostních tratí (VRT). Aktualizace byla veřejně projednána 9.12.2022 a do 7 pracovních dnů je možné podat připomínky. Některé z nich Vám přinášíme.

Každá obec a město má mít svůj Územní plán. Každý kraj musí podle stavebního zákona mít i plán „krajský“. A tím jsou Zásady územního rozvoje (ZUR). Nejsou tolik detailní jako územní plán. Je to jako bychom se na kraj dívali z větší výšky, protože jejich cílem je především mít jasná obecná pravidla rozvoje a zajistit návaznost na plány sousedních krajů. I proto v něm najdete především plánované dopravní stavby, například koridory vysokorychlostních tratí (VRT) ve formě územních rezerv nebo návrhových koridorů v šíří stovek metrů.

ZUR nejsou řešena tak detailně, aby uměly odpovědět např. na výškové řešení staveb (násyp, zářez atd.) či konkrétní zábory pozemků. To řeší další stupně projektové přípravy, případně plány územního rozvoje jednotlivých samosprávných celků. Na straně druhé se schválené ZUR stávají nadřazenou územněplánovací dokumentací, které jsou podřazené dokumentace samosprávných celků přebírat.

Zároveň je ale možné zaslanými připomínkami proaktivně požadovat detailnější prověření v následujících stupních projektové přípravy, tak aby je projektant při svém práci již od počátku zohlednil. Mezi hlavní takové připomínky lze považovat zejména:

Požadavek na komplexní řešení dopravního zatížení území kolem zaústění do území Hlavního města Prahy

Podatel požaduje vymezit pro 10. aktualizaci ZÚR SČK plochu podél vymezeného koridoru D201, ve které bude uloženo prověření změn využití územní studií ve smyslu § 30 stavebního zákona s jejím následným vložením do evidence územně plánovací činnosti.

Podmínky pro pořízení předmětné územní studie budou stanoveny následující:

  • vyhodnocení kapacity stávající dopravní infrastruktury v řešeném území
  • vyhodnocení navýšení kapacity dopravní infrastruktury po realizaci jednotlivých dopravních záměrů obsažených v ZÚR SČK a v územně plánovacích dokumentacích obcí
  • optimalizace dopravních vztahů v řešeném území – řešení návaznosti různých dopravních módů (silniční, železniční, tramvajová), řešení navazujících ploch pro parkování automobilů (P+R)
  • stanovení podmínek pro realizaci dopravních staveb vzhledem k blízkosti obytných území, stanovení případných technických opatření zmírňujících negativní vlivy dopravy na obytná území (hluk, emise) a negativní vlivy na fragmentaci krajiny

Odůvodnění:

Území kolem zaústění do území hlavního města Prahy je v současnosti pod mimořádným rozvojovým tlakem. Realizace VRT a dalších záměrů s vysokou pravděpodobností vygeneruje i další individuální automobilovou dopravu a veřejnou dopravu nejen k prověřovanému VRT Terminálu Sever. Dynamický rozvoj obytné výstavby a průmyslových a logistických areálů zatěžuje stávající dopravní infrastrukturu. V rámci snahy o navýšení její kapacity je v tomto území řešeno hned několik významných dopravních záměrů. Tyto záměry mohou mít sami o sobě, či ve vzájemných souvislostech negativní dopady na obytné části sídel v jejich blízkosti. Dopady mohou spočívat jak v zatížení hlukem a emisemi, tak ve fragmentaci krajiny a snížení prostupnosti území. Detailní stavební řešení těchto staveb by tak mělo být nejprve prověřeno v odborném podkladu, který vyhodnotí výše zmíněné souvislosti a navrhne žádoucí doprovodná opatření.

Obdobná kumulace dopravních systémů nastává v dotčeném území především v okolí obce Zdiby (Silniční okruh kolem Prahy, nová tramvajová trať a související odstavná parkoviště P+R, MÚK exit 1 na dálnici D8 s křížením silnice I/9), v okolí města Odolena Voda a na území obce Kozomín (MÚK exit 9 na dálnici D8 s křížením silnice II/101 – aglomeračního okruhu, železniční tratě 090 a 092). V návaznosti na stávající i plánované dopravní záměry jsou navíc již v současnosti připravovány rozsáhlé záměry průmyslových a logistických areálů. V rámci komplexního posouzení dopadů rozvoje dopravní infrastruktury je třeba vymezit pro tuto územní studii širší řešené území, které komplexně vyhodnotí jak rozvoj plánovaných dopravních záměrů, tak jejich výhledovou kapacitu a nároky na ní vyvolané plánovanými rozvojovými záměry průmyslových a logistických areálů. Dosavadní praxe umísťování těchto významných generátorů dopravy do území jednotlivě je spojeno s rizikem, že ani plánované dopravní záměry nebudou pro zvýšenou dopravy v dotčeném území dostatečné.

Požadavek na vyhodnocení SEA

Podatel požaduje pro změnu koridoru od katastru obce Hovorčovice po katastr města Odolena Voda vymezeného v 10. aktualizaci ZÚR SČK zpracovat SEA.

Odůvodnění:

Měněný úsek neprošel posuzováním vlivu koncepce (SEA), nebyl tedy součástí stanoviska Ministerstva životního prostředí čj. 84529/ENV/11 ze dne 27. 10. 2011 k návrhu „Zásad územního rozvoje Středočeského kraje“. Toto stanovisko v podmínce A v bodě 21 uvádí: Všechny větší investiční záměry v průmyslu, dopravě, obchodu a další vybavenosti, vyvolávající dopravní nároky, budou důsledně posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA, EIA), závěry a doporučení z nich budou převzata do správních řízení a do správních rozhodnutí o jejich umístění a povolení. Vzhledem k absenci SEA na tomto úseku a podmínce Stanoviska Ministerstva životního prostředí je nutné zpracování SEA.

Požadavek na zajištění zmírnění negativních vlivů železničního záměru na obytné části přilehlých sídel

Podatel požaduje důsledně promítnout podmínky pro zmírnění negativních vlivů železniční stavby na všechna sídla dotčená záměrem D201. Bod a článku 128a změnit následovně: (128a) ZÚR stanovují pro koridor železniční dopravy D201 specifické požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování: a) koordinace staveb dopravní a technické infrastruktury v souběžných koridorech ve všech katastrálních územích dotčených záměrem D201.

Odůvodnění:

Opatření pro ochranu přilehlého zastavěného území před negativními vlivy dopravy jsou v navrženém znění 10. aktualizace ZÚR SČK stanovena nedostatečně. V případě záměru D201 nejsou stanoveny žádné požadavky, byť tento záměr prochází v blízkosti všech obytných sídel. Je nutné stanovit požadavky na ochranu před negativními vlivy hlukových a imisních látek.

Požadavek na zajištění kultivace krajiny v okolí obytných sídel

Podatel nesouhlasí s nastavením režimu krajiny sídelní. Požaduje do článku (209) doplnění ustanovení, které zohlední požadavky vyplývající z vyššího nahuštění obytné zástavby v obcích zařazených do tohoto typu krajiny:

  • v území zasaženém koridory vysokorychlostních tratí a rychlých železničních spojení zajistit intenzivnější zásahy do volné krajiny posilující její ekologickou stabilitu a zvyšující možnosti pro každodenní rekreaci obyvatel přilehlých sídel ve volné krajině.

Odůvodnění:

Do krajiny sídelní je zařazeno množství obcí, které mají převážně obytný charakter a představují obytné zázemí hlavního města Prahy. Často jde o obce, které si doposud zachovaly venkovský charakter a vzhledem k jejich velikosti a umístění na dopravní síti není žádoucí tento charakter u nich měnit. V místech, kde se dynamicky rozvíjí obytná zástavba, je nutné obyvatelům těchto sídel zvyšovat nabídku pro každodenní rekreaci ve volné krajině, posilovat krajinné zázemí těchto sídel. Vzhledem k vyšší fragmentaci území způsobené rozvojem obytné a komerční zástavby a související dopravní infrastruktury, je třeba kultivovat krajinu v bezprostředním okolí sídel. Byť by to bylo za cenu záborů zemědělské půdy a její přeměny na krajinu obhospodařovanou méně intenzivním způsobem, popř. ponechanou přírodním procesům.

Požadavek na koordinaci s dalšími záměry

Podatel požaduje do článku (128a) doplnění ustanovení, které zohlední koordinace záměru D201 s dalšími záměry:

  • b) v území zasaženém koridorem D201 při souběhu s dálnicí D8 a při protnutí koridorů se záměry D060 a D017 důsledně zajistit koordinaci pro zajištění propustnosti krajiny a zároveň maximální ochrany sídel.

Odůvodnění:

Pro migraci zvěře, ale i pro zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty a omezení negativních důsledků fragmentace krajiny je nutné zajištění dostatečné koordinace se všemi stávajícími i budoucími záměry.

Požadavek na ochranná opatření

Podatel požaduje do článku (128a) doplnění ustanovení na zajištění ochranných opatření sídel:

  • c) v území zasaženém koridorem D201 zajistit ochranná protihluková a protiemisní opatření.

Odůvodnění:

Pro posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí je nutné zajištění minimalizace vlivů emisí a hlukové zátěže. Za tímto účelem v úsecích s prokázanými vlivy zajistit územní podmínky pro realizaci nezbytných ochranných opatření.

Požadavek na vymezení koridoru VRT Poohří

Podatel požaduje do návrhu (textové i grafické části) zapracovat zaústění VRT Poohří, a to minimálně v režimu územní rezervy.

Odůvodnění:

Vysokorychlostní trať Poohří je navrhována jako odbočná větev k hlavnímu směru Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Je plánována pro smíšený provoz nákladních a osobních vlaků. Studie napojení - zaústění VRT Poohří do koridoru D201 v prostoru mezi obcemi Nová Ves a Ledčice je ze strany Správy železnic zpracována detailně. Je proto v souladu se zásadou územní ochrany tohoto koridoru, zásadou procesní ekonomie a v neposlední řadě zásadou posuzování a hodnocení kumulativních a synergických vlivů, aby zaústění tohoto koridoru a jeho průběh ve Středočeském kraji byl součástí probíhajícího pořizování 10. AZUR Středočeského kraje.

Viz také:

  • Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha –Drážďany
  • VRT Poohří: Trať zároveň umožní spojení stávající trati 092 Neratovice – Kralupy nad Vltavou s tratí 140 Chomutov – Cheb. VRT Poohří začíná na sjezdu z trati 092 u obce Úžice ve středních Čechách, dále pokračuje podél hlavního směru Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, překonává Vltavu a následně se stáčí na východ směrem k Mostu.

Požadavek na vymezení rozsahu tunelu v katastru obce Ledčice

Podatel požaduje do návrhu (textové i grafické části) zapracovat vymezení tunelového vedení záměru v obci Ledčice v celém území obce.

Odůvodnění:

Obec Ledčice by v případě vedení VRT v částečně povrchové variantě byla velmi silně zasažena dvěma liniovými stavbami, s neakceptovatelnými kumulativními a synergickými vlivy. Taková varianta záměru by měla zásadní negativní dopady na pohodu života v obci a zhoršení životního prostředí v území. Tunel v celém katastru obce Ledčice zajistí nulový zábor ploch a plné využití nadzemní části jednotlivých pozemků. Tunelové vedení zajistí minimalizaci vlivů záměru na zdraví obyvatel, ochranu životního prostředí a rozvoj obce. Již na úrovni ZUR lze vymezit části záměru, kde je povinné podpovrchové vedení.


Připomínky k 10. aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraj formuloval Koridor D8, sdružení obcí a spolků (SOS) Koridor D8, které koordinují spolupráci k ochraně svých obyvatel před negativními dopady investičních záměrů s územní působností v širším okolí dálnice D8.