Návrh změny číslo 1 územního plánu obce Zdiby

11.8.2018

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu (ÚP) obce Zdiby byl vyvěšen v souladu se zákonem a je k dispozici na webových stránkách obce v sekci Územní plán obce Zdiby - dokumenty č. 15 – 00.

Zásadní změny v územněplánovací dokumentaci obce Zdiby

Změny týkající se plochy Z19 (připomínka bod 1. až 3.) (pro občany známé jako plocha, kde je za kostelem plánována výstavba obřích logistických hal Goodman). Obec Zdiby zde jde zcela nepochopitelně proti zájmům obce a jejích obyvatelů. Jak to? Odborný zpracovatel navrhl na tuto plochu 40 % zeleně. Orgán ochrany ovzduší a památkáři vydali stanovisko, kde požadují, pro tuto plochu min. 40 % zeleně. Obec jde však proti těmto závazným stanoviskům a odbornému názoru a chce pro obec na této ploše jen 20 % - tento krok odůvodňuje „nesmyslností“ uvedeného regulativu zeleně. Záměru Goodman naopak upravený regulativ bude vyhovovat. (Pozn.: této plochy se týká také připomínka k SEA - jedná se o předposlední připomínku).

Změny týkající se plochy Z67 (připomínka bod 4. a 5.) (za motorestem Stará pošta, kde je plánovaný sběrný dvůr). Obec Zdiby a výkonný pořizovatel zde vymezili novou plochu pro „sběrný dvůr“. Plocha je ale obrovská – více než 16 tis. m² a svým nastavením parametrů této plochy přináší do budoucna velké riziko, neboť zde připouští vybudovat nejen sběrný dvůr pro obec, ale i „stavby a zařízení pro nakládání s odpady“, a to jakékoliv. Není zde totiž dána výlučnost použití pro obec. Tato zařízení nejsou navíc výškově limitována a plošně také ne. Co může být takovým zařízením bez limitací? Spalovna, mezideponie odpadů nebo co napadá Vás?

SEA (připomínka bod 6.): Součástí změny č. 1 územního plánu Zdib má být také vyhodnocení změnových ploch procesem posuzování vlivů na životní prostředí tzv. SEA. Toto vyhodnocení však nebylo učiněno řádně a komplexně. Mělo řešit snižování intenzity automobilové dopravy a neřeší, zcela opomíjí plochu Z19 (kde má stát záměr Goodman) a to navzdory výrazně zatížené oblasti a několika nadlimitních hodnot hluku i škodlivin a další..

Nová Průběžná (připomínka bod 7) - Podle územního plánu od roku 2006 je v obci Zdiby výstavba na značné části ploch podmíněna realizací komunikace "Nová Průběžná" (tzv. „červená“ etapa). Tato komunikace je nutná pro odlehčení dnes již přetížené silnice III/2424 – Průběžné. Projektant odborně posoudil dopravní situaci v obci Zdiby a navrhl úpravu etapizace s vymezením nové tzv. „fialové“ etapy, která sice již pro část obce kolem teletníku v Přemyšlení realizaci Nové Průběžné nepožaduje, avšek nově měla požadovat četné úpravy na komunikační síti (úprava a zlepšení parametrů křižovatek, semafor Průběžná-Pražská), a to jednak kvůli dopravnímu přetížení obce a také s ohledem na stanovený cíl SEA "snížit intenzitu automobilové dopravy". Nyní se ale najednou v upraveném návrhu Změny č.1 řešení dopravních závad nevyžaduje a výstavba je bez dalšího připuštěna. Bude nás tedy zase o něco více, až se budeme potkávat v „šikaně u statku“ (pozn. místní výraz pro zcela nevyhovující dopravní závadu v ul. Na Brnky - úzký průjezd kolem stodoly na st. p. č. 3, k.ú. Přemyšlení) a na přetížené Průběžné. A řešení prý přijde nezvykle až ve změně č.2 ÚP

Procesní připomínka (připomínka bod 8) se týká konání veřejného projednání změny č. 1 ÚP Zdiby dne 9.8.2018 a to ve Společenském domě ve Veltěži. Pro ty z Vás kdo tento prostor neznají, jedná se o malou místnost, která, jak se ukázalo, nepokryla zájem veřejnosti o účast na projednání výše uvedených změn. Lidé stáli na chodbách i venku, v místnosti bylo téměř 40 st. C. Osoby, které měly od stolečků v čele místnosti hovořit, neměli mikrofony. Lidé se nevešli, neslyšeli a dělalo se jim špatně z horka. Proto žádali o veřejné projednání jindy. Po nevůli obci lidem vyhovět, ukončilo vedení obce Zdiby veřejné projednání s tím, že se už uskutečnilo. Přitom k tématu – tj. změně č. 1 ÚP, ani k vyhodnocení SEA nebyly podány žádné informace.

Nejste-li spokojeni s přeloženým návrhem, máte možnost podat připomínky

 • týkající se plochy Z19, tedy záměru Goodman Logistics Centre Zdiby!! Je to velmi důležité! Není účinnějšího nástroje na přijatelné nastavení této plochy než územní plánování
 • týkající se zpracovávání odpadů ve Zdibech, tedy týkající se plochy Z67! Níže si můžete si vybrat buď připomínku na vhodnou regulaci této plochy nebo na její úplné odmítnutí.
 • týkající se etapizace výstavby "Nové Průběžné"
 • k neúplným vyhodnocením vlivů na naše životní prostředí – zvažte podání připomínku týkající se SEA.

Formální připomínky k návrhu změny číslo 1 územního plánu Zdib

Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím se stanovením „minimálního % zeleně vzhledem k celkové ploše pozemku“ pro plochu Z19 na 20% a požaduji stanovení 40% tak, jak bylo uvedeno v návrhu změny č.1 ÚP Zdib pro společné jednání.

Odůvodnění: Odborný zpracovatel změny č.1 ÚP Zdib, tedy osoba oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě (dále jen „projektant“) v návrhu změny č.1 ÚP Zdib pro společné jednání navrhl pro plochu Z19 min. 40% zeleně a pro ostatní komerční plochy 30% zeleně. Stalo se tak nepochybně na základě výsledků projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta územně plánovací dokumentace (ÚPD), který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované ÚPD, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Přesto v  upraveném návrhu změny č.1 ÚP Zdib projektant vyhověl pokynu obce: „V návrhu změny č. 1 ÚP Zdib je vymezeno procento zeleně rozdílně pro jednotlivé plochy OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“, jedná se o nerovný přístup. Požaduje se sjednotit procento zeleně na procenta obvyklá pro takto vymezené plochy. Navržených min. 40 % zeleně pro zastavitelnou plochu OK19 lze považovat za nesmyslné. Požaduje se upravit % na rozsah běžný pro obdobné areály. Případnou zeleň koncentrovat v jižní části směrem k přilehlým obytným částem a areálu kostela“ a stanovil pro plochu Z19 min. 20% zeleně. Projektant nikterak nezdůvodnil, z jakých důvodů přihlédnul k neodbornému požadavku obce (nesmyslnost není zdůvodněná) a změnil výsledek své projektové činnosti. Neuvedl ani z jakých údajů vycházel při vymezování kritérií „obdobné areály“. Plochy OK jsou totiž dle platného ÚP Zdib vymezeny netradičně jako plochy, které „slouží k soustředění zařízení obchodu a služeb, výrobních a skladových ploch (i nadmístního či regionálního významu), ke skladování a spediční činnosti, k nerušící výrobě (technologické parky, ap.)“ a tedy při uplatnění hlediska pouze funkčního vymezení připouštějí výstavbu průmyslových areálů a logistických center (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980). Pořizovatel se ve změně č.1 ÚP Zdib zavazuje respektovat pro veřejné projednání platné ZÚR Středočeského kraje, ve znění 2. aktualizace, vydané dne 26. dubna 2018, kde je uvedeno v čl 191 odst i) při výstavbě logistických a průmyslových areálů dodržovat koeficient zeleně v min. hodnotě 40 % s přihlédnutím ke specifikům umístění a velikosti areálu. Při umísťování zástavby na vysoce bonitních půdách se doporučuje zvážit požadavek na vyšší koeficient zeleně. Stanovení min. 40 % zeleně na plochách OK je tedy opodstatněné a vzhledem k tomu, že většina ploch OK je umístěna na vysoce bonitních půdách, měl by být naopak uplatněn požadavek na vyšší koeficient zeleně! Snížené procento zeleně je navíc v přímém rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy, a to orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní památkové péče.

Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s nejasným nastavením regulativů „přiměřeného hmotového rozsahu“ pro plochu Z19 a žádám jejich zpřesnění.

Odůvodnění: Výroková část změny č.1 ÚP Zdib doplňuje regulativ pro plochu Z19 takto: „zástavba plochy Z19 musí mít přiměřený hmotový rozsah vůči okolní zástavbě“ a projektant shledává takový požadavek na změnu ÚP vzhledem k blízkosti historického jádra obce jako legitimní. Požaduji tedy, aby byl tento regulativ upřesněn tak, aby nemohlo při interpretaci územního plánu docházet k nesrovnalostem a aby bylo jasně vymezeno, jaký je v dané ploše přiměřený hmotový rozsah, optimálně např. omezení do 3000m2 na budovu, což odpovídá stávající zástavbě na plochách OK přiléhající ke stejným místním komunikacím jako plocha Z19. Projektant si je jistě vědom toho, že nejasné vymezení tohoto regulativu může vést k vleklým soudním sporům (viz rozsudek NSS 5 As 31/2014 – 49) a výsledkem jeho projektové činnosti by mělo být, takovým situacím zabránit.

Připomínka k ploše Z19: Nesouhlasím s tím, že je plocha Z19 vymezena funkčně jako plocha OK „občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá“ a požaduji její zpětné převedení na funkční plochu zemědělskou – orná půda.

Odůvodnění: Na ploše Z19 nachází vysoce bonitní půda spadající do ochrany I. třídy zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). Před vydáním územního plánu obce Zdiby z roku 2006 byl sice vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, avšak tento souhlas byl výlučně podkladem územního rozhodnutí pro stavbu „Areál Mazda – Zdiby“. V odůvodnění změny č.1 ÚP Zdib je uvedeno, že i případě, že bylo vydáno stavební povolení a byla zahájena stavba, nemá Změna č. 1 UP Zdib zpětně na tento projekt vliv, tj. ať by bylo změnou č.1 ÚP Zdib schváleno cokoliv, tak projekt lze realizovat; změna ÚP nemá povinnost respektovat vydaná uzemní rozhodnutí, či stavební povoleni, neboť jejich platnost může marně uplynout. Proto nic nebrání tomu, aby mohla být plocha Z19 převedena na ornou půdu i vzhledem k tomu, že je třeba respektovat § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.

Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67, kde nejsou nastaveny základní podmínky prostorového uspořádání a žádám jejich dolnění tak, jak je uvedeno v odůvodnění.

Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou 1,6557 ha. V popisu základního funkčního využití je uvedeno, že plocha „slouží k zabezpečení provozu sběru odpadu v obci“, ale současně v popisu Vhodných a převládajících funkci připouští: „stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr“, kde omezení jen na potřeby obce chybí. Pozemek vymezený pro sběrný dvůr je obrovský a dle katastru nemovitostí není ve vlastnictví obce Zdiby. Na veřejném projednání dne 9.8.2018 nebylo možné zjistit jakékoliv podrobnosti o záměrech s touto plochou a není tedy možné vyloučit riziko, že takto obrovská plocha vymezená pro nakládání s odpady bude využívána pro komerční účely majitelem nebo nájemcem pozemku. Obec Zdiby by se tak mohla stát místem pro mezideponii odpadů z širokého okolí, spalování odpadů nebo likvidaci kalů. Proto žádám, aby byla ve změně č.1 ÚP Zdib jednoznačně nastaveno ve všech parametrech, že plocha Z67 slouží pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr výhradně pro potřeby obce Zdiby. U plochy Z67chybí i také jakékoliv nastavení prostorového uspořádání. Žádám o doplnění příznivého koeficientu zastavění, min. procenta zeleně a max. výšky staveb při respektování principů stanovených ve výrokové části návrhu změny ÚP kapitol Ae1. Uspořádání krajiny a Ad.2. Vodního hospodářství (minimalizovat rozsah zpevněných ploch). Žádám doplnění požadavku na pás vysoké zeleně, který by na horizontu kompenzoval vizuální dopady umístění sběrného dvora a sousedních halových staveb.

Připomínka k ploše Z67: Nesouhlasím s vymezením plochy Z67 jako nové rozvojové plochy v ÚP Zdib.

Odůvodnění: Návrh změny č. 1 ÚP vymezuje mezi novými rozvojovými plochami plochu Z67, označenou jako TI1 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SBĚRNÝ DVŮR s výměrou 1,6557 ha. V obci Zdiby se vyprodukuje cca 10 tun odpadu ročně a vymezení takto rozsáhlé plochy pro sběrný dvůr je nedůvodné. Na ploše Z67 je nachází vysoce bonitní půda spadající do ochrany I. třídy zemědělského půdního fondu. § 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kde je uvedeno, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Pozemek vymezený pro plochu Z67 není dle katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Zdiby a je možné, že se zde podnikatelský záměr (podnikání s odpady) zaštiťuje zájmem veřejným. Umístění skladiště odpadů z širokého okolí jistě není v zájmu obyvatel Zdib a vymezení takto rozsáhle plochy pro tento účel přinásší rizika na mnoho let do budoucnosti. Žádám, aby byla v rámci Z67 vymezena pro sběrný dvůr jiná, vhodnější plocha s odpovídajícím rozlohou.

Připomínka k vyhodnocení vlivů změny č.1 na udržitelný rozvoj území (SEA): K vyhodnocené SEA nedošlo v celém rozsahu změny č.1 ÚP Zdib a je tedy nedostatečné a v některých ohledech chybné.

Odůvodnění: Ve změně č.1 ÚP dochází k řadě změn a regulativů, ke kterým vyhodnocení SEA nebylo provedeno. Konkrétně nebyla prověřena úprava regulativů na ploše Z19 (40% zeleně v návrhu změny č. 1 ÚP Zdib pro společné jednání a 20% zeleně po úpravě k veřejnému projednání), nebyly vyhodnoceny důsledky uvolnění etapizace, nebyla vyhodnocena účelnost vymezení rozsáhlých ploch pro sběrný dvůr (plocha Z67) a nebyl respektován pokyn, že vyhodnocení SEA se zaměří na zachování a zlepšování kvality životního prostředí a snižováni intenzity automobilové dopravy. Dokonce vyhodnocení SEA uvádí v rozporu se stanovisky Krajského úřadu, že „Ovzduší obce nevykazuje žádné významné problémy“. Požaduji, aby bylo vyhodnocení SEA dopracováno.

Připomínka k vymezení komunikace WD7a: Nesouhlasím se novým způsobem vymezení etapizace, kde podmínkou už není výstavba „Nové Průběžné“ a žádám, aby byla etapizace zachována v původním rozsahu.

Od roku 2006 je výstavba v mnoha rozvojových plochách v obci Zdiby omezena v důsledku požadavků zakotvených v ÚP Zdiby a vyplývajících z nutnosti dořešení celého uličního prostoru navazujícího na ulici Průběžnou s tím, že komunikace nebude dále exponována vlivem dalšího rozvoje obce. Výstavba v tzv. červené“ etapě je v ÚP podmíněna vybudováním nové obslužné komunikace (Nová Průběžná). Provoz na komunikaci v ulici Průběžná od schválení ÚP obce v roce 2006 významně narostl a vzhledem k tomu, že komunikace vede zastavěnou částí obce s objektem školy a školky, bylo by krajně nezodpovědné z hlediska dopadu na životní prostředí a bezpečnost provozu situaci ještě zhoršovat. Důvody podmiňující původní etapizaci dosud nepominuly a k vybudování Nové Průběžné nedošlo.

Připomínka k průběhu veřejného projednání: Veřejné projednání změny č. 1 ÚP Zdib neproběhlo řádně.

Odůvodnění: Pořizovatel nařídil veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zdib a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na čtvrtek 9. srpna 2018 od 16:00 hodin do Společenského domu ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby. Veřejné projednání se mělo odehrávat v místnosti s nedostatečnou kapacitou (zájemci o veřejné projednání se do místnosti nevešli) a v nesnesitelných mikroklimatických podmínkách (nedýchatelno, teplota téměř 40°C). To vše bez řádného ozvučení místnosti. Proto bylo veřejností požadováno přeložení veřejného projednávání na jiný termín do vyhovujících prostor. Z § 22 odst. 4 stavebního zákona vyplývá pro pořizovatele povinnost zajistit ve spolupráci s fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě výklad územně plánovací dokumentace. Přestože technicky nebylo možné výklad provést, konstatoval výkonný pořizovatel, že veřejné projednání proběhlo. Zákonem vymezeným účelem veřejného projednání je podat výklad a vysvětlení k předloženému návrhu ÚP a tento účel nebyl naplněn. Nad rámec zákonných vymezení, by však mělo konání veřejného projednání přispívat i k vyloučení pochybností, nepochopení, vysvětlení problémů plynoucích z připomínek a námitek, jak vyplývá z metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Prostor pro dotazy k projednávanému návrhu územního plánu nebyl vůbec dán. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu je klíčovou fází před samotným rozhodnutím zastupitelstva obce o vydání změny č. 1 ÚP, k němuž lze v této fázi vznášet námitky či připomínky podle § 52 stavebního zákona. Mají-li být změny územního plánu posouzeny z pohledu veřejného zájmu, je to právě fáze veřejného projednání návrhu, kdy se s ním může seznámit a reagovat na něj nejširší veřejnost, která je pro následné dovozování veřejného zájmu z územně plánovací dokumentace zcela rozhodující. K dodržení zákonných podmínek je potřeba zajistit skutečné veřejné projednání návrhu územního plánu, které neproběhlo.

Požaduji, aby obec, jako pořizovatel změny č. 1 ÚP Zdib přehodnotil svoje stanovisko, kterým konstatoval, že veřejné projednání proběhlo. Dále žádám o zajištění nového, řádného, veřejného projednání změny územního plánu s tím, že pro počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání skutečného zákonného veřejného projednání.

S některými body souhlasím, jak se mohu vyjádřit?

Podle stavebního zákona 183/2006 Sb, §50, odstavec 3 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky; v tomto případě do 16.08.2018. Pokud jste shledali některé připomínky podnětné, můžete využít svého zákonného práva, tedy:

 1. vraťte se k připomínkám uvedeným výše a zaškrněte ty, se kterými se ztotožňujete.
 2. chcete-li, můžete vyplnit odesílatele(v takovém případě souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů Spolkem Klecansko, Větrušicko a okolí výhradně k vygenerování žádosti a statistického zpracování zadaných údajů Spolkem nanejvýše po dobu 5 let)
  jméno a příjmení
  ulici a číslo popisné trvalého pobytu
  PSČ a obec
  Datum narození
 3. stiskněte tlačítko , které vám připraví dopis. Chcete-li, překopírujte si jej a upravte podle svých představ, vytiskněte jej.
 4. do dopisu doplňte odesílatele a zkontrolujte, že obsahuje adresu trvalého pobytu, datum narození a je podepsán.
 5. dopis pošlete na shora uvedenou adresu - Obecní úřad Zdiby