Usnesení o revokaci souhlasného stanoviska EIA Letiště Vodochody

Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 156 odst. 2, § 98 a § 97 odst. 3 správního řádu ruší své stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve věci záměru „Letiště Vodochody“. Stanovisko se ruší s účinky ode dne, kdy bylo vydáno.

22.01.2020 01:31:04


Datum: 13.06.2014