Energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech - závěr zjišťovacího řízení

03.06.2010

Ministerstvo životního prostředí oznámilo závěr zjišťovacího řízení k návrhu Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy. Jednou větou lze konstatovat, že bagatelizace vlivů záměru na životní prostředí ze strany navrhovatele nenašla úrodnou půdu, neboť ministertvo životního prostředí jako ve věci příslušný úřad rozhodlo, že vliv záměru na životní prostředí je významný a tudíž záměr musí být posuzen ve smyslu zákona 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí, jinými slovy, musí být na záměr zpracována tzv. EIA.

Pražský magistrát se dlouhodobě snaží o vymístění pražské Ústřední čističky odpadních vod (ÚČOV) mimo Císařský ostrov, od roku 2009 z EIA na modernizaci ÚČOV vyplývá, že cílovou lokalitou je dnes již zřídkakdy používané kaliště v Drastech. Koncem dubna 2010 byl dotčeným obcím doručen záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy, který navrhuje 2 možnosti - buď vystavět bioplynovou stanici pro 1 600 000 EO (ekvivalentních obyvatel) nebo totálně zmodernizovat stávající technologii (ze současných "havarijních" 5% kapacity ÚČOV na navrhovaných 160%). Porovnání obou dvou variant je shrnuto v článku Spalovna za humny aneb energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech Poznamenejme, že předložený záměr neřeší transport kalu z ÚČOV do Drast (a "vyčistěnou" část zpět) - je tedy navrhovatelem předkládána pouze část záměru. Druhá poznámka směřuje k deklaraci Magistrátu Hl.n. Prahy postavit do roku 2025 spalovnu kalů (spalovna kalů není bioplynová stanice!!!).

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Zjednodušeně lze říci, že každá zásadní stavba musí být posuzována podle zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. Oznamovatel oznámí svůj záměr tzv. příslušnému úřadu, který záměr rozešle ostatním orgánům. Tím začíná zjišťovací řízení, oslovené orgány se vyjádří, zda u záměru chtějí posoudit vliv na životní prostředí. Pokud nikdo nepředloží námitku, oznámení nahrazuje dokumentaci (až na výjimky dané zákonem). Souhrnou analýzou všech připomínek končí zjištovací řízení, výsledek je oznámen všem orgánům, které se do řízení přihlásili.

Orgány již v zjišťovacím řízení mohou vznést své připomínky k záměru, mohou žádat jeho doplnění apod. Je na oznamovateli, aby se s takovými doplněními vypořádal a po té dodal příslušnému úřadu kompletní dokumentaci. Dokumentace je rozeslána ostatním orgánům, které se k ní mohou vyjádřit. Po té je dokumentace včetně vyjádření orgánů posouzena, k posudku se opět orgány vyjádří a posudek je veřejně projednán. Na základě posudku, vyjádření ogránů a veřejného projednání je vydáno stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí.

Energetické využití odpadů a kalů z Prahy v Drastech

Předložený záměr je nyní ve stavu, kdy bylo ukončeno zjišťovací řízení, jehož závěr shledává vliv na životní prostředí jako významný, což je ve značném kontrastu s deklarací oznamovatele, a nařizuje záměr posoudit podle citovaného zákona, tedy je vyžadována EIA (doplnění dokumentace o tento aspekt). Text celého závěru je k dizpozici ve složce na portálu CENIA určené pro záměr Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy.

Příslušný úřad, na základě zaslaných připomínek, požaduje doplnění zejména v oblasti

pouze vybrané body, ostatní zveřejněny v závěru

  • rozšířit záměr o způsob transportu kalu, t.j. o polyfunkční kolektor (který měl být dle představ oznamovatele posuzován separátně)
  • zdůvodnil výběr předložených variant včetně možnosti srovnání i (historických) variant
  • posoudit vliv na veřejné zdraví, doplnit vliv výstavby a provozu na vodní zdroje, emise hluku, pachových částic a sirovodíku na obytnou zástavbu
  • rizika provozu včetně haváriích - požaduje nástin opatření při haváriích
  • doplnit vliv na krajinný ráz, ekosystémy včetně NPR Větrušická rokle

Výhled

Uvedené připomínky bude muset oznamovatel zapracovat do dokumentace a bude muset zohlednit aktuální situaci v okolí záměru. Vzhledem k tomu, že negativní vlivy záměru byly v oznámení bagatelizovány, mělo by dojít k objektivnějšímu posouzení podpořenému seriozními podklady, nikoliv domněnkami. Navíc jsou ve hře i srovnání s další variantami mimo Drasty, které jsou ze dostupných zdrojů jak ekonomicky, tak ekologicky přijatelnější.

Závěr zjišťovacího řízení nařizuje připojit k dokumentaci i přivaděč (již naplánovaný, avšak nepředložený). Další komplikací je dopravní obslužnost - jak z pohledu na aktuální stav komunikací, tak z pohledu provozu a ekonomických parametrů záměru - obě dvě předkládané varianty vyprodukují mnoho stabilizovaného kalu - "odpadu", který je nutné nějam odvést. V tomto úhlu pohledu alarmujím způsobem nabízí (v souladu s deklarací magistrátu) vybudovat v bezprostředním okolí (tak, aby nebylo nutné nic nikam odvážet) spalovnu kalů - zařízení, které by zbylé (libovolnou navrhovanou variantou) stabilizované kaly skutečně zlikvidovalo. Není složité, byť spekulatvně uhádnout, kde by takové zařízení mohlo stát a proč obě varianty nevyužívají celý areál stávajícího kaliště (samotná spalovna není nikterak rozměrově velká, vejde se cca do 1.5 ha).

Je tedy rozumné vedle stávajícího řízení strategicky analyzovat všechny (a to i budoucí) varianty, nedovolit oznamovateli rozdrobit záměr na dílčí, postupně realizované podprojekty a pokusit se zabránit jakékoliv intenzifikaci současného stavu kaliště v Drastech. Tyto cíle si klade i Petice NE rozšíření kaliště Drasty, ke které se můžete připojit i Vy svým podpisem.