Středočeský kraj plánuje nové zásady územního rozvoje.

18.04.2011

Od prvního dubna je k dispozici návrh nových zásad územního rozvoje. Dokument mimo jiné vyjmenovává nově zamýšlené stavby (respektive jejich koridory), které mají zásadního dopadu na celý region. Například zmiňuje obchvat Prahy, modernizaci letiště Ruzyně a Vodochody i modernizaci silnice I-9 včetně jejího dálničního připojení.

Zásady územního rozvoje jsou závazným dokumentem pro nižší územně plánovací dokumentaci včetně územního plánu celého Středočeského kraje. Zásady obsahují hlavní rysy celé koncepce, reflektují i (např. i demografické) požadavky obyvatel i prvky ochrany životního prostředí. Jinými slovy uvádí zásadní stavby a vymezuje území požívající různé stupně ochrany. V mnohých aspektech zásady přebírají plánované stavby z příslušných vyšších územních celků, v případě mikroregionu Klecanska pak z Pražského regionu.

Doprava a energie


Infrastruktura v okolí

V mikroregionu Klecanska zásady jmenují několik významných dopravních staveb a produktovodů:

 • Obchvat Prahy (stavba D-001) je veden ve své jižní variantě, tedy jižně od Hovorčovic, s křížením s D8 u Ďáblické skládky, jižně od Zdib (za celnicí), přes Dolní Chabry a Suchdol. Je chápán jako externí propojení severních části hl. města a jeho primárním účelem je redukce požadované kapacity na transitní dopravu v městském okruhu (Blanka). Jižní varianta je v souladu jak s krajským, tak místními (Zdiby, Horoměřice) územními plány; navíc je již cca 50 let stabilizovaná.
  Severní varianta vede celá po území Středočeského kraje, vyžadovala by další investice do infrastruktury; z pohledu kraje je v zásadním rozporu s plánovací dokumentací. Neb jižní varianta je plánována tunely, bude minimalizována velikost (exhalacemi) zasaženého území. Naopak severní varianta by obnášela znehodnocení kvality přírodního a obytného prostředí, jenž je inhibitorem současného růstu v této oblasti. [ Detaily: Veřejná dopravní infrastruktura, strana 57]
 • Modernizace I.9 (stavba D-017) včetně přebudování dálničního připojení ve Zdibech na 4 mimoúrovňové křižovatky.
 • Dálniční sjezd Odolená Voda (stavba D-006)
 • Modernizace silnice II/101 a II/240 (stavby D-057, D-058, D-059 a D-060) nejen jako městský obchvat Kralup nad Vltavou.
 • Letiště Ruzyně bude rozvíjeno ve smyslu vybudování paralelní dráhy a železničního připojení s přímou konekcí na rychlíkové spoje (Praha Hl.n.). Krom rozvoje letiště Ruzyně se všechny ostatní plochy pro leteckou dopravu počítají jako stabilizované.
 • Letiště Vodochody je uvažovano jako mezinárodní neveřejné (tedy stávající status). Zásady počítají s možností rozvoje i letišť v okolí Ruzyně, které by mohla převzít významný podíl výkonů nízkonákladových společností, zde jmenují i Vodochody. [ Detaily: Veřejná dopravní infrastruktura, strana 59]
 • Vysokorychlostní železnice Praha - (Lovosice) - Drážďany, v uzemním plánu Pražského regionu označené jako rezerva, je zásadami schválena k realizaci. [ Detaily: Veřejná dopravní infrastruktura, strana 59]
 • Rozvodna 110/22kV Klecany (stavba E-11), přejata s územního plánu Pražského regionu.
 • Intezifikace ropovodu Družba (stavba R-01) ve stávající trase (Zlončice, Máslovice, Vodochody, Klíčany, Sedlec).

Technická infrastruktura


Detail Klecansko

Zásady obsahují obecnou klausuli pro výstavbu kanalizačních soustav a to, že se budou využívat kanalizačních soustav vybavených čistírnou odpadních vod a že jejich realizace má vést k zlepšování čistoty vod [Zpřesnění ploch v PÚR krajského významu, strana 48]. V sekci čištění odpadních vod (pod sekcí [Technická infrastruktura, strana 65]) nejsou uvedeny žádné tzv. nadobecní kanalizační systémy (pro více než 3 obce). Narozdíl od pražského regionu nejsou v zásadách zaneseny rezervy v Klecanech (lom a Drasty) pro pražskou Ústřední čistírnu odpadních vod.

Z pohledu mikroregionu Klecanska je i odpadové hospodářství (možná spalovna v Drastech), to však těmito zásadami není nikterak řešeno.

Ostatní ustanovení

 • Větrušická rokle je součástí nadregionálního biocentra [Územní systém ekologické stability, strana 85] NC2001 Údolí Vltavy.
 • Cyklistická stezka číslo 2 Praha Drážďany je v mapě zanesena v trase Husinec-Řež až Dolánky na levém břehu Vltavy, tedy nikoliv na úpatí NPR Větrušická rokle (pravý břeh).

Závěr

Návrh zásad územního rozvoje se mikroregionu Klecanska dotýká především ve vymezení koridoru pro modernizaci silnice I/9 včetně čtyřnásobného mimoúrovňového křížení s dálnici D8. Potenciálním rizikem je výstavba paralelní přistávací dráhy (která je součástí zásad) a připouštěná možnost používání letiště Vodochody nízkonákladovými společnostmi z důvodu uvolnění kapacity ruzyňského letiště (přičemž není patrno, zda je nutné realizovat obě stavby).

Problematika čištění odpadních vod v mikroregionu není zásadami nikterak řešena a to ani zmíněním vlivů staveb z/na jiné územní celky (tedy vymístění ÚČOV do Středočeského kraje není zásadami zmiňováno a tedy předpokládáno). Odpadové hospodářství (do kterého aktuálně spadá záměr modernizace kalového hospodářství v Drastech) není těmito zásadami řešeno.