Nových 16ha hal ve Zdibech předmětem oznamovacího řízení EIA

2.5.2016

Předmětem oznamovacího řízení jsou skladovací haly (s povolenou tzv. nerušící výrobou) umístěné ve Zdibech těsně severovýchodně od MUK Zdiby. Studie se sice opírá o oznámení přechozího záměru - reprezentativní areál pro společnost Mazda - nově oznámený záměr na 16ha orné půdy předpokládá výstavbu dvou hal generující 800 osobních a 800 nákladních automobilů denně. Takové zvýšení dopravní zátěže bude mít následky v celém mikroregionu Klecanska.

Odkazy

Společnost Goodman oznámila záměr ve Zdibech vybudovat na 15.27 ha dvě velké haly, které mohou být využity nejen jako skladovací, ale též k tzv. nerušící výrobě. Společnost v oznámení záměru uvádí, že se jedná jen o rozšíření záměru původního - na pozemcích jihovýchodně od kruhové křižovatky ve Zdibech vybudovat reprezentativní areál společnosti Mazda - ten má platné územní rozhodnutí a na část areálu je vydáno i platné stavební povolení. Případná realiazace nově oznámeného záměru přivede dalších 1600 aut, záměr počítá s zaměstnáním 800 lidí, druhou polovinu přidané dopravní zátěže pak představují nákladní automobily. Případnou realizací záměru značně naroste dopravní zátěž, studie sic předpokládá výhradní využívání trasy přes kruhový objezd - ten je ale i dnes v dopravních špičkách značně přetížen.

Umístění záměru (z dokumentace) Vizualizace záměru (z dokumentace) Kolabující doprava při ranní špičce (zdroj: doprava.idnes.cz)

Záměr je nyní ve stavu, kdy je oznámen podle zákona 100/2001Sb O posuzování vlivů na životní prostředí a každý má právo se k oznámení vyjádřit, přičemž příslušný úřad (zde Středočeský kraj) bude následně zjišťovat, zda záměr může mít významné vlivy na životní prostředí, přičemž přihlíží k

 • povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,
 • okolnosti, zda záměr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot v daném území
 • obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků

Vyjádření je možné zaslat písemně příslušnému úřadu a to do 20 dnů od zveřejnění záměru. Tato lhůta končí v neděli 8.5., při zasílání vyjádření poštou by razítko pošty nemělo být pozdější než pondělní.

Několik důvodů, proč by měl záměr být posouzen v řízení EIA

Řízení EIA (zjišťování vlivu na živostní prostředí) posuzuje celkový vliv záměru na své okolí. Pakliže by záměr měl enormně negativní vliv na životní prostředí, v procesu EIA získá nesouhlasné stanovisko. To znamená pro záměr nepřekročitelný stop (například takto dopadla EIA MZP298 Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - likvidace pražských kalů a odpadů na Drastech). V opačném případě může proces EIA stanovit podmínky, za kterých je možné záměr realizovat (např. EIA MZP257 Vodochodské letiště). Splnění těchto podmínek je pak vyžadováno při další přípravě projektové dokumentace (územní rozhodnutí, stavební povolení). Nebude-li záměr posouzen, nebudou stanoveny ani žádné (třeba investorovi nepříjemné) podmínky.

Na základě analýzy dokumentace oznámení náš spolek došel k závěru, že záměr bude mít významný vliv na životní prostředí (ať již primární, či sekundární). Mezi důvody, proč žádat podrobné posouzení záměru, dle našeho názoru patří, že:

nově posuzovaný záměr co do velikosti nelze srovnávat s původním záměrem vybudování reprezentativního areálu pro společnost Mazda zejména administrativního charakteru; naopak nový záměr si klade za cíl vybudovat skladové haly, přičemž zde připouští i jakoukoliv nerušící výrobu.

záměr není v souladu s územním plánem Zdib, neboť dokumentace udává celkovou funkční plochu 15,27 ha (celkovou pak 17,42 ha), avšak zastavěná plocha je uváděna jako 7,62 ha pro budovy a 5,29 ha pro zpevněné plochy a komunikace. Zastavěná plocha tedy představuje cca 84,5% z funkční plochy, přičemž území plán připouští nanejvýše 50% zastavěnost.

záměr nebyl důsledně vyhodnocen z pohledu kumulativních a synergických vlivů, neboť dokumentace uvádí, že vyjma průmyslového areálu Stará pošta Zdiby nejsou uvažovány jiné stavby. Opomíjí tak jednoho z největších zdrojů znečištění – dálnici I/D8. Tento zdroj již dnes převyšuje některé emisní limity.

záměr nebyl důsledně vyhodnocen z pohledu kumulativních a synergických vlivů, neboť dokumentace uvádí, že vyjma průmyslového areálu Stará pošta Zdiby nejsou uvažovány jiné stavby. Opomíjí tak aktuální průmyslový park P3 Park D8 - Zdibsko, který již dnes generuje nemalou dopravní zátěž.

dopravní situace nebyla v dokumentaci dostatečně vyhodnocena. Dokumentace uvádí odhad intenzity dopravní zátěže na ulici Pražské (komunikace II/608) na 16014 automobilů denně, odhad však vychází z údajů z roku 2010. Dopravní studie nereflektuje místní vývoj dopravní situace – od roku 2010 došlo k vybudování obchvatu Líbeznic (silnice I/9) a tudíž většina provozu je nově směřována přes MUK Zdiby (namísto původního trasování přes II/243). Aktuální intenzita dopravy na I/9 tak není studií vůbec reflektována.

dopravní situace nebyla v dokumentaci dostatečně vyhodnocena, neboť nebere v úvahu od roku 2010 intenzivně se rozvíjející obytnou zástavbu nejen v mikroregionu Klecanska, ale i v celém severním okraji Prahy.

dopravní situace nebyla v dokumentaci dostatečně vyhodnocena, neboť nebere v úvahu dopravní opatření regulující dopravní zátež v ulici Ústecká, Praha na silnici II/608 (snížení počtu jízdních pruhů), realizované v minulém roce. Toto omezení sic oddálilo zdroj emisí školivých látek z automobilové dopravy mimo Prahu, avšak přeneslo jej do Zdib.

nedostatečné vyhodnocení dopravní situace může vést ke nepodloženým závěrům hlukové a rozptylové studie, která uvažuje synergické vlivy pouze z průmyslového areálu Stará pošta Zdiby. Kruhová křižovatka u MUK Zdiby (dálnice I/8, silnice I/9 a II/608) je již dnes totálně přetížena, v ranních špičkách se ve směru od Klíčan tvoří značné kolony. Díky změně dopravního režimu v ulici Ústecká, Praha (pokračování Pražské ulice směr Praha) tato kolona již nyní dosahuje až ke kruhovému objezdu. Toho důsledkem obyvatelé Klecanska začínají preferovat průjezd obcí Zdiby (ulice Průběžná), s dalším zvýšením provozu o 1600 aut denně lze očekávat nárůst dopravy i v této relaci. Tento aspekt ovlivnění záměrem ignoruje jak dopravní, tak návazné rozptylové a hlukové studie.

předložená dopravní studie vede k nadsazeně optimistickým závěrům – v poslední době posuzované záměry intenzitu MUK Zdiby označovaly jako problematickou (např. MZP298 – negativní stanovisko EIA v roce 2012), podmínka souhlasného stanoviska EIA MZP257 Vodochodské letiště (2014)) Pokud samotný záměr má zhoršit kvalitu dopravní obslužnosti ze stupně A na stupeň B při uvažování podstatně nižších vstupů z roku 2010, jaká kvalita dopravní obslužnosti může být zaručena, když i dnes ve špičkách dosahuje provoz reálně stupně 3-4. Předložená dopravní studie tato fakta ignoruje a naopak blízkost MUK Zdiby deklaruje jako výhodu.

předpoklad nulového nárůstu nákladní dopravy po silnici II/608 ve směru od areálu na Prahu není správný – má-li být v areálu vybudováno logistické centrum, jeho spojení s Celním úřadem Zdiby je více než žádoucí.

předpoklad nulového nárůstu nákladní dopravy po silnici II/608 ve směru od areálu na Prahu není správný – jelikož veřejně deklarovaným záměrem kraje je vybudování pražského okruhu v jižní variantě, při jejíž realizaci patrně alespoň částečně bude docházet k trasování nákladní automobilové dopravy na MÚK Dolní Chabry (tedy v uvedeném směru). Z uvedených důvodů nelze vyloučit pohyb nákladních automobilů na této části komunikace, jak je tvrzeno v předloženém oznámení.

rozptylová a hluková studie dostatečně nereflektují ostatní relevantní zdroje hluku, například letecký provoz (letiště Ruzyně, letiště Vodochody).

do seznamu blízkých chráněných území byla opomenuta EVL Větrušické rokle, vzdálená 5km severozápadním směrem.

S realizací záměru nesouhlasím, co mohu udělat?

Využijte svého práva se k záměru vyjádřit:

 1. vraťte se k důvodům uvedeným výše a zaškrněte ty, se kterými se ztotožňujete.
 2. vyplňte svoji adresu
  jméno a příjmení
  ulici a číslo popisné
  PSČ a obec
 3. stiskněte tlačítko , které vám připraví dopis. Chcete-li, překopírujte si jej a upravte podle svých představ. Dopis pak pošlete na shora uvedenou adresu - Středočeský kraj, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.