Tiskové prohlášení: Přidělení dotace na modernizaci pražské čistírny odpadních vod pod korupčním tlakem?

15.12.2010

V souvislosti s aktuální kauzou nekalých praktik na Státním fondu životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí vydává Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí následující prohlášení:

Ve věci podezření z korupčního jednání na Státním fondu životního prostředí (SFŽP) a Ministerstvu životního prostředí v souvislostí s dotacemi na modernizaci Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV) upozorňujeme, že žádost o dotaci nemohla být podána v souladu s podmínkami Operačního programu životní prostředí, který SFŽP spravuje. Aby bylo možné žádost dotaci uplatnit do konce tohoto roku, kdy podosa programu Snižování znečištění vod končí, muselo by dojít k posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) celého komplexního záměru řešící likvidaci pražských odpadních vod. Operační program dokonce vyžaduje, aby stanovisko v této věci bylo kladné – záměr s velkým negativním vlivem na životní prostředí o dotaci vůbec žádat nemůže.

Současný stav věci je takový, že je posouzena pouze EIA na modernizaci ÚČOV na Císařském ostrově v Praze, avšak megalomanský, zjevně zbytečný, extrémně finančně náročný a nic neřešící projekt přemístění současného kalového hospodářství z Prahy do 10 km vzdálených Drast ve Středočeském kraji je aktuálně stále ještě posuzován. Navrhovaný provoz v Drastech je pouze zařízením na míchání odpadních kalů s dalším organickým odpadem, přičemž záměr ponechává otázku zpracování výstupní směsi opět otevřenou (tedy opět nedochází k posouzení celého komplexu). Kladné stanovisko k předloženému záměru může komplikovat i fakt, že se nalézá v těsné blízkosti Národní přírodní rezervace Větrušická rokle, která je zapsána v evropském systému ochrany přírody NATURA2000 jako evropsky významná lokalita.

Zatímco modernizace na Císařském ostrovu má z celkové investice 19.5 mld Kč ukrojit pouhých 6.3 mld Kč, zbytek má být proinvestován na další zařízení včetně vybudování provozu v Drastech a raženého 9.5 km dlouhého tunelu s důlní železnicí. I tento fakt může přispívat ke značnému (i korupčnímu) nátlaku, aby SFŽP splnění uvedené podmínky kladného stanoviska EIA ke komplexnímu záměru přehlédl.

K záměru vybudovat nové kalové hospodářství pro Prahu v Drastech se právě nyní vyjadřují obce z okolí - samozřejmě negativně. V souvislosti s jinými tiskovými prohlášeními ve věci posuzování drasteckého záměru upozorňujeme, že předkladatelem záměru není Ministerstvo životního prostředí, ale Magistrát hl.m. Prahy, resp. jeho odbor městského investora řízený Jiřím Tomanem.