Ministerstvo životního prostředí definitivně zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody

29.10.2014

Společnost Penta, která se snaží rozšířit Vodochodské letiště o veřejný provoz, podala rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí revokovat souhlasné stanovisko EIA. Ministerstvo tento rozklad odmítlo, potvrdilo svůj nález, že proces EIA neproběhl podle všech regulí a všechny vznesené připomínky nebyly uspokojivě vypořádány.

Studie vlivu záměru na životní prostředí (tzv. EIA) MZP257 Letiště Vodochody získala souhlasné stanovisko napříč faktu, že posuzovatel studie nedostatečně vypořádal připomínky vznesené v průběhu řízení. Okolní postižené obce i občanská sdružení upozorňovala, že na mnohé vznesené námitky nebyl brán zřetel; posuzovatel na ně například odpověděl odůvodněním, že se připomínka zamítá, protože se investor takto nerozhodl; což lze stěží označit jako přínosné vypořádání se s námitkou.

Iniciativa Stop letišti Vodochody sdružující zejména postižené obce podala proti udělení souhlasného stanoviska protest a požadovala přezkoumání procesu EIA, zda posuzování probíhalo podle všech zákonných regulí. Upozorňovala na možné nestandardní chování dotčených orgánů ve prospěch společnosti Penta a možné paralely s chováním společnosti Penta na Slovensku. Ministrem jmenovaná komise nakonec dala za pravdu protestující straně, shledala v procesu závažná pochybení a doporučila ministrovi souhlasné stanovisko k EIA Vodochodské letiště zrušit. Ministr se s tímto závěrem komise ztotožnil a souhlasné stanovisko v polovině června 2014 revokoval.

Komise identifikovala zásadní pochybení při vyhodnocování námitek v oblasti

  • hydrogeologické situace v areálu letiště (a na připomínky vznesené v průběhu hodnocení EIA oznamovatel nebral zřetele), kdy není patrné, zda navržené řešení zasaku a odvodu (nejen srážkových) vod je dostatetečné a nadlimitně neovlivňuje spodní vody
  • hlukové záteže, kdy nebyly vyhodnoceny tzv. synergické vlivy ostatních zdrojů hluku; tato připomínka byla vznesena i naším občanským sdružením, viz náš Komentář o odmítnutí posudku a odpověď posuzovatele ve smyslu "máme dvě hlukové studie, které hodnotí hlukovou zátěž z leteckého provozu, avšak uvažování jiných zdrojů není díky odlišným charakteristikám korektní", které sami o sobě o skutečné hladině obtěžujícího hluku kumulovaného z více zdrojů (např. dálnice) neříká vůbec nic. Tyto hlukové studie jsou pro rozšíření letiště klíčové, neboť z nich byl určen maximální povolený počet vzletů a příletů tak, aby těsně odpovídal zákonné hranici.

Penta se proti revokaci souhlasného stanoviska ohradila (znemožnila jí další přípravu územněplánovací dokumentace k letišti), rozhodnutí o revokaci označila za bezprecedentní a veřejně hrozila právními kroky včetně arbitráže. Neveřejně podala rozklad k revokaci stanoviska.

Ministr na konci října rozklad společnosti Penta proti revokaci souhlasného stanoviska zamítl a podle veřejně dostupných dat trvá na původním stanovisku, že výše uvedené dva okruhy připomínek nebyly dostatečně vypořádány, což je zákonnou podmínkou pro udělení jakéhokoliv finálního stanoviska.

Důsledkem zamítnutí rozkladu je, že se dokumentace EIA vrací oznamovateli k dopracování, z pohledu zákona opět na začátek. Pro okolní obce postižené záměrem to znamená, že agresivní a v některých aspektech arogantní styl prosazování modernizace Vodochodského letiště ani zjevná shovívavost posuzovatele dokumentace společnosti Penta nakonec nepomohly, byť se to ukázalo příslovečně dost minut po dvanácté.....