Studie kanalizace a ČOV Větrušice

Obec Větrušice předložila studii odkanalizování celé obce včetně výstavby čistírny odpadních vod nad požární nádrží. Splašková kanalizace je pokud možno plánována jako gravitační, při nepříznivých výškových poměrech pak gravitační kanalizace ústí do čerpacích šachet. Předpokládaná cena je 71,7 mil Kč s DPH, harmonogram počítá s realizací mezi 2Q a 4Q/2018, kolaudaci 4Q/2019. Kanalizace je dimenzována na 1000 obyvatel, výchozím stavem je 604 trvale hlášených obyvatel.

22.01.2020 00:31:05