Poznámky k příspěvku

Ministerstvo životního prostředí zrušilo souhlasné stanovisko EIA pro Letiště Vodochody

[Zdroj: www.mzp.cz]

Na základě četných podnětů od starostů, občanů, občanských iniciativ i odborníků přistoupilo Ministervo životního prostředí k přeskumu dříve vydaného souhlasného stanoviska k EIA Vodochodské letiště. Přeskum ukázal na závažné nedostatky mající zásadní dopady na životní prostředí, a konstatoval, že jejich nedostatečné vyhodnocení mohlo mít zásadní vliv na povahu stanoviska. Na základě zjištění o vadách stanoviska ministerstvo původní souhlasné stanovisko zrušilo.

 • uvádí, že: Ministervo životního prostředí
  • rozhodlo o: Zrušení souhlasného stanoviska k EIA Vodochodské letiště
   • v souladu s ustanovením: Správní řád, § 156 odst. 2. a § 98
   • stanovisko: souhlasného stanoviska k EIA Vodochodské letiště
   • odůvodnění:
    • nedostatečné vypořádání připomínek v několika aspektech
     • konktétně:
      • aspekty vodního hospodářství
       • nevyhovující:
        • vyhodnocení hydrogeologické situace
        • způsob odvodnění letiště
       • není přesvědčivě a logicky vysvětlena garance pro: zasakování vod, popř. jejich odtok kanalizací
        • tak, aby oblast nebyla:
         • zasažena podmáčením
         • sesuvy území
         • rizikem kontaminace vody vzhledem ke starým ekologickým zátěžím v místech vsaku
       • není prokázána technická realizovatelnost navrženého řešení
      • aspekt posouzení vlivů hlukové zátěže
       • nevyhovujíví: nesprávné vyhodnocení hlukových limitů
        • zejména: zcela nedostatečné zohlednění stávající nadlimitní hlukové zátěže
         • zdroj: doprava na pozemních komunikacích
    • nedostatky mají zásadní dopady na životní prostředí
     • proto: jejich nedostatečné vyhodnocení mohlo mít zásadní vliv na povahu stanoviska
   • možnost oznamovatele podat rozklad:
   • po nabytí právní moci: bez souhlasného stanoviska EIA nebude moci oznamovatel pokračovat v dalších krocích vedoucích k realizaci záměru