Poznámky k příspěvku

MZP257 - Vodochodské letiště - Kladné stanovisko

Ministersvo životního prostředí vydalo kladné stanovisko při posuzování vlivu na životní prostředí EIA záměru MZP257 Vodochoské letiště. Kladné stanovisko se opírá o níže uvedené maximální parametry záměru a definuje mnohá omezení. Ta vychází z návrhu kladného stanoviska posuzovatelem záměru a pramálo reflektují požadavky postižených obcí, občanů a občanských sdružení.

 • řízení EIA: MZP257 Vodochodské letiště
  • Celkový počet pohybů letadel za rok: 35 000
  • Počet letových dnů za rok: 365
  • Průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr): 96
  • Průměrný počet pohybů v charakteristickém letovém dni: 141
  • Maximální počet opožděných příletů v noční době (22:00 - 24:00) za rok: 730
  • Maximální počet opožděných příletů v noční době (22:00 - 24:00) za kalendářní den: 4
  • Počet pohybů letadel v noční době (24:00 - 6:00): 0
  • Průměrný denní počet letů s využitím letištního provozního okruhu v charakteristickém letovém dni: 5
  • Plánovaný roční počet odbavených cestujících: 3 500 000
  • Průměrný denní počet odbavených cestujících: 9 600
  • Počet odbavených cestujících ve špičkovém dni: 16 780
  • Počet odbavených cestujících ve špičkové hodině: 1 200
  • Celkový počet parkovacích míst: 572
  • Celkový počet stání pro autobusy: 6
 • podmínky pro provoz letiště:
  • Přibližovací světelnou soustavu a návěstidla dotykové zóny RWY rozsvěcovat jenom po nezbytnou dobu před přistáním letadla; přibližovací světelnou soustavu vybavit směrovými návěstidly - světelný paprsek bude vyzařován pouze ve směru definovanémv předpisu L14.
  • Z hlediska zajištění odpovídající úrovně provozní bezpečnosti udržovat na letišti pohybovou plochu kontinuálně tak, aby byla zajištěna její naprostá čistota a bezprašnost; letiště bude mít zaveden a propracován systém důkladné údržby a čištění pohybové plochy; v provozní době bude probíhat průběžné čištění a mytí pohybové plochy letiště pro zajištění odpovídající úrovně provozní bezpečnosti.
  • V rámci prováděné údržby letištních ploch pravidelně odgumovávat zatížené letištní plochy; vlastní odstraňování pogumování provádět vysokým tlakem vody za použití speciálních vozidel vyvinutých pro práci bez chemikálií; tato vozidla budou vybavena vlastním zdrojem napájení, odsávacím systémem a hydraulickým pohonem, který umožňuje pojezd nejnižšími rychlostmi.
  • Letiště Vodochody budou využívat pouze letadla s rozpětím křídel do 36 m, s výjimkou ojedinělých letů nezbytných pro zajištění výrobního programu AERO Vodochody AEROSPACE, a. s., (dle historických dat lze předpokládat cca 4 lety za rok).
  • Letiště Vodochody budou využívat pouze letadla certifikovaná podle ICAO Annex 16/1, část II, u kterých součet hodnot rozdílu hlukových hladin uvedených v osvědčení hlukové způsobilosti od odpovídajících limitních hodnot podle příslušné hlavy časti II dokumentu ICAO Annex 16/1 je větší než 4,9 EPNdB; tato podmínka neplatí pro letadla s maximální vzletovou hmotností nižší než 9 tun a pro letadla, která využijí letiště Vodochody v souvislosti s výrobním programem AERO Vodochody AEROSPACE, a. s.; tato výjimka nezbavuje provozovatele letadel povinnosti používat provozní postupy, které jsou z hlediska hlukových dopadů co nejšetrnější vůči okolí letiště.
  • Na letišti Vodochody bude uskutečněno maximálně 35 000 pohybů letadel za rok, přičemž pohybem letadla se rozumí start nebo přistání letadla.
  • Při plánování využití letiště a uzavírání smluvních vztahů s jednotlivými dopravci s ohledem na minimalizaci vlivů hluku v ukazateli LDVN směrovat hlavní využití letiště v kategorii dopravních letadel, vojenských letadel a vrtulníků do denní doby 6:00 – 18:00 hodin, v době večerní (18:00 – 22:00 hodin) plánovat pouze nezbytné pohyby letadel.
  • V noční době, tj. od 22:00 do 06:00 hodin ráno, nebudou realizovány žádné starty, nebudou plánována žádná přistání, nebude prováděno okruhové (zejména výcvikové) létaní; provoz letiště v noční době bude omezen maximálně do 24:00 hodin (tj. 22:00 do 24:00 hodin) a to pouze pro neplánované zpožděné přílety; počet takovýchto příletů nesmí překročit max. 4 pohyby za jeden kalendářní den a 730 pohybů za jeden kalendářní rok;
  • V době od 24:00 do 06:00 hodin bude letiště pro vzlety a přistání uzavřeno
  • V rámci pozemních operací letadel respektovat
   • podmínky:
    • motorové zkoušky dopravních letadel v jiném než volnoběžném režimu provádět pouze na stanoveném a nově vybudovaném motorovém stání s patřičnými protihlukovými opatřeními, a to pouze v denní době od 6 do 18 hodin; ve večerních hodinách (18:00 do 22:00 hodin) pouze ve výjimečných případech; v případě víkendů budou motorové zkoušky povoleny pouze v době od 9:00 do 18:00 hodin;
    • brzdění reverzací tahu minimalizovat pouze na stavy nouze, v noční době nepoužívat vůbec s výjimkou případů, kdy je to nutné z bezpečnostních důvodů
    • provoz pomocných energetických („APU“) jednotek bude povolen pouze na dobu nezbytně nutnou pro připojení pozemního zdroje energie
    • zákaz provádění jakýchkoliv motorových zkoušek v noční době.
  • Na letišti bude zaveden systém CDM (Collaborative Decision Making), který umožní optimalizovat okamžik spuštění motorů a minimalizovat dobu chodu leteckých motorů na zemi.
  • Postupy po vzlety a přistání budou respektovat
   • zásady:
    • vzlet ve směru 28 nesmí být především pro kategorie dopravních letadel, vojenských letadel a vrtulníků realizován v přímém směru; odlet je odkloněný ihned po vzletu o 15° doleva; tento postup eliminuje přelet přes centrální část obce Dolany. Potom letadlo pokračuje kurzem přibližně 270°, jeho řízení přebírá Řízení letového provozu ČR a bude napojeno na odletové tratě z letiště LKPR (kódové označení letiště Ruzyně; dále jen „LKPR“)
    • způsoby provedení vzletu, odletu, příletu a přistání upravovat podle moderních poznatků o protihlukových postupech
    • pro obě dráhy publikovat požadavek na standardní úhel stoupání v rozsahu 6-10° a na minimální úhel stoupání 5° pro omezení hluku, stejně jako na LKPR
    • vzlet ve směru 10 nesmí být veden v celé délce v přímém směru. V tomto přímém směru bude veden pouze v počáteční fázi. Mezi obcemi Panenské Břežany a Bašť z důvodu vyhnutí se zástavbě obce Bašť a Líbeznice následuje zatáčka doleva o 45°, tj. cca 5 300 m od bodu rozjezdu; dráha letu je navržena tak, aby vedla mimo obec Předboj; napojení na tratě LKPR je na stejném principu jako v případě odletů z dráhy 28;
    • pro lety podle přístrojů (Instrument Flight Rules - „IFR“) ve směru RWY 28 realizovat pravidla pro přílet po stejné příletové trati jako pro LKPR a LKKB (LKKB – kódové označení letiště Kbely) až do bodu ERASU (ERASU – radionavigační bod zahájení přiblížení pro LKPR); potom již samostatný postup pro LKVO, který musí být ve vzdálenosti minimálně 5 námořních mil od bodu dotyku již v přímém směru, s úhlem klesání 3° z minimální letové hladiny 2 500 stop nad mořem (cca 450 m nad úrovní letiště); příletová trať na RWY 28 je možná z 3 navigačních bodů IAF SULOV, IAF EKROT a IAF PRAHA; z prvních dvou bodů je možné realizovat CDA přiblížení (přiblížení kontinuálním sestupem)
    • směr 10 RWY není vybaven pro přesné přístrojové přiblížení a bude prozatím realizován vektorováním letadla řídícím letového provozu; finální řešení přiblížení bude vytvořeno ve spolupráci s Řízením leteckého provozu České republikyv souvislosti s finalizací standardních příletových tratí na letiště Ruzyně
    • dle pravidel pro let za viditelnosti („VFR“) přiblížení na LKVO (mimo přímých přiblížení v ose dráhy, tj. s maximální odchylkou ±15° od osy dráhy) proběhne tak, že se letadlo zařadí do řídícím určené polohy na okruhu a přistává po definovaném okruhu.letové výšky malého okruhu musí být dodrženy minimálně 350 m AGL (nad zemí) a na velkém okruhu 600 m AGL.
  • Po dosažení 1 400 pohybů proudových letadel za rok (cca 5% konečné kapacity) zahájit reálná měření hluku z leteckého provozu a zbytkového hluku v předpokládaných oblastech a zahájit práce na finalizaci výběru vhodné lokality a konkrétních monitorovacích bodů, včetně zajištění budoucích smluv o pronájmu měřicích míst.
  • Po dosažení 1 400 pohybů proudových letadel v charakteristickém letovém období (cca 5% konečné kapacity) bude v následujícím roce zahájen postupně průběžný monitoring hluku z leteckého provozu a to tak, aby prioritně byl zprovozněn monitorovací bod v lokalitě Panenské Břežany.
  • Plné nasazení a plná funkce monitorovacího systému kontinuálního monitoringu hluku pro kontrolu navrženého OHP bude při dosažení 2 800 pohybů proudových letadel za rok (cca 10% konečné kapacity).
  • Provoz systému monitoringu hluku bude garantován nezávislou příslušně akreditovanou laboratoří a kontrolován orgánem ochrany veřejného zdraví.
  • Systém monitoringu hluku bude sloužit k ověření správnosti výpočtového modelu hlukového zatížení území z budoucího provozu letiště a jeho porovnání s reálně naměřenými hodnotami a pro případná opatření na eliminaci hlukového zatížení území.
  • Systém monitoringu hluku bude mít zajištěn výstup ke zveřejnění výsledků, kontroly a postupů.
  • Systém monitoringu hluku bude využíván pro informování kompetentních orgánů státní správy, dotčených obcí a veřejnosti o hlukové zátěži v okolí letiště na internetu, o dodržování podmínek OHP a o účinnosti protihlukových opatření.
  • Systém monitoringu hluku bude využíván k důsledné kontrole dodržování zákonných ustanovení na poli ochrany zdraví obyvatel před hlukem
  • Zajistit nezávislou kontrolu věcné správnosti provádění monitoringu hluku a výsledků měření (Úřad pro civilní letectví, KHS Středočeského kraje).
  • Systém monitoringu hluku vybavit predikčním modelem; pokud bude signalizováno, že by mohlo dojít k překročení zákonem stanovených hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb stanovených v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., které vznikly před datem účinnosti opatření obecné povahy o OHP letiště Vodochody, budou provozovatelem letiště neprodleně navržena organizační a technická opatření (např. snížení maximálního možného počtu pohybů letadel za rok, úprava vzletových a přistávacích postupů apod.), která zajistí dodržování hlukových limitů pro uvedené chráněné venkovní prostory staveb; tato opatření budou projednána s Úřadem pro civilní letectví a KHS Středočeského kraje; provozovatel letiště bude podávat informaci o plnění těchto opatření, kterými musí být zajištěno bezpečné plnění hygienických limitů; zvláštní pozornost bude věnována případu podstatné změny složení leteckého parku.
  • Predikčnímu modelu bude podroben každý roční letový plán letiště na následující rok; v případě, že bude signalizováno překročení zákonem stanovených hygienických limitů, bude příslušný roční plán upraven tak, aby k překračování limitů nemohlo dojít; v případě prokazatelného překročení zákonem stanovených hygienických limitů bude provoz záměru zastaven či přerušen do doby řádné nápravy.
  • Po uvedení letiště do provozu provést ověření zvukových izolačních vlastností obvodového pláště všech objektů Střední školy letecké a výpočetní techniky; v případě nevyhovění hygienickým limitům navrhnout dodatečná protihluková opatření na obvodových pláštích objektů školy, u nichž nebudou splněny hygienické limity pro chráněný vnitřní prostor staveb.
  • Provozovatel letiště Vodochody zajistí na své náklady administrativně technická a organizační opatření při provozu letiště tak, aby nebyly překračovány limity hluku v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb stanovených v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.; uvedená opatření bude pravidelně konzultovat s Úřadem pro civilní letectví a KHS Středočeského kraje.
  • V rámci provozu letiště Vodochody věnovat v rámci monitoringu hluku pozornost všem stavbám bytových a rodinných domů, stavbám pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobným stavbám definovaným zákonem č. 258/2000 Sb., které vyžadují v rámci provozu letiště Vodochody zajištění ochrany v souvislosti s chráněným vnitřním i vnějším prostorem stavby.
  • Provozovatel letiště bude aktivně spolupracovat při zřízení Sdružení obcí dotčených provozem letiště Vodochody; nabídka kompenzačních opatření bude vycházet z Veřejného příslibu letiště Vodochody ze dne 11. 8. 2011; aktualizace kompenzačních opatření za zvýšení vlivů na životní prostředí bude směrována do posílení plateb za jednoho cestujícího, resp. za jeden pohyb letadla v povoleném režimu; kompenzace za porušení podmínek („nákup výjimek“) budou vyloučeny; nepočítat s tím, že výjimky z podmínek stanoviska EIA jsou možné.
  • Kompenzace nejvíce hlukově exponovaným obcím Dolany, Bašť a Panenské Břežany ze strany provozovatele letiště směřovat nejen do oblasti životního prostředí a veřejného zdraví, ale i do zlepšení podmínek školní a předškolní výuky dětí (protihluková opatření na objektech, nižší počet dětí ve třídách, vybavení k výuce, apod.) a dalších opatření ke zlepšení kvality bydlení.